Akademik Özgeçmiş

Özgeçmiş Ve Eserler Listesi

Adı Soyadı: Fahri Şahin

Doğum Tarihi: 15 Aralık 1973

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp

Dokuz Eylül Üniversitesi

1996

Y. Lisans

Tıp

Dokuz Eylül Universitesi

1996

Tıpta Uzmanlık

İç Hastalıkları

Ege Üniversitesi

2002

Yan Dal Uzmanlığı

Hematoloji

Ege Üniversitesi

2005

Doçentlik

Hematoloji

Ege Üniversitesi

2010

Profesörlük

Hematoloji

Ege Üniversitesi

2018

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özetleri ekte) ve Tez Danışmanları

1. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi, 2002.

HL–60 ve K–562 Lösemik Hücre Hatlarında Vitamin D3 ve All-trans Retinoik Asit, Metil-Prednizolon ile İndüklenmiş Lösemik Diferansiyasyon Üzerine Sinerjistik Etki Göstermektedir. Danışman: Doç. Dr. Serdar Bedii Omay

2. Hematoloji Yan Dal Uzmanlık Tezi, 2005.

Serin / Treonin Protein Fosfataz İnhibitörleri, Paklitaksel ve Dosetaksel ile İndüklenen HL–60 Lösemik Hücre Sitotoksisitesini Arttırırlar.

Danışman: Prof. Dr. Filiz Büyükkeçeci

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr. Ar. Gör.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD

1997–2002

Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Bilim Dalı

2002–2005

Yan Dal Uzmanı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Bilim Dalı

2005-2010

Doçent Dr.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Bilim Dalı

2010

Profesör Dr.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Bilim Dalı

2018

 

İdari Görevler:

 1. 1998 – 2002 yılları arasında, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinde Asistan Temsilciliği ve Başasistanlık
 2. 31.05.2005 – 01.10.2005 arasında Ege Üniversitsi Tıp Fakültesi Hastanesi Özürlüler ve Malüllük Kurulu üyeliği
 3. Ege İç Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Derneği sekreterliği Aralık 2009-
 4. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Doktora programı İç hastalıkları Dersleri Koordinatörü 2007-
 5. Ege İç Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Derneği Sekreterliği 2010-
 6. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Dersleri Koordinatörlüğü 2007-
 7. Türk Hematoloji Derneği, Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Alt Komite Başkanlığı 2010-2014
 8. Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Kliniği, Asistan Koordinatörlüğü, 2011-
 9. Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Kliniği, Asistan Eğitim Komisyonu Başkanlığı, 2012-
 10. Ege Erişkin Hemofili Polikliniği Koordinatörlüğü, 2012-
 11. Türk Hematoloji Derneği, Hemofili Alt Komite Sekreterliği 2014-2015
 12. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ÖÇM Komisyon üyeliği, 2014-
 13. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Staj Blok Yürütme Kurulu üyeliği, 2014-
 14. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Komisyonu üyeliği, 2015-
 15. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulamalı Eğitimler Komisyonu Üyeliği 2016-
 16. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2017-2018
 17. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Başkanlığı, 2019-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 1. Türk Hematoloji Derneği
 2. Ege Hemofili Derneği
 3. Aydın Hemofili Derneği
 4. Hematoloji Uzmanlık Derneği
 5. Ege Hematoloji Onkoloji Derneği (Kurucu üye)
 6. PNH Education and Study Group (PESG) (Kurucu üye)
 7. International PNH Interest Group(IPIG)
 8. European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD)
 9. Klinik Araştırmalar Derneği
 10. Ege Erişkin Hemofili Derneği (Kurucu Başkan)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 1. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Stj Diş Hekimi Bitirme Tezi Danışmanlığı. “Pamidronat, Zoledronik asit ve Klodronat kullanan hastalarda Diş ve Çene Değişiklikleri ve Girişim Öncesi Yapılması Gerekenler” Bitirme Tezi, Stj. Diş Hekimi Eylem Purçlutepe, Tez Danışmanı Doç.Dr. Fahri Şahin,(2011).

 2. İndüklenmiş pluripotent kök hücreler ve diş hekimliğindeki kullanım alanları. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Stj Diş Hekimi Bitirme Tezi Danışmanlığı. Bitirme Tezi, Stj. Diş Hekimi Ece Avcı, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fahri Şahin,(2013).

 3. Hemofili Hastalarında Diş Çekimi ve Çene Cerrahisi. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Stj Diş Hekimi Bitirme Tezi Danışmanlığı. Bitirme Tezi, Stj. Diş Hekimi Meltem Gediz, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fahri Şahin,(2014).

 4. Von Willebrand Hastalığı ve Nadir Faktör Eksikliklerinde Diş Hekimliği. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Stj Diş Hekimi Bitirme Tezi Danışmanlığı. Bitirme Tezi, Stj. Diş Hekimi Meltem Gediz, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fahri Şahin,(2015).

 5. Akut Lösemide Dental Uygulamalar. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Stj Diş Hekimi Bitirme Tezi Danışmanlığı. Bitirme Tezi, Stj. Diş Hekimi Sırma Bilurdagi, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fahri Şahin, (2016).

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

 1. Ümit Çavdar, Fahri Şahin. 2003-2011 yılları arasında EUTF Hematoloji kliniğindetanı alan ve TKI tedavisi uygulanan KML hastalarının klinik demografik ve yanıt özelliklerinin geriye dönük olarak değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi. Tez danışmanı Doç. Dr. Fahri Şahin. Tez hazırlayan Dr. Ümit Çavdar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012.
 2. Şükriye Miray Kılınçer Bozgül, Fahri Şahin. Ege Bölgesi Erişkin Hemofili Hastalarında Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Prevelansı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi. Tez danışmanı Doç. Dr. Fahri Şahin. Tez hazırlayan Dr. Şükriye Miray Kılınçer Bozgül, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014.
 3. Aysel Shıhaliyeva, Fahri Şahin. Oküler Adneksiyal Lenfoma Tanılı Hastaların Klinik Laboratuvar Histopatolojik Özelliklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi. Tez danışmanı Prof. Dr. Fahri Şahin. Tez hazırlayan Dr. Aysel Shıhaliyeva, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2020.

Projeler Ve Projelerde Yaptığı Görevler:

 1. Türk Hematoloji Derneği 2005 yılı 05/ C  No’ lu Araştırma Projesi: Akut Lenfoblastik Lösemi Model Hücre Dizisi Olan CCRF-CEM’de Sitozin Arabinozid ve L-Asparajinaz’ın Ardışık Kullanımı, Birbirlerinin Sitotoksik Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması: Proje Yürütücüsü. Proje tamamlandı.

 2. 2005-TIP–10 No’lu Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. CCRF-CEM Lösemik Hücre Hattında, CAPE’ nin Sitotoksik Etkisinde Mitokondri ve Peroksizom Rolünün Araştırılması. Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı. Yardımcı Araştırıcı. Proje tamamlandı.

 3. Türk Hematoloji Derneği 2006 yılı 200602/04 No’ lu Araştırma Projesi: Kronik Myeloproliferatif Hastalık Tanılı Hastalarda Faktör V Leiden Protrombin Gen Mutasyonu Durumunun Saptanması ve Trombozla İlişkisi: Yardımcı Araştırıcı. Proje tamamlandı.

 4. Türk Hematoloji Derneği 2006 yılı 200602/08 No’ lu Araştırma Projesi: Lösemi hücre serilerinde STAT3, STAT5A ve STAT5B ekspresyonlarının modifiye siRNA’ larla kalıcı olarak baskılanması ve apoptozun indüklenmesi. Yardımcı araştırıcı. Proje tamamlandı.

 5. 05S459 No’lu TÜBİTAK Araştırma Projesi: STAT3, STAT5A ve STAT5B Ekspresyonlarının Lösemi Hücre Hatlarında Antisense-Oligonükleotidleri ve siRNA Aracılığı İle Kalıcı Olarak Baskılanması ve Apoptozun İndüklenmesi. Yardımcı Araştırıcı. Proje tamamlandı.

 6. 05-TIP - 005 No’lu Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi: Lösemi Hücre Hatlarında Sinyal İleticisi ve Transkripsiyon Aktivatörü Proteinlerin mRNA Düzeyinde Kantitasyonlarının Belirlenmesi. Yardımcı Araştırıcı. Proje tamamlandı.

 7. Türk Hematoloji Derneği 2007 yılı 07-BF-A No’ lu Araştırma Projesi: Rapamisinin Myeloid Lösemikhücre Dizisi Olan K562'de MTOR Üzerinden Metotreksat Duyarlılığına Etkisinin Araştırılması. Proje Yürütücüsü. Proje tamamlandı.

 8. Türk Hematoloji Derneği 2009 yılı 2008/01-08/051 Araştırma Projesi: Resveratrol uygulanan akut ve kronik myeloid lösemi hücrelerinde tetiklenen kanser sinyal ileti yolakları, etkinleştirilen hücre ölüm mekanizmaları ve bu mekanizmalar üzerine seramid metabolizması genlerinin etkileri. Yardımcı araştırıcı. Proje tamamlandı.

 9. CICL670ATR01 Protokol No’lu Klinik Araştırma: A prospective, non-interventional multicenter multinational registry of anemia patients reqiring chronic transfusional therapy who are at risk for transfusional hemosiderosis. Transfusional HemOsiderosis Registry Study-TORS: Yardımcı araştırıcı. Proje tamamlandı.

 10. Yeni tanı konmuş, Philadelphia kromozomu pozitif olan (Ph+) ve kronik fazda bulunan kronik myeloid lösemili (KML-KF) erişkin hastalarda ilk tedavi olarak Nilotinib kullanımı üzerine çok merkezli, açık etiketli, randomize olmayan bir Faz II çalışma( CAMN107ETR02): Yardımcı araştırıcı. Proje tamamlandı.

 11. 2011-TIP–027 No’lu Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Akut Lenfoblastik Lösemi ve Kronik Lenfositik Lösemi Hücre Serilerinde Kemoterapötik Ajan Rituximab Kullanımının JAK-STAT ve NF-kB Sinyal Yolakları Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi: Yardımcı araştırıcı. Proje tamamlandı

 12. Hidroksiüreye intolere veya dirençli polisitemia veralı hastalarda etkililik ve güvenliliğe ilişkin randomize, açık etiketli, çok merkezli Faz III çalışma: JAK inhibitörü INC424 tabletine karşı mevcut en iyi bakım(RESPONSE Çalışması): Yardımcı araştırıcı. Proje tamamlandı.

 13. Kronik Myelositer Lösemi tanısı almış ve Tirozin Kinaz İnhibitörleri ile tedavi uygulanan hastaların klinik, demografik ve yanıt özelliklerinin geriye dönük olarak çok merkezli değerlendirilmesi(Sorumlu Araştırıcı, koordinatör merkez), 2012. Proje tamamlandı.

 14. 2012-TIP–026 No’lu Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Ege Bölgesi erişkin hemofili hastalarının kardiyovasküler risk faktörlerinin saptanması. (Sorumlu Araştırıcı), 2012. Proje tamamlandı.

 15. 2012-TIP–027 No’lu Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. İzmir ili özel ve kamu huzurevlerinde anemi taraması(Sorumlu Araştırıcı), 2012. Proje tamamlandı.

 16. Yeni tanı ve dirençli kronik miyeloid lösemi hastalarında biyoaktif sfingolipid genlerinin ekspresyon ve protein düzeyleri ve klinik seyire etkileri(TÜBİTAK-111S392), (Yardımcı Araştırıcı), 2012. Proje tamamlandı.

 17. ARD10248-STARLYTE kodlu “Relaps veya refrakter CD19+ Yaygın Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında tek ajan olarak IV infüzyon ile uygulanan anti-CD19 antikoru maytansin konjugesi SAR3419’un değerlendirildiği açık etiketli, randomize olmayan faz II çalışma.” [An open label non-randomized phase 2 study evaluating SAR3419, an anti-CD19 antibody-maytansine conjugate, administered as single agent by intravenous infusion to patients with relapsed or refractory CD19+ diffuse large B cell lymphoma] (Yardımcı Araştırıcı), 2012. Proje tamamlandı.

 18. BAY 94-9027 /13024 protokol numaralı Ağır Hemofili A ‘da gerektiğinde uygulanan ve önleyici BAY 94-9027 tedavisinin güvenlilik ve etkililiğinin incelendiği Faz II/III, çok merkezli, kısmen randomize, açık etiketli çalışma” [A Phase II/III, multicenter, partially randomized, open label trial investigating safety and efficacy of on-demand and prophylactic treatment with BAY 94-9027 in Severe Hemophilia A.] Koordinatör merkez Sorumlu Araştırıcı), 2012. Proje halen devam etmektedir.

 19. Ağır Hemofili A Hastalarına Uygulanan Rekombinant FVIII Ürünlerinin Etkililik, Güvenlilik Ve Maliyet Değerlendirmesi: Gereksinim Halinde Tedavi Ve Sekonder Profilaksi Uygulamalarının Değerlendirildiği Gözlemsel Veri Toplama Çalışması. PROPHILIA (Sorumlu araştırıcı), 2012. Proje tamamlandı.

 20. CD20 Pozitif Difüz Büyük B Hücreli Lenfoma (DLBCL) Bulunan Önceden Tedavi Edilmemiş Hastalarda Her İkiside CHOP (R-CHOP) İle Kombinasyon Halinde İntravenöz (IV) Rituksimaba Karşı Subkutan (SC) Rituksimabın Etkililiğinin Araştırıldığı Karşılaştırmalı, Randomize, Paralel Gruplu, Çok Merkezli, Faz III Çalışma.(MABEASE). MO28107 (Yardımcı Araştırıcı)

 21. Relaps Veya Refrakter Kronik Lenfositik Lösemi/Küçük Lenfositik Lenfoma Hastalarında Bendamustin Ve Rituksimab (BR) İle Kombine Olarak Bir Bruton Tirozin Kinaz (Btk) İnhibitörü Olan İbrutinib'in Randomize, Çift-Kör, Plasebo-Kontrollü Faz 3 Çalışması.”PCI-32765CLL3001(Yardımcı Araştırıcı)

 22. Refrakter ve nüks etmiş diffüz büyük B-hücreli lenfoma, mantle hücreli lenfoma ve foliküler lenfoma hastalarında BKM120’nin kullanılacağı açık etiketli faz II çalışma: CBKM120Z2402 (Sorumlu Araştırıcı)

 23. Erişkinlerde Ve Adelosanlarda İnvaziv Aspergilloz Tedavisi İçin Vorikonazole Karşı Posakonazolün Etkililiğine Ve Güvenliliğine İlişkin Bir Faz 3 Randomize Çalışma. MK-5592-069(Yardımcı Araştırıcı)

 24. Yeni Tanılı "Non-Germinal Merkez B-Hücreli Yaygın Büyük B-Hücreli Lenfoma"lı Hastalarda Rituksimab, Siklofosfamid, Doksorubisin, Vinkristin Ve Prednizon (R-CHOP) İle Kombine Olarak Bir Bruton Tirozin Kinaz (BTK) İnhibitörü Olan PCI-32765'in (İbrutinib) Araştırıldığı Randomize, Çift Kör, Plasebo-Kontrollü Faz 3 Çalışma. PCI-32765DBL3001(Yardımcı Araştırıcı)

 25. Relaps, İndolan Veya Agresif, Non Hodgkin Lenfomalı Hastalarda İntravenöz P13K İnhibitörü BAY 80-6946'nın Açık Etiketli, Kontrollü Olmayan Faz II Çalışması. 16349 (Yardımcı Araştırıcı)

 26. Türkiye’de Lenalidomid ile tedavi edilen relaps/refrakter multipl miyelom hastalarında girişimsel olmayan, çok merkezli, gözlemsel bir güvenlilik çalışması. CC-5013-PASS-TR.(Yardımcı Araştırıcı)

 27. Önceden Tedavi Almamış Veya Relaps/Refrakter Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarında Tek Başına Veya Kemoterapi İle Birlikte Kullanıldığında, Obinutuzumab'ın Güvenliliğinin Değerlendirildiği, Çok Merkezli, Açık Etiketli, Tek Kollu, Uluslararası Faz III Çalışma. MO28543(Yardımcı Araştırıcı)

 28. Hematopoetik Kök Hücrelerinin kaynağının kemik iliği veya periferik kan olduğu hematopoetik kök hücre nakliyle (HSCT) tedavi edilen hematolojik maligniteli erişkin hastalardaki tedavi kalıplarının kayıt çalışması(TRIBUT, OBS13587) (Yardımcı Araştırıcı)

 29. Kök Hücre transplantasyonuna veya multiajan kemoterapiye uygun olmayan relaps veya refrakter Hodgkin Lenfoma hastalarında tek kollu Brentuximab Vedotin araştırma. C25007. Faz IV Çalışma ( Sorumlu Araştırıcı)

 30. Hidroksiüreye dirençli ya da intolere polisitemia vera hastalarında mevcut en iyi tedaviye karşı ruksolitinibin etkililik ve güvenliliğinin değerlendirildiği randomize, açık etiketli, çok merkezli, faz IIIb çalışması. RESPONSE 2 (CINC424B2401) (Yardımcı Araştırıcı)

 31. Standart Azasitidin Tedavisi (SOC) alan, uluslararası prognostik skorlma sistemine (IPSS) göre orta risk grubu 1, orta risk grubu 2 veya yüksek riskli Miyelodisplastik Sendromu(MDS) olan hastalarda plaseboya karşı Eltrombopagın trombosit destekleyici tedavi etkilerini karşılaştıran randomize, çift kör, paralel gruplu, plasebo-kontrollü bir faz III çalışma. TRC112121 (Yardımcı Araştırıcı)

 32. Relaps, indolan veya agresif, Non Hodgkin lenfomalı hastalarda intravenöz PI3K inhibitörü BAY 80-6946’nın açık etiketli, kontrollü olmayan Faz II çalışması(Yardımcı Araştırıcı)

 33. CD20-pozitif düşük tümör yüklü foliküler lenfomalı hastaların birinci basamak tedavisi için PF-05280586’nın rituximab ile karşılaştırıldığı bir faz 3 randomize çift kör çalışma.B3281006. (Sorumlu Araştırıcı)

 34. Relaps Olmuş Veya Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoması Olan Yetişkinlerde

Faz 2 Randomize Açık Etiketli MEDI-551 Çalışması. CD-ON-MEDI-1088. (YardımcıAraştırıcı)

 1. Budd Chiari Sendromu veya Splanknik alan (Portal ven, Mezenter ven) trombozu olan hastalarda Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri klonu taranması(Yardımcı Araştırıcı)
 2. Genç Yaşta (<45yaş) Miyokar İnfarktüsü Geçirmiş Olan Hastalarda PNH Klonu Taranması(Yardımcı Araştırıcı)
 3. İdiyopatik Pulmoner Hipertansiyonu olan hastalarda PNH klonu taranması(Yardımcı Araştırıcı)
 4. Serebral Sinüs Ven Trombozu Olan Hastalarda PNH Klonu Taranması (Yardımcı Araştırıcı)
 5. Hematoloji ve Gastroenteroloji Bölümlerine Splenomegali ve/veya Trombositopeni ile Başvuran Seçilmiş Hastalarda Gaucher Hastalığının Prevalansının Analizi (GAU-1)(Çok Merkezli Çalışma, Koordinatör Araştırıcı, Sorumlu Araştırıcı)
 6. İdelalisib'in (GS-1101)Bendamustine Ve Rituximab Kombinasyonu İle Birlikte Daha Önce Tedavi Edilmiş Kronik Lenfositik Lösemi Üzerindeki Etkililik Ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Faz 3,Randomize, Çift-Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma. GS-US-312-0115. (Yardımcı Araştırıcı)
 7. Relaps Gelişen, İndolan B-Hücreli Non-Hodgkin Lenfoma (İNHL) Tanılı Hastalarda Copanlisibin Rituksimab İle Kombinasyonunun Etkililik Ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Faz III Çalışma.CHRONOS-3. BAY 80-6946/17067 (Yardımcı Araştırıcı)
 8. Relaps Veya Refrakter Sistemik Anaplastik Büyük Hücreli Lenfomalı Hastalarda Brentuksimab Vedotin İle Açık Etiketli, Tek Kollu, Faz 3 Çalışma. C25006. (Yardımcı Araştırıcı)
 9. Hemofili Hastalarında Profilaktik Tedavinin Eklem Sağlığı Üzerine Olan Koruyucu Etkisinin Gözlemlendiği Çok Merkezli, Müdahalesiz, Gözlemsel İlaç Çalışması. (Sorumlu Araştırıcı)
 10. Yüksek Dozlu Kemoterapi (YDK) Ve Otolog Kök Hücre Nakline (OKHN) Uygun Olmayan, Tekrar Eden Veya Refrakter Yaygın Büyük B Hücreli Lenfoma (R-RDLBCL) Hastalarında Faz II/III, Randomize, Çok Merkezli MOR00208 İle Birlikte Bendamustine'e Kıyasla Rituximab İle Birlikte Bendamustine Çalışması. B-MIND. MOR208C204 (Sorumlu Araştırıcı)
 11. Relaps veya Refrakter Multipl Miyelomlu Hastaların Tedavisi İçin Karfilzomib, Deksametazon ve Daratumumab ile Karfilzomib ve Deksametazonu Karşılaştıran Randomize, Açık Etiketli Faz 3 Çalışma." 20160275 (Yardımcı Araştırıcı)
 12. Relaps Gelişen İndolan Non-Hogkin Lenfoma (iNHL) Tanılı Hastalarda İntravenöz PI3K İnhibitörü Copanlisib ve Standart İmmünokemoterapi Kombinasyonunun Standart İmmünokemoterapiyle Karşılaştırıldığı Faz III, Randomize, Çift Kör, Kontrollü, Çok Merkezli Bir Çalışma - CHRONOS-4"BAY 80-6946/17833(Yardımcı Araştırıcı)
 13. Şiddetli Von Willebrand Hastalığında rVWF İle Profilaksinin Etkililiği Ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Prospektif, Faz 3, Açık Etiketli, Uluslararası, Çok Merkezli Çalışma." 071301-B(Sorumlu Araştırıcı)
 14. Yetişkin Hemofilik Hastalarda Denge Egzersizlerine Ek Olarak Uygulanan Core Stabilizasyon Egzersizlerinin Denge, Yaşam Kalitesi, Alt Ekstremite Kas Kuvveti Ve Fonksiyonel Düzeye Olan Etkisi. (Sorumlu Araştırıcı)
 15. Yüksek Riskli Miyelodisplastik Sendrom, Kronik Miyelomonositik Lösemi Veya Düşük-Blastlı Akut Miyeloid Lösemi Hastalarında Birinci Basamak Tedavi Olarak Pevonedistatartı Azasitidin Tedavisinin Tek Başına Azasitidin Tedavisiyle Kıyaslandığı Faz 3, Randomize, Kontrollü, Açık Etiketli Klinik Bir Çalışma.Pevonedistat-3001(Yardımcı Araştırıcı)
 16. Daha Önce Tedavi Edilmemiş Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Polatuzumab Vedotin İle Birlikte Uygulanan Rituksimab Ve Chp'nin (R-Chp) Etkililiğinin Ve Güvenliliğinin Rituksimab İle Birlikte Uygulanan Chop (R-Chop) İle Karşılaştırıldığı Faz III, Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma.GO39942(Yardımcı Araştırıcı)
 17. Şiddetli von Willebrand hastalığı (VWD) olan pediatrik ve yetişkin gönüllülerde rVWF’nin uzun dönem güvenliliğinin ve etkililiğinin araştırıldığı faz 3b, prospektif, açık etiketli, kontrollü olmayan, çok merkezli çalışma (SHP677-304-B) (Sorumlu Araştırıcı)
 18. Bir Hipometilasyon Ajanının Başarısızlığının Ardından Myelodisplastik Sendromu olan Hastalarda Hekimin Tedavi Seçimine Kıyasla Rigosertibin Uluslararası, Randomize, Kontrollü Faz III Çalışması (04-30) (Yardımcı Araştırıcı)
 19. Cerrahi veya Diğer İnvazif İşlemler Uygulanan, Faktör VIII İnhibitörlü Konjenital Hemofili A’lı Gönüllülerde B-Parçası Silinmiş Rekombinant Domuz Faktör VIII’nin (BAX 802) Faz 3, Çok merkezli, Tek Kollu, Açık Etiketli Etkililik ve Güvenlilik Çalışması (241502-B) (Sorumlu Araştırıcı)
 20. Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri olan Gönüllülerde Soliris® ve SB12’nin (eculizumab’ın önerilen biyobenzeri) İmmünojenisite, Farmakokinetik, Etkililik ve Güvenilirlik Açısından (SB12-3003) (Sorumlu Araştırıcı)
 21. Orta ila ağır hemofili B’li (FIX:C≤2%), erişkin, erkek gönüllülerde PF-06838435 (rAAV-Spark100-hFIX-Padua) ile FIX gen transferinin etkililik ve güvenliliğinin değerlendirildiği faz 3, açık etiketli, tek kollu çalışma (BeneGene-2) (Sorumlu Araştırıcı)
 22. Relaps veya Refrakter CD30 pozitif Periferik T hücreli Lenfoma veya Transforme Mikozis Fungoides Hastalarında AFM13'ün Etkililik ve Güvenliliğini Değerlendirmek için Açık Etiketli, Çok Merkezli bir Faz II Çalışma(AFM13-202) (Sorumlu Araştırıcı)
 23. İmatinib Dahil TKİ’lerle Önceki Tedavinin Yetersiz Kaldığı ya da TKİ’lerle Önceki Tedaviye İntoleransı Olan, Ph+ Kronik Faz Miyeloid Lösemi Hastalarında Radotinib’in Etkililiği ve Güvenliliği için Faz 3, Çok Uluslu, Çok Merkezli, Tek Kollu, Açık Etiketli Bir Çalışma (RT51KRI03) (Yardımcı Araştırıcı)
 24. Faktör VIII veya IX’a yönelik inhibitör antikorlar bulunmayan hemofili A veya B hastalarında fitusiran’in etkililik ve güvenliliğinin değerlendirildiği bir Faz 3 çalışma (ALN-AT3SC-004(EFC14769)-B) (Sorumlu Araştırıcı)
 25. Daha önce faktör veya bypass edici ajan ile profilaksi alan hemofili A ve B hastalarında fitusiran profilaksisinin etkililik ve güvenliliğinin açıklandığı açık etiketli, çok uluslu, değişimli çalışma(ALN-AT3SC-009(EFC15110)-B) (Sorumlu Araştırıcı)

ÖDÜLLER:

 1. Genç Katılımcı Ödülü, XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 2002.

 2. Genç Katılımcı Ödülü, XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

 3. Genç Katılımcı Ödülü, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 2004.

 4. Şahin, F., F. Avcu, G. Saydam, M. İ. Yılmaz, M. Sarper, Y. Hışıl, A. U. Ural ve S. B. Omay, “Kırmızı üzüm çekirdeği ekstraktı ve ana bileşenlerinden resveratrol ve boraks malign hücre dizileri üzerinde sitotoksik etki göstermektedir” başlıklı çalışma ile Deneysel Hematoloji Alanında Türk Hematoloji Derneği Bildiri Ödülü, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 2004.

 5. Avcı, Ç. B., F. Şahin, S. Numanoğlu, S. Yılmaz, Z. Ö. Doğan, A. U. Ural, F. Avcu, G. Saydam ve C. Gündüz, “Lösemi hücre hatlarında resveratrol ile indüklenmiş p53 aracılı apoptozda RUNX3, PIK3CA ve p53 gen ekspresyonlarının önemi” başlıklı çalışma ile Deneysel Hematoloji Alanında Türk Hematoloji Derneği Bildiri Ödülü, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 2007.

 6. Avcı, Ç. B., F. Şahin, S. Numanoğlu, S. Yılmaz, Z. Ö. Doğan, A. U. Ural, F. Avcu, G. Saydam ve C. Gündüz, “Lösemi hücre hatlarında resveratrol ile indüklenmiş p53 aracılı apoptozda RUNX3, PIK3CA ve p53 gen ekspresyonlarının önemi” başlıklı çalışma ile Genç Katılımcı Ödülü, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 2007.

 7. Tezcanlı, B., F. Şahin, N. Selvi, G. Saydam ve B. Kosova, “Metilprednizolon Jak-STAT sinyal yolağı üzerinde etkilidir” başlıklı çalışma ile Genç Katılımcı Ödülü, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 2007.

 8. Saydam, G., F. Şahin, İ. Ertam, I. K. Karaarslan, H. H. Aydın, A. Berdelli, H. A. Çelik ve G. Öztürk, “Erken evre mikozis fungoides olgularında periferik kan mononükleer hücrelerinde sitokin gen polimorfizminin araştırılması” başlıklı çalışma Lenfoproliferatif Hastalıklar dalında Bayer, Endüstri Ödülü, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir, 2008.

 9. Tezcanlı, B., N. Selvi, G. Saydam, F. Şahin, Ç. Aktan, C. Gündüz, N. Topçuoğlu ve B. Kosova, “K-562 hücre dizisinde STAT3, STAT5A, ve STAT5B ekspresyonlarının SİRNA ve Antisense oligonükleotidler aracılığı ile baskılanması ve apoptozun indüklenmesi” başlıklı çalışma ile Deneysel Hematoloji Alanında Türk Hematoloji Derneği Bildiri Ödülü, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir, 2008.

 10. Türk, U., G. Başol, B. Barutçuoğlu, F. Şahin, A.E. Bozdemir, S. Habif, P. Tarugi, O. Bayındır. “Önemi bilinmeyen monoklonal gammopatinin eşlik ettiği bir ailesel hipobetalipoproteinemi olgusu” başlıklı çalışma ile En iyi Sözlü Bildiri Sunum Ödülü. Türk Klinik Biyokimya Derneği, IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Antalya, 2009.

 11. Soyer, N., B. Arık, A. Mesut, S. Çağırgan, F. Vural, F. Şahin, S. Ocakçı, G. Saydam, A. Dönmez, M. Tombuloğlu. “6 yıllık terapötik plazma değişimi sonuçları: Tek merkez deneyimi” isimli bildiri ile Hemaferez Derneği Bilim Teşvik Ödülü. 4. Ulusal Hemaferez Kongresi, Kıbrıs, 2009.

 12. Kaymazlı, BT., N. Selvi, G. Saydam, F. Şahin, B. Kosova. “Methylprednisolone induces apoptosis by interacting with the JAK/STAT pathway in HL-60 and K-562 leukemic cells” IV.Dr.Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri. Ankara, 10 Mart 2012.

 13. M.K. Yandım, Ö. Pişkin, M.A. Özcan, G. Saydam, F. Şahin, İ.Kozanoğlu, H.Özdoğu, F.Avcu, A.U.Ural, Y.Baran. Yeni tanı ve dirençli kronik miyeloid lösemihastalarında biyoaktif sfingolipid genlerinin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi ve hastalığın seyrine etkileri. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012. (Sözel bildiri)TURKBA Ödülü

 14. F. Şahin, G Saydam, B Uz, A. S. Yavuz, E. Turan, İ.Yönal, H.Atay, E.Keltikli, M.Turgut, M. Pehlivan, M.O. Akay, E. Gürkan, O. Kırkızlar, G.E. Pamuk, M. Demir, S.Kahraman, F.Demirkan, T. Elverdi, E. Gültürk, A.Salihoğlu, E.Eşkazan, C. Ar, Ş. Öngören, N. Tüzüner, Z. Başlar, B. Ferhanoğlu, Y. Aydın, İ. C. Haznedaroğlu, T.Soysal. Çok Merkezli Kesitsel Kronik Miyeloid Lösemi Kayıt Çalışması: Türkiye Verileri. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012. (Sözel bildiri) TÜRKBA Ödülü

 15. Fahri Şahin, Bülent Antmen, Güray Saydam. Profilaksi Hakkında Erişkin

Hematologların Yaklaşımları ve Faktör Tercihleri: Çok Merkezli Anket Çalışması (Sözel bildiri) II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(II.HEVES), 12-14 Şubat 2016, Antalya, En iyi bildiri ödülü

 1. Fatoş Dilan Köseoğlu, Zühal Mehrekula, Özen Önen Sertöz, Güray Saydam, Fahri Şahin. Hemofili Hastalarında Depresyon ve Anksiyetenin Sosyodemografik durum ile korelasyonu ve profilaksi uyumuna etkisi. (Sözel bildiri) III. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (III.HEVES), Antalya, 17-19 Şubat 2017. En iyi bildiri ödülü

 2. Tahir Atik, Esra Işık, Bilçağ Akgün, Hüseyin Onay, Kaan Kavaklı, Namık Yaşar Özbek, Melike Evim, Gülen Tüysüz, Tuba Nur Tahtakesen, Can Balkan, Adalet Meral Güneş, Vildan Çulha, Ekrem Ünal, Fatma Burcu Belen, Fahri Şahin. Hemofili A hastalarında F8 gen mutasyon spektrumu: 21 yeni mutasyon tanımlanması. 15th International Hemophilia Congress of Turkey, 14-17 April 2018, Istanbul (SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLÜ)

 3. Sercan Önal Aykar, Filiz Can, Salih Aksu, Fahri Şahin. Erişkin Hemofilik Bireylerin Kinezyofobi, Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin incelenmesi: Kontrollü Çalışma.
  V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(V.HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019. (EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ)

 4. Esra Işık, Bilçağ Akgün, Kaan Kavaklı, Fahri Şahin, Melike Sezgin Evim, Canan Albayrak, Gülen Tüysüz Kinturp, Bülent Antmen, Ebru Yılmaz Keskin, üseyin Onay, Ferda Özkınay, Tahir Atik. Hemofili B Hastalığı Moleküler Analizinde Türkiye Deneyimi: F9 Gen Mutasyon Spektrumu Ve Genotip- Fenotip İlişkisi. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(V.HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019. (EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ)

 5. Ayşenur Arslan, Hale Bülbül, Fatma Keklik Karadağ, Nur Akad Soyer, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam, Fahri Şahin. Relaps Refrakter Multipl Myelom Hastalarında Karfilzomib Ve Pomalidomid Alan Hastaların Değerlendirilmesi : Tek Merkez Deneyimi. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019. (EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ)

Son İki Yılda Verdiği Lisans Ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler:

Lisans Düzeyindeki Dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2018-2019

Güz

Erişkin lösemileri

1

 

350

Lösemi erişkin -Olgu tartışmaları

1

 

350

Gebelik ve hematolojik Hastalıklar

1

 

141

Hodgkin Lenfoma

1

 

129

Venöz Tromboemboliler ve Trombofili

2

 

125

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

Gebelik ve hematolojik Hastalıklar

2

 

141

Hodgkin Lenfoma

2

 

129

Venöz Tromboemboliler ve Trombofili

4

 

125

SMYO Lab Teknikerleri Hematoloji Dersleri

16

16

39

 

 

 

 

 

 

2019-2020

Güz

Dersin Adı

Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

Erişkin lösemileri

1

 

350

Lösemi erişkin -Olgu tartışmaları

1

 

350

Gebelik ve hematolojik Hastalıklar

1

 

136

Edinsel immun olmayan hemolitik anemiler

1

 

115

Venöz Tromboemboliler ve Trombofili

2

 

108

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

Gebelik ve hematolojik Hastalıklar

2

 

136

Edinsel immun olmayan hemolitik anemiler

2

 

115

Venöz Tromboemboliler ve Trombofili

4

 

125

SMYO Lab Teknikerleri Hematoloji Dersleri

16

16

39

 

 

 

 

 

 

Eserler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Saydam, G., D. Bozkurt, F. Sahin, S. Yuksel, M. Hekimgil, S.B. Omay ve F. Buyukkececi, “Acral sclerosis due to Interferon –Alpha 2b in Chronic Myeloid Leukemia”, Acta Haematologica, 107,43–45 (2002).

 2. Saydam, G., F. Sahin, D. Bozkurt, S.B. Omay ve F. Büyükkececi, “Vena cava superior syndrome due to sternal plasmacytoma in the course of systemic myeloma”, Haematologia, 32(4),529–533 (2002).

 3. Saydam, G., H.H. Aydin, F. Sahin, O. Kucukoglu, E. Erciyas, E. Terzioglu, F. Buyukkececi ve S. B. Omay, “Cytotoxic and inhibitory effects of 4,4’-dihydroxy chalcone (RVC–588) on proliferation of human leukemic HL–60 cells” Leuk Res. 27(1),57–64 (2003).

 4. Saydam, G., H.H. Aydin, F. Sahin, N. Selvi, G. Oktem, E. Terzioglu, F. Buyukkececi ve S.B.Omay, “Involvement of protein phosphatase 2A in interferon-alpha-2b-induced apoptosis in K562 human chronic myelogenous leukaemia cells”, Leuk Res. 27(8),709–717 (2003).

 5. Ercan, E., I. Tengiz, C. Sekuri, F. Sahin, E. Aliyev, M. Akın ve U. Acıkel, “Cardiac thrombi in a patient with protein C and S deficiencies: a case report”, Thromb J. 28-2(1), 2 (2004).

 6. Tengiz, I., E. Ercan, F. Sahin, E. Alioglu, C. Duman, G. Saydam ve F. Buyukkececi, “Presence of factors that activate platelet aggregation in mitral stenotic patients' plasma”, Curr Control Trials Cardiovasc Med. 27,6(1),2 (2005).

 7. Gunduz, C., C. Biray, B. Kosova, B. Yilmaz, Z. Eroglu, F. Sahin, S. B. Omay ve O. Cogulu, “Evaluation of Manisa propolis effect on leukemia cell line by telomerase activity”, Leuk Res. 29(11), 1343–1346 (2005).

 8. Sahin, F., G. Saydam, Y. Ertan, C. Cali, A. Donmez ve M. Tombuloglu, “Dural plasmacytoma mimicking meningioma in a patient with multiple myeloma”, J Clin Neurosci. 13(2), 259–261 (2006).

 9. Sahin, F., UO. Turk, F. Yargucu, A. Donmez ve S. Cagirgan, “Hypothermia during the Infusion of Cryopreserved Autologous Peripheral Stem Cell Causes Electrocardiographical Changes: Report of Two Cases”, Am J Hematol. 81, 627–630 (2006).

 10. Sahin, F., Y. Kucukzeybek, N. Selvi, H. A. Celik, H. H. Aydin, S. B. Omay ve G. Saydam, “Nitric oxide level and expression of iNOS increase in de novo acute myeloid leukaemia blasts and HL 60 cell”, Haema, 9(4), 560-566 (2006).

 11. Sahin, F., I. Y. Simsir, Y. Ertan, A. Sever, F. Buyukkececi ve G. Saydam, “Complete disappearance of bone lesions with high dose chemotherapy supported with autologous stem cell transplantation in primary bone lymphoma”, Haema, 9(4), 572-575 (2006).

 12. Sahin, F., N. A. Soyer, M. Argin, Y. Ertan, G. Saydam, F. Vural ve M. Tombuloglu, “Amyloid deposition in knee and ankle joints in the course of multiple myeloma”, Joint Bone Spine, 74(2), 209-211 (2007).

 13. Sahin, F., G. Saydam, O. Sahin, S. Ocakci, Y. Ertan, U. S. Akarca ve M. Tombuloglu, “Acute lymphoblastic leykemia in apatient with wilson disease treated with D-pencillamine”, Haema, 9(5), 688-690 (2006).

 14. Sahin, F., Z. Sercan, Y. Ertan, S. Ocakci, E. Ay, F. Vural, E. Yuksel, M. Tombuloglu ve G. Saydam, “Rapid transformation of atypical myeloproliferative disorder with consistent t(8;13) to B-cell acute lymphoblastic leukemia: A case report”, Hematology,12(6), 489-492 (2007).

 15. Avci, C. B. F. Sahin, C. Gunduz, N. Selvi, H. H. Aydin, G. Oktem, N. Topcuoglu ve G. Saydam, “Protein phosphatase 2A (PP2A) has a potential role in CAPE-induced apoptosis of CCRF-CEM cells via effecting human telomerase reverse transcriptase activity”, Hematology, 12(6), 519- 525 (2007).

 16. Sahin, F., H. A. Celik, H. H. Aydin, G. Oktem, S. B. Omay ve G. Saydam, “The interaction between taxoids and serine/threonine protein phosphatase activities during taxan-induced apoptosis of HL 60 leukemic cells”, Hematology, 13(4), 215-223 (2008).

 17. Saraç, F., G. Saydam, F. Sahin, K. Oztekin, F. Saygili, M. Tüzün ve C. Yilmaz, “Effects of hormone replacement therapy on insulin resistance and platelet function tests”, Med Princ Pract. 18(1), 43-47 (2009).

 18. Alioglu, E., N. Tuzun, F. Sahin, B. Kosova, S. Saygi, I. Tengiz, U. Turk, N. Ozsan ve E. Ercan, “Non ST-segment elevation myocardial infarction in patient with essential thrombocythemia”, Thromb J. 20, 7, 1 (2009).

 19. Gürbüz, Y., F. Şahin, S. Özdedeli, G. Oktem, Ç.B. Avcı, G. Saydam and O. Ozdemir. “Experimental repair of rabbit segmental bone defects by using autologous bone marrow and electrical stimulation”, Türkiye Klinikleri, Tıp Blimleri Dergisi. 30, 2 (2010).

 20. Sahin F., C. B. Avci, C. Gunduz, C. Sezgin, I.Y. Simsir and G. Saydam. “Gossypol exerts its cytotoxic effect on HL-60 leukemic cell line via decreasing activity of protein phosphatase 2A and interacting with human telomerase reverse transcriptase activity” Hematology 15( 3), 144—150, (2010).

 21. Saydam, G., B. Kosava, F. Şahin. Successful dasatinib treatment in chronic myeloid leukaemia after long-term imatinib failure: Case report. International J Hemat Oncol.(UHOD). 2(1), 20;17-21, (2010).

 22. Avcı, C.B., C. Gündüz, Y. Baran, F. Sahin, S. Yılmaz, Z.O. Dogan, G. Saydam. “Caffeic acid phenethyl ester triggers apoptosis through induction of loss of mitochondrial membrane potential in CCRF-CEM cells”, J Cancer Res Clin Oncol.137(1):41-7, (2011).

 23. Cakir, Z., G. Saydam, F. Sahin, Y. Baran. “The roles of bioactive sphingolipids in resveratrol-induced apoptosis in HL60: acute myeloid leukemia cells”, J Cancer Res Clin Oncol. 137(2):279-86,(2011).

 24. Kartal, M., G. Saydam, F. Sahin and Y. Baran. Resveratrol Triggers Apoptosis Through Regulating Ceramide Metabolizing Genes in Human K562 Chronic Myeloid Leukemia Cells. Nutr Cancer. 63(4):637-44, (2011).

 25. Soyer, N., A. Ş.Küçükarslan, F. Şahin, D. Çekdemir, B. Kosova, Z. Eroğlu, M. Töbü, M. Tombuloğlu, S. Çağırgan, A. Dönmez, F. Vural, G. Saydam. Factor V G1691A(Leiden) and prothrombin G20210A gene mutation status, and thrombosis in patients with chronic myeloproliferative disorders. Turk J Hematol, 28, 306-311; (2011).

 26. Saygi S, Alioglu E, Karabulut MN, Turk UO, Kirilmaz B, Tuzun N, Sahin F, Kosova B, Tengiz I. A Floating Thrombus in Sinus of Valsalva Complicated with Cardiogenic Shock in a Patient with Plasminogen Activator Inhibitor 1 4G/5G Polymorphism. Echocardiography. 28(8):E164-7. (2011).

 27. Palamar M, Midilli R, Ozsan N, Egrilmez S, Sahin F, Yagci A. Primary diffuse large B-cell lymphoma of the lacrimal sac simulating chronic dacryocystitis. Auris Nasus Larynx. 38(5):643-5, (2011)

 28. Avci CB, Yilmaz S, Dogan ZO, Saydam G, Dodurga Y, Ekiz HA, Kartal M, Sahin F, Baran Y, Gunduz C. Quercetin-induced apoptosis involves increased hTERT enzyme activity of leukemic cells. Hematology. 16(5):303-7, (2011).

 29. Aksu, K., S. Cagirgan, N. Ozsan, G. Keser, F. Sahin. Non-Hodgkin's lymphoma following treatment with etanercept in ankylosing spondylitis. Rheumatol Int. 31(12):1645-7( 2011).

 30. Turk U, Basol G, Barutcuoglu B, Sahin F, Habif S, Tarugi P, Bayindir O. A 54-year-old diabetic man with low serum cholesterol. Clin Chem. 58(5):826-9, (2012).

 31. Kaymaz BT, Selvi N, Saydam G, Sahin F, Kosova B.Methylprednisolone induces apoptosis by interacting with the JAK/STAT pathway in HL-60 and K-562 leukemic cells. Hematology. 2012 Mar;17(2):93-9.

 32. Purclutepe O, Iskender G, Kiper HD, Tezcanli B, Selvi N, Avci CB, Kosova B, Gokbulut AA, Sahin F, Baran Y, Saydam G. Enalapril-induced Apoptosis of Acute Promyelocytic Leukaemia Cells Involves STAT5A. Anticancer Res. 2012 Jul;32(7):2885-93.

 33. S. Aksu, F. Sahin, B.Uz, A.S.Yavuz, H. Atay, E. Kelkitli, M.Turgut, M. Pehlivan, M.O. Akay, E.Gürkan, M. Demir, S. Kahraman, F. Demirkan, S. Paydaş, G. Saydam, İ.C.Haznedaroğlu. The Clinical impact of low doses of dasatinib in patients with chronic myeloid leukemia. Int J Hemat Oncol (UHOD), 1(22),8-14, 2012.

 34. F. Vural, G. Saydam, F. Sahin, N.A. Soyer, M. Hekimgil, S. Ocakçı, M. Tombuloğlu, S. Cagirgan. Non-Hodgkin’s Lymphoma of the Breast: Report of five cases and review of the literature. Int J Hemat Oncol (UHOD), 3(22),195-201, 2012.

 35. Kaymaz BT, Selvi N, Gokbulut AA, Aktan Ç, Gündüz C, Saydam G, Şahin F, Çetintaş VB, Baran Y, Kosova B. Suppression of STAT5A and STAT5B chronic myeloid leukemia cells via siRNA and antisense-oligonucleotide applications with the induction of apoptosis. Am J Blood Res 2013;3(1):58-70.

 36. Kiper HD, Tezcanli Kaymaz B, Gokbulut AA, Selvi N, Avci CB, Kosova B, Iskender G, Yandim MK, Gunduz C, Sahin F, Baran Y, Saydam G. STAT pathway in the regulation of zoledronic acid-induced apoptosis in chronic myeloid leukemia cells. Biomed Pharmacother. 2013 Jul;67(6):527-32.

 37. Cömert M, Güneş AE, Sahin F, Saydam G. Quality of Life and Supportive Care in Multiple Myeloma. Review. Turk J Haematol. 2013 Sep;30(3):234-246.

 38. Sahin F, Saydam G, Cömert M, Uz B, Yavuz AS, Turan E, Yönal I, Atay H, Keltikli E, Turgut M, Pehlivan M, Akay MO, Gürkan E, Paydaş S, Kahraman S, Demirkan F, Kırkızlar O, Akpınar S, Pamuk GE, Demir M, Ozbaş HM, Sönmez M, Gültürk M, Salihoğlu A, Eşkazan AE, Ar C, Haydaroğlu Şahin H, Ongören S, Başlar Z, Aydın Y, Yenere MN, Tüzüner N, Ferhanoğlu B, Haznedaroglu IC, Ilhan O, Soysal T. Turkish Chronic Myeloid Leukemia Study: Retrospective Sectional Analysis of CML Patients. Turk J Haematol. 2013 Dec;30(4):351-8.

 39. Yilmaz AF, Saydam G, Sahin F, Baran Y. Granulocytic sarcoma: a systematic review. Am J Blood Res. 2013 Dec 18;3(4):265-270.

 40. Selvi N, Kaymaz BT, Gündüz C, Aktan C, Kiper HD, Sahin F, Cömert M, Selvi AF, Kosova B, Saydam G. Bortezomib induces apoptosos by interacting with JAK/STAT pathway in K562 leukemic cells. Tumour Biol. 2014 Aug;35(8):7861-70.

 41. Tasar PT, Sahin S, Yilmaz AF, Dalgic CT, Gokmen ENM, Akcicek F, Saydam G, Sahin F. Perforation of Ileum Due to Thrombosis in the Course of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria: A Case Report. International Journal of Case Reports in Medicine, 2014 Apr; 1-4.

 42. Sahin F, Yilmaz AF, Comert M, Ozdemirkiran F, Gokmen NM, Saydam G. Spontaneous Remission of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria During Eculizumab Treatment. J Hematol. 2014; 3(2):50-53.

 43. Vural F, Karaca E, Soyer N, Gunduz C, Sahin F, Kosova B, Saydam G, Cagirgan S, Tombuloglu M, Ozkinay F, Cogulu O. Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda Bilinen Prognostik Belirteçlerin CD38 ZAP70 ve hTERT Ekspresyonları ile Beş Yıllık Takip Döneminde Karşılaştırılması. UHOD. 2014, 24,(3): 179-184.

 44. Ayyildiz O, Demirkan F, Goker H, Haznedaroglu IC, İlhan O, Kaynar LG, Ozdemir E, Saydam G, Sayinalp N, Sahin F, Turgut M, Unal A, Vural F. İbrutinib: Molekülden ilaca. UHOD. 2014, 24(3): 4-14.

 45. Cetinkalp S, Simsir IY, Sahin F, Saydam G, Ural AU, Yilmaz C. Can an oral antidiabetic (rosiglitazone) be of benefit in leukemia treatment? Saudi Pharm J. 2015 Jan;23(1):14-21.

 46. Ozkan MC, Sahin F, Saydam G. Immune Trombocytopenic Purpura: New Biological Therapy of an Old Disease. Curr Med Chem. 2015;22(16):1956-62.

 47. Özdemirkıran F, Payzın B, Kiper HD, Kabukçu S, Akgün Çağlıyan G, Kahraman S, Sevindik ÖG, Ceylan C, Kadıköylü G, Şahin F, Keskin A, Arslan Ö, Özcan MA, Görgün G, Bolaman Z, Büyükkeçeci F, Bilgir O, Alacacıoğlu İ, Vural F, Tombuloğlu M, Gökgöz Z, Saydam G.Eltrombopag for the Treatment of Immune Thrombocytopenia: The Aegean Region of Turkey Experience. Turk J Haematol. 2015, Dec;32(4):323-8.

 48. Ozkan MC, Sahin F, Saydam G. Peripheral blood stem cell mobilization from healthy donors. Transfus Apher Sci. 2015 Aug;53(1):13-6.

 49. Sahin F, Ozkan MC, Mete NG, Yilmaz M, Oruc N, Gurgun A, Kayikcioglu M, Guler A, Gokcay F, Bilgir F, Ceylan C, Bilgir O, Sari IH, Saydam G. Multidisciplinary clinical management of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Am J Blood Res. 2015 Jun 15;5(1):1-9. eCollection 2015. Review.

 50. Sahin F, Yilmaz AF, Ozkan MC, Gokmen NM, Saydam G. PNH is a debilitating, fatal but treatable disease: same disease, different clinical presentations. Am J Blood Res. 2015 Jun 15;5(1):30-3. eCollection 2015.

 51. Özkan MC, Palamar M, Tombuloğlu M, Hekimgil M, Özsan N, Saydam G, Şahin F. Ocular Adnexal Lymphomas: Single-Center Experience. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2015 Jun;15 Suppl:S158-60.

 52. Dalgıç CT, Kaymaz BT, Özkan MC, Dalmızrak A, Şahin F, Saydam G. Investigating the Role of JAK/STAT Pathway on Dasatinib-Induced Apoptosis for CML Cell Model K562. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2015 Jun;15 Suppl:S161-6.

 53. Patir P, Isik Y, Turk Y, Ugur MC, Ceylan C, Gorgun G, Mete Gokmen N, Saydam G, Sahin F. Necrotizing fasciitis in Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Case Rep Hematol. 2015;2015:908087. doi: 10.1155/2015/908087.

 54. Melda Comert Ozkan, Murat Tombuloglu, Fahri Sahin, Guray Saydam. Evaluation of immunomodulatory drugs in multiple myeloma: single center experience. Am J Blood Res 2015;5(2):95-100.

 55. Keklik FÖzkan MCYenipazar GKYaman BSaydam GSahin F.Toxic epidermal necrolysis associated with radiotherapy and phenytoin in a patient with non-Hodking's lymphoma: A case report. Rep Pract Oncol Radiother. 2016 Jan-Feb;21(1):81-3.

 56. Sahin S, Tasar PT, Simsek H, Çicek Z, Eskiizmirli H, Aykar FS, Sahin F, Akcicek F. Prevalence of anemia and malnutrition and their association in elderly nursing home residents. Aging Clin Exp Res. (2016) 28:857-862.

 57. Aksu S, Ayyildiz O, Etgul S, Goker H, Gunes G, Haznedaroglu IC, Ilhan O, Kaynar LG, Malkan UY, Ozdemir E, Saydam G, Sayinalp N, Sahin F, Turgut M, Unal A. Idelalisib at the Crossroads of B-Cell Lymphoproliferative Disorders. UHOD 2016 1, Suppl 1 (26): 12-19.

 58. Soyer N, Haznedaroğlu İC, Cömert M, Çekdemir D, Yılmaz M, Ünal A, Çağlıyan G, Bilgir O, İlhan O, Özdemirkıran F, Kaya E, Şahin F, Vural F, Saydam G. Multicenter-Retrospective Analysis Of Turkish Patients With Chronic Myeloproliferative Neoplasms. Turk J Haematol. 2016 Apr 18. doi: 10.4274/tjh.2016.0005. [Epub ahead of print]

 59. Sahin F, Akay OM, Ayer M, Dal MS, Ertop S, Ilhan O, Karakus V, Ozcan MA, Ozkocaman V, Ozsan H, Salim O, Tobu M, Tombak A, Tuglular TF, Yilmaz M, Unal A, Yenerel MN, Saydam G. Pesg PNH diagnosis, follow-up and treatment guidelines. Am J Blood Res. 5;6(2):19-27. 2016.

 60. Palamar M, Ozsan N, Sahin F. Bilateral lacrimal gland lymphoma in Sjögren Sendrome. Case Rep Ophthalmol Med.1-3. 2016.

 61. Nur Soyer, Ferit Celik, Murat Tombuloglu, Fahri Sahin, Guray Saydam, Filiz Vural. Role of Allogeneic Stem Cell Transplant in the Treatment of Primary Myelofibrosis. Exp Clin Transplant. 2016 Nov 18. doi: 10.6002/ect.2016.0007. [Epub ahead of print]. 2016.

 62. Anıl Tombak, M.Ali Uçar, Aydan Akdeniz, E.Naci Tiftik, D.Gören Şahin, O.Meltem Akay, Murat Yıldırım, Oral Nevruz, Cem Kis, Emel Gürkan, Ş.Medeni Solmaz, M. Ali Özcan, Rahşan Yıldırım, İlhami Berber, M.Ali Erkut, T. Fıratlı Tuğlular, Pınar Tarkun, İrfan Yavaşoğlu, M.Hilmi Doğu, İsmail Sarı, Mustafa Merter, Muhit Özcan, Esra Yıldızhan, Leylagül Kaynar, Özgür Mehtap, Ayşe Uysal, Fahri Şahin, Ozan Salim, M.Ali Sungur. The role of Azacitidine in the treatment of elderly patients with acute myeloid leukemia: Results of a retrospective multicenter study. Turk J Hematol. 2016; 33:273-280.

 63. Gediz F, Payzin BK, Cakmak OZ, Uzum Y, Ernur D, Sahin F. Paroxysmal nokturnal hemoglobinuria in the differebtial diagnosis of thrombocytopenia. Hematol Rep. 2017, 22;9(1):6682.

 64. Yilmaz AF, Soyer N, Ozsan N, Cagirgan S, Gunes A, Comert M, Sahin F, Saydam G, Gunel NS, Vural F. Extramedullary Relapse in a CML Patient after Allogeneic Stem Cell Transplantation. Case Rep Hematol. 2017, 6350267. doi: 10.1155/2017/6350267.

 65. Soyer NYilmaz AFÖzsan NŞahin FSaydam GTombuloğlu MHekimgil MVural F. Retrospective analysis of primary gastric diffuse largeB-cell lymphoma: a single center study from Turkey. Turk J Med Sci. 2017 Feb 27;47(1):240-245.

 66. Soyer N, Tezcanlı Kaymaz B, Cömert Özkan M, Aktan Ç, Küçükaslan AŞ, Şahin F, Kosova B, Saydam G. TET2, ASXL1, IDH1, and IDH2 Single Nucleotide Polymorphisms in Turkish Patients with Chronic Myeloproliferative Neoplasms. Turk J Haematol. 2017 Jun 5;34(2):174-178.

 67. Arslan F, Alp S, Büyükasık Y, Ozkan MC, Şahin F, Basaran S, Cagatay AA, Eraksoy ÖH, Aksu K, Ertunç B, Korten V, Ceylan B, Mert A. Hemophagocytic Lymphohistiocytosis in Adults: Low Incidence of Primary Neoplasm as a Trigger in a Case Series from Turkey. Mediterr J Hematol Infect Dis. 2018 Sep 1;10(1):e2018047. doi: 10.4084/MJHID.2018.047. eCollection 2018. (SCI-E)

 68. Patir P, Soyer N, Durusoy IR, Sahin F, Saydam G, Tobu M, Tombuloglu M, Vural F. A Retrospective Comparison of TECAM and BEAM Conditioning Regimens Before Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplant in Lymphoma Patients: Efficacy and Toxicity. Exp Clin Transplant. 2018 Jun 28. doi: 10.6002/ect.2017.0274. (SCI-E)

 69. Karakus V, Dere Y, Dere O, Sahin F, Ozsan N. Gaucher disease in an adult: A rare cause of hepatosplenomegaly in adults. North Clin Istanb. 2018 Jan 9;5(1):58-59. doi: 10.14744/nci.2017.01336. eCollection 2018. (ESCI)

 70. Soyer N, Patır P, Uysal A, Duran M, Ünal HD, Durusoy R, Tombuloğlu M, Şahin F, Töbü M, Vural F, Saydam G. Efficacy and safety of lenalidomide and dexamethasone in patients with relapsed/ refractory multiple myeloma: a real-life experience. Turk J Med Sci. 2018 Aug 16;48(4):777-785. doi: 10.3906/sag-1712-160. (SCI-E)

 71. Uysal A, Akad Soyer N, Özkan M, Şahin F, Vural F, Töbü M, Tombuloğlu M, Saydam G. Carfilzomib experience in relapsed/refractory multiple myeloma: a single-center experience. Turk J Med Sci. 2018 Feb 23;48(1):80-83. doi: 10.3906/sag-1611-97. (SCI-EI).

 72. Gemici A1, Aydogdu I2, Terzi H3, Sencan M3, Aslan A4, Kaya AH5, Dal MS5, Akay MO6, Dogu MH7, Ayyildiz O8, Sahin F9, Cagliyan GA10, Yilmaz M11, Gokgoz Z12, Bilen Y13, Demir C14, Sevindik OG15, Korkmaz S16, Eser B17, Altuntas F5; ThREG, Turkish hematology Research and Education Group. Nodular lymphocyte predominant Hodgkin's lymphoma in daily practice: A multicenter experience. Hematol Oncol. 2018 Feb;36(1):116-120. doi: 10.1002/hon.2460.

 73. İlhan Osman, Narlı Özdemir Zehra, Özet Gülsüm, Falay Mesude, Yenerel Mustafa Nuri, Tuğlular Ayşe Tülin, Turgut Mehmet, Ünal Ali, Ayyıldız Mehmet Orhan, Andıç Neslihan, Hacıhanefioğlu Abdullah, Şahin Fahri, Şencan Mehmet, Ali Rıdvan, Özsan Güner Hayri, Yıldırım Rahşan, Tiftik Eyüp Naci, Tombak Anıl, Salim Ozan, Kaya Emin, Akay Olga Meltem, Okan Vahap, Pehlivan Mustafa, Saydam Güray (2019). Study for the diagnostic screening of paroxsymal nocturnal hemoglobinuria in Turkey: Prospective multicentric evaluation of suspected patients. Transfusion and Apheresis Science, 58(5), 659-662., Doi: 10.1016/j.transci.2019.08.021 (Yayın No: 5632227).

 74. Yılmaz Asu Fergün, Atilla Fatoş Dilan, Akkaş Nagehan, Bülbül Hale, Soyer Nur, Demir Derya, Kiper Ünal Hatice Demet, Avcı Aaa, Vural Filiz, Saydam Güray, Şahin Fahri, Hekimgil Mine, Özsan Nazan, Durusoy Onmuş İsabel Raika, Payzın Kadriye Bahriye (2019). Retrospective Analysis of Hairy Cell Leukemia Patients Treated with Different Modalities as First Line: Real-Life Experience Over 20 years. Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion, 35(4), 692-698., Doi: 10.1007/s12288-019-01132-7 (Yayın No: 5673258).

 75. Dalmızrak Ayşegül, Selvi Günel Nur, Kaymaz Burçin, Şahin Fahri, Saydam Güray, Kosova Buket (2019). Effects of RİTUXİMAB on JAK-STAT and NF-κB signaling pathways in acute lymphoblastic leukemia and chronic lymphocytic leukemia. Turkish Journal of Biochemistry, 1(1), 1-11., Doi: 10.1515/tjb-2018-0321 (Yayın No: 5048513).

 76. Role Of Allogeneic Stem Cell Transplant İn The Treatment Of Primary Myelofibrosis.

Soyer N.  , Çelik F.  , Tombuloğlu M.  , Şahin F.  , Saydam G.  , Vural F.  Experımental And Clınıcal Transplantatıon, Cilt.17, Ss.93-96, 2019.

Factor 8 Gene Mutation Spectrum of 270 Patients With Haemophilia A:

Identification of 36 Novel Mutations. Atik T, Işık E, Onay H, Akgün B, Shamsali M,

Kavaklı K, Evim M, Tuysuz G, Ozbek NY, Şahin F, Salcıoğlu Z, Albayrak C,

Oymak Y, Unal E, Belen FB, Yılmaz E, Balkan C, Baytan B, Küpesiz A, Culha V,

Tahtakesen Gucer TN, Güneş AM, Özkınay F. Turk J Haematol 2020 Feb 6. doi:

10.4274/tjh.galenos.2020.2019.0262. 

 1. Yılmaz Merve, Atilla Fatoş Dilan, Şahin Fahri, Saydam Güray (2019). The effect of malnutrition on mortality in hospitalized patients with hematologic malignancy. Supportive Care in Cancer, Support Care Cancer. 2020 Mar;28(3):1441-1448.

 2. Factor 8 Gene Mutation Spectrum of 270 Patients With Haemophilia A:

Identification of 36 Novel Mutations. Atik T, Işık E, Onay H, Akgün B, Shamsali M,

Kavaklı K, Evim M, Tuysuz G, Ozbek NY, Şahin F, Salcıoğlu Z, Albayrak C,

Oymak Y, Unal E, Belen FB, Yılmaz E, Balkan C, Baytan B, Küpesiz A, Culha V,

Tahtakesen Gucer TN, Güneş AM, Özkınay F. Turk J Haematol 2020 Feb 6. doi:

10.4274/tjh.galenos.2020.2019.0262. 

 1. Ozkan Melda Comert, Kaymaz Burçin, Gunes Ajda,Kosova Buket, Soyer Nur,Yılmaz Asu Fergün, Vural Filiz, Şahin Fahri, Saydam Güray. Investigating the cytotoxic and apoptotic effects of sunitinib upon K-562 chronic myelogenous leukemia cell line and assessment of gene profiling. J Cancer Res Ther. 2020 Jan-Mar;16(1):150-156.

 2. Gülay Alp, Duygu Aygüneş Jafari, Burçin Kaymaz, Buket Kosova, Fahri Şahin, Güray Saydam. Analysis 0f TET-2, ASXL1, IDH1, IDH2 Gene Polymorphisms and The Correlation with Clinical Parameters in Patients With Myelodysplastic Syndrome. Int J Acad Med Pharm, 2020; 1(2); 9-14.

 3. Miray Yaman, Duygu Aygüneş Jafari, Burçin Kaymaz, Çağdaş Aktan, Buket Kosova, Fahri Şahin, Güray Saydam. Determining Clinical Correleation of Calr Type 1 and Calr Type 2 Gene Mutations in Chronic Myeloproliferative Disease Cases. Int J Acad Med Pharm, 2020; 2(2); 84-89.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Omay, S. B., G. Saydam, F. Sahin, O. Kucukoglu, E. Erciyas, E. Terzioglu, H. H. Aydin, E. Goker ve F. Buyukkececi, “The cytotoxic effect of chalcons on myeloid leukemia cell lines”, American Society of Hematology 43. Annual meeting, Blood Supp. Vol. 98(11), 181b, Orlando, Florida, 2001.

 2. Omay, S.B., G. Saydam, F. Sahin, D. Burhanoglu, S. Hilmioglu ve F. Buyukkececi, “The retrospective analysis of the empirical antifungal therapy results in febrile neutropenic patients: Single center experience”, 7th EHA meeting, Hematology Journal V.3-Supp I: 410, Florence, 2002.

 3. Saydam, G., H. Aydın, F. Sahin, N. Selvi, G. Oktem, F. Büyükkececi ve S. B. Omay, “Interferon-alfa (2b) and Protein Phosphatases”, The 8th World Congress on Advances in Oncology, 6th International Symposium on Molecular Medicine. International Journal of Molecular Medicine, International Journal of Molekular Medicine, 12(1):S14, Hersonissos, Crete, Greece, 2003.

 4. Sahin, F., C. Biray, B. Kosova, C. Gunduz, N. Selvi, H. H. Aydin, G. Oktem, N. Topcuoglu ve G. Saydam, “Protein phosphatase 2A(PP2A) has significant role in CAPE-induced apoptosis of CCRF-CEM cells via effecting human telomerase reverse transcriptase activity”, American Association for Cancer Research (AACR), Abst. 3335, Anaheim, Orange County, CA USA, 2005.

 5. Sahin, O., F. Sahin, G. Saydam, Y. Ertan, U. S. Akarca ve M. Tombuloglu, “Acute Lymphoblastic Leukemia in a Patient with Wilson Disease treated with D-Penicillamine”, XXXth World Congress of the International Society of Hematology, Turk J Hematol, Supp. V22:115, Istanbul, 2005.

 6. Dheir, H., M. Tobu, Z. Yilmaz, F. Sahin ve F. Buyukkececi, “Purpura fulminans due to streptecocous pneumonia”, XXXth World Congress of the International Society of Hematology, Turk J Hematol, Supp. V22:164, Istanbul, 2005.

 7. Saydam, G., F. Sahin, A. Donmez, N. A. Soyer, F. Vural, M. Tombuloglu ve S. Cagirgan, “Retrospective analysis of non-CML Chronic Myeloproliferative Disease: Single Center Experience”, XXXth World Congress of the International Society of Hematology, Turk J Hematol, Supp. V22:176, Istanbul, 2005.

 8. Sahin, F., G. Saydam, Z. Sercan, E. S. Gunay, Y. Ertan, E. Ay ve M. Tombuloglu, “Rapid transformation of atypical myeloproliferative disorder with consistent t(8;13) to acute lymphoblastic leukemia: A case report”, XXXth World Congress of the International Society of Hematology, Turk J Hematol, Supp. V22:184, Istanbul, 2005.

 9. Sahin, F., S. Kamer, A. Donmez, G. Saydam, M. Argun, A. Haydaroglu ve M. Tombuloglu, “Retrospective analysis of adult onset Histiocytosis X Syndromes”, XXXth World Congress of the International Society of Hematology, Turk J Hematol, Supp. V22:202, Istanbul, 2005.

 10. Sahin, F., G. Saydam, M. Ergun, Y. Ertan ve M. Tombuloglu, “Amyloid deposition in knee and ankle joints in a patient with Multiple Myeloma”, XXXth World Congress of the International Society of Hematology, Turk J Hematol, Supp. V22:238, Istanbul, 2005.

 11. Yilmaz, Z., M. Tobu, Y. Ertan, F. Sahin, G. Saydam ve F. Buyukkececi, “Atypical clinical course of Multiple Myeloma: Muscle infiltration of Myeloma cells”, XXXth World Congress of the International Society of Hematology, Turk J Hematol, Supp. V22:239, Istanbul, 2005.

 12. Kamer S., F. Sahin, G. Saydam, A. Donmez, Y. Ertan, A. Haydaroglu ve M. Tombuloglu, “Outcome of radiation treatment of Maltoma located in parotid gland: Single center experience”, XXXth World Congress of the International Society of Hematolog, Turk J Hematol, Supp. V22:248, Istanbul, 2005.

 13. Sahin, F., I. K. Karaaslan, G. Ozturk ve G. Saydam, “Retrospective analyses of results of short-term low dose Interferon-alfa-2b combined with PUVA in the treatment of early stage mycosis fungoides refractory to PUVA”, XXXth World Congress of the International Society of Hematology, Turk J Hematol, Supp. V22:250, Istanbul, 2005.

 14. Simsir, I. Y., F. Sahin, A. Simsir, M. Tobu, G. Saydam ve F. Buyukkececi, “Effective use of high dose recombinant Factor VIIa in the treatment of hemorragic cystitis ınduced by Cyclophosphamide in a patient with CLL” , XXXth World Congress of the International Society of Hematology, Turk J Hematol, Supp. V22:303, Istanbul, 2005.

 15. Sahin, F., C. Biray, N. A. Soyer, G. Saydam ve S. Cagirgan, “Coexistence of Factor V Leiden mutation and Essential thrombocytemia resulting with recurrent coronary occlusive events: a case report”, XXXth World Congress of the International Society of Hematology, Turk J Hematol, Supp. V22:306, Istanbul, 2005.

 16. Kural, Z., T. Dalbasti, F. Ozer, T. Dikmen, F. Sahin, M. Yilmaz, M. Sonmez, B. Uludag, S. B. Omay ve E. Ovali, “Autologous Mesenchimal Stem Cell Transplantation in Amyotropic Lateral Sclerosis”, XXXth World Congress of the International Society of Hematology, Turk J Hematol, Supp. V22:320, Istanbul, 2005.

 17. Sahin, F., S. Eyigor, A. Memis, G. Basdemir, S. Kamer ve G. Saydam, “Subcutaneous infiltration and mesenteric panniculitis in the course of Erdheim Chester Disease”, XXXth World Congress of the International Society of Hematology, Turk J Hematol, Supp. V22:328, Istanbul, 2005.

 18. Pektok, E., S. B. Omay, S. Nalbantgil, F. Sahin, H. Kultursay, K. Kumanlioglu ve M. Ozbaran, “Autologous peripheral stem cell transplantation in patients with end-stage ischemic heart failure: Mid-Term results of a prospective study”, 12th Congress of the European Society for Organ Transplantation/14th Congress of the European Transplant Coordinators Organization, Transplant International V.18-Supp 1, 27, Geneva, 2005.

 19. Sahin, F., G. Saydam, H. Aydin, N. Selvi, G. Oktem, K. P. Ozen ve S. B. Omay, “Augmentation of Taxan-induced Cytotoxicity of HL-60 Myeloid Leukemia Cells by Serine/Threonine Protein Phosphatase Inhibitors”, 11th Congress of the European Hematology Association, Haematologica/ the Hematology Journal V.91-Supp I, 412–413, Amsterdam, 2006.

 20. Sahin, F., Y. Kucukzeybek, N. Selvi, H. A. Celik, S. B. Omay ve G. Saydam, “Cytoplasmic nitric oxide level and expression of iNOS increase in de novo acute myeloid leukemia blasts”, The 10th World Congress on Advances in Oncology and 8th International Symposium on Molecular Medicine(Oral Presentation). International J Mol Med V.16, suppl-1, S46, Greece, 2005.

 21. Saydam, G., F. Sahin, H. H. Aydin, N. Selvi, G. Oktem, K. P. Ozen ve S. B. Omay, “Augmentation of taxan-induced cytotoxicity of HL-60 myeloid leukemia cells by serine/threonine protein phosphatase inhibitors”, The 11th World Congress on Advances in Oncology and 9th International Symposium on Molecular Medicine (Oral Presentation, International J Mol Med V.18,suppl-1,S26, Greece, 2006.

 22. Saydam, G., C. B. Avci, F. Sahin, S. Numanoglu, S. Yilmaz, Z. O. Dogan, F. Avcu, A. U. Ural ve C. Gunduz “ Resveratrol induced P53 mediated apoptosis by signal transduction pathways via RUNX3 and PIK3CA gene expressions in leukemia cell lines”, 12th Congress of the European Hematology Association, Hematology Journal V.92-Supp I, 1376, Vienna, 2007.

 23. Özsan, N., M. Hekimgil, Y. Ertan, T. Akalın, F. Şahin, G. Saydam, S. Çağırgan ve M. Tombuloğlu. Immunohistochemical profiling of diffuse large B-cell lymphomas arising in the brain and analysis of the B-cell phenotype, II. International congress on Leukemia Lymphoma Myeloma, İstanbul, 21-24 May 2009.

 24. Zeynep, C., G. Saydam, F. Sahin and Y. Baran. The effects of ceramide, glucosylceramide and sphingosine 1 phosphate in resveratrol induced cell death in HL-60 acute promyelocytic leukemia cells, 14th Congress of the European Hematology Association, Berlin, Germany, June 4-7, 2009.

 25. Kartal, M., G. Saydam, F. Sahin and Y. Baran. Increasing intracellular generation or accumulation of ceramides increased cytotoxic effects of resveratrol in human K-562 chronic myeloid leukemia cells, 14th Congress of the European Hematology Association, Berlin, Germany, June 4-7, 2009

 26. Baran, Y., Z. Çakır, G. Can, G. Saydam, F.Şahin. Gene expression profiles in Resveratrol applied acute promyelocytic leukemia cells. 15th Congress of the European Hematology Association, Barcelona, Spain, June 10-13, 2010.

 27. Baran, Y., M. Kartal, G. Can, G. Saydam, F. Şahin. Molecular mechanisms of resveratrol induced cell death in K-562 chronic myeloid leukemia cells. 15th Congress of the European Hematology Association, Barcelona, Spain, June 10-13, 2010.

 28. Baran, Y., M. Kartal, Z. Çakır, G. Saydam, F. Şahin, Ceramides regulate resveratrol-induced apoptosis in human acute promyelocytic and chronic myelodi leukemia cells. 15th Congress of the European Hematology Association, Barcelona, Spain, June 10-13, 2010.

 29. U.Turk, G. Basol, B. Barutcuoglu, F. Sahin, S. Habif, P. Tarugi, O. Bayındır. 54-year old diabetic man with unexpectedly low serum cholesterol levels. IFCC-WorldLab and EuroMedLAb, Berlin, 15-19 May, 2011.

 30. Kaymaz, BT., N. Selvi, C. Gündüz, Ç. Aktan, A. Dalmızrak, F. Şahin, G. Saydam, B. Kosova, Repression of STAT3, STAT5A and STAT5B expressions in the chronic myelogenous leukemia cell line K-562 with unmodified or chemically modified siRNAs and induction of apoptosis.The 3th EMBO meeting, advancing the life sciences, Vienna, September 10-13,2011.

 31. Selvi, N., B. Tezcanli Kaymaz, C.Aktan, C. Gündüz, H.D. Kiper, F. Sahin, B. Kosova, G. Saydam, Bortezomib induces apoptosis by interacting with the STAT proteins in K-562 Leukemic cells. The 3th EMBO meeting, advancing the life sciences, Vienna, September 10-13,2011.

 32. G. Saydam, HD Kiper, B Tezcanli, N Selvi, CB Avci, Y Baran, B Kosova, F. Sahin. Zoledronate induces apoptosis via effecting on STAT pathway in Chronic Myeloid Leukemia Cells. 17th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam, The Netherlands, June 14-17, 2012.

 33. F. Sahin, O.Purclutepe, HD Kiper, B Tezcanli, N Selvi, CB Avci, Y Baran, B Kosova, G. Saydam. Enalapril maleate has cytotoxic effect in HL60 Leukemic cells by altering STAT signaling pathway. 17th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam, The Netherlands, June 14-17, 2012.

 34. UO. Turk, F. Sahin, E. Alioglu, G. Saydam, G.S. Tamer, N. Tuzun, I. Tengiz, B. Kirilmaz, S. Saygi, E.Ercan. Effects of weight loss secondary to anthracycline therapy on adiponectin levels. The 80th EAS Congress, Milan, Italy, may 26-29, 2012.

 35. M. Comert, A.E. Gunes, G. Saydam, F. Sahin. Demographic data of haemophilia patients in Ege University adult haemophilia center. 6th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders, Warsaw, Poland, 6-8 Febraury 2013.

 36. M. Comert, G. Saydam, F. Sahin. Ege Haemophilia Patient School: A pivotal organisation for haemophilia patients in Turkey(www.ehho.org). 6th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders, Warsaw, Poland, 6-8 Febraury 2013.

 37. Asli Turgut, Asu Fergun Yilmaz, Melda Cömert, Nazan Ozsan, Guray Saydam, Fahri Sahin. Coexistence of myeloma and chronic lymphocytic leukemia in a patient. IV. International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 09-13 October 2013.

 38. Burcu Yazici, Asu Fergun Yilmaz, Melda Cömert, Gunseli Yildirim, Seda Yildiz, Mine Hekimgil, Guray Saydam, Fahri Sahin. Resistant tumoral stage mycosis responsing IGEV regimen: New option for old disease. IV. International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 09-13 October 2013.

 39. Fatma Keklik, Melda Cömert, Asu Fergün Yilmaz, Gizem Kocabas, Banu Yaman, Fahri Sahin, Guray Saydam. Toxic epidermal necrolysis associated with radiotherapy and phenytoin in patient with Non-Hodgkin’s Lymphoma: A case report. IV. International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 09-13 October 2013.

 40. Melda Comert, Ajda Gunes Ersoy, Mine Hekimgil, Guray Saydam, Fahri Sahin. ALK- Negative anaplastic large cell lymphoma mimicking Hodgkin’s Lymphoma. IV. International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 09-13 October 2013.

 41. Melda Comert, Ajda Gunes Ersoy, Mine Hekimgil, Fahri Sahin, Guray Saydam. Malignant Melanoma in the course of splenic marginal zone lymphoma. IV. International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 09-13 October 2013.

 42. Melda Comert, Ajda Gunes Ersoy, Mahmut Tobu, Fahri Sahin, Filiz Vural, Nur Akad Soyer, Guray Saydam, Filiz Buyukkececi, Murat Tombuloglu. Hairy cell Leukemia: Long term follow up of the Ege University experience in 30 patients. IV. International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 09-13 October 2013.

 43. Nur Soyer, Filiz Vural, Fahri Sahin, Mahmut Tobu, Ayhan Donmez, Murat Tombuloglu, Bilgin Arda, Guray Saydam. Epidemiyology and analysis of antifungal prescriptions in patients with hematological malignancies: A single center preliminary results. IV. International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 09-13 October 2013.

 44. Nur Soyer, Asu Fergun Yilmaz, Nazan Özsan, Melda Comert, Mine Hekimgil, Murat Tombuloglu, Fahri Sahin, Guray Saydam, Filiz Vural. Primary Gastric Diffuse LArge B Cell Non-Hodgkin Lymphoma: Single institution experience. IV. International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 09-13 October 2013.

 45. Tunzala Guliyeva Yavuz, Melda Comert, Guray Saydam, Fahri Sahin. Pathologic fracture in the course of primary bone lymphoma. IV. International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 09-13 October 2013.

 46. G Saydam, M Comert, F Keklik, N Ozsan, F Sahin, F Buyukkececi. Ascites formation and response to intraperitoneal dexamethasone in the course of refractory myeloma. 14th International Myeloma Workshop, Kyoto-Japan, 3-7 April 2013.

 47. Guray Saydam, Melda Comert, Ajda Gunes Ersoy, Asu Fergun Yilmaz, Murat Tombuloglu, Fahri Sahin. May hemoglobin values in patients with multiple myeloma using thalidomide be an early predictive indicator for response? 14th International Myeloma Workshop, Kyoto-Japan, 3-7 April 2013.

 48. Vural F, Yılmaz AF, Savas R, Gunes AE, Saydam G,   Sahin F, Comert M, Töbü M, Kocaçelebi K, Gokgoz G, Dogan E, Tombuloglu M. The role of PET/CT for the evaluation of bone marrow involvement in lymphoma patients. 18thCongress of EHA, Stockholm, Sweeden, 13-16 June 2013.

 49. Sahin F, Comert M, Saydam G. Same Diagnosis, Different Problems, Variable Clinical Progress: Impressions Relating to Eltrombopag Treatment with 4 Cases. 18th Congress of EHA, Stockholm, Sweeden, 13-16 June 2013.

 50. Y Baran, M Yandım, I Kozanoglu, H Ozdogu, O Piskin, M Ozcan, G Saydam, F Sahin, F Avcu, A Ural. Diagnostic and therapeutic potentials of expression levels of bioactive sphingolipid genes in newly diagnosed and drug-resistant chronic myeloid leukemia patients. 18th Congress of EHA, Stockholm, Sweeden, 13-16 June 2013.

 51. A Yilmaz, M Comert, A Gunes, Y Anacak, N Ozsan, M Hekimgil, S Kamer, F Sahin, F Vural, G Saydam. Langerhans cell histiocytosis in adult patients:single institution experience. 18th Congress of EHA, Stockholm, Sweeden, 13-16 June 2013.

 52. Soyer N, Yilmaz AF, Uslu R, Erdogan AP, Saydam G, Sahin F, Vural F. Autologous peripheral stem cell transplantation in solid tumors: Single Institution Experience. 40th European Bone Marrow Transplantation(EBMT) Annual Meeting, Milan, Italy, 30 March-2 April 2014.

 53. Soyer N, Yilmaz AF. Arik B, Vural F, Sahin F, Saydam G, Donmez A, Tobu M, Tombuloglu M. Allogeneic and Autologous Haematopoietic Peripheral Blood Stem Cell Mobilization: Single Institution, 11 Years Experience. 40th European Bone Marrow Transplantation(EBMT) Annual Meeting, Milan, Italy, 30 March-2 April 2014.

 54. Comert M, Sertoz OO, Sahin F. Ege Hemophilia School: The course of depression for adult haemophilia patients and relatives, evaluation of the effectiveness by pre-test and post-test. World Federation of Hemophilia (WFH) 2014 World Congress. Melbourne, Australia, 11-15 May 2014.

 55. Sahin F, Comert M, Saydam G. Functional Independence Score in Hemophilia: Ege University Adult Haemophilia Center Experience. World Federation of Hemophilia (WFH) 2014 World Congress. Melbourne, Australia, 11-15 May 2014.

 56. Saydam G, Guliyeva T, Kaymaz BT, Kosova B, Sahin F. Nilotinib induces apoptosis through JAK/STAT pathway members STAT5A&STAT5B in CML cell model. 19th Congress of the European Hematology Association(EHA), Milano, Italy, 12-15 June 2014.

 57. HD Kiper Unal, N Soyer, F Vural, F Sahin, M Tobu, A Donmez, M Tombuloglu, B Arda, G Saydam. Epidemiyology and analysis of antifungal prescriptions in patients with hematological malignancies: A Single Center Real Life Experinece. 19th Congress of the European Hematology Association(EHA), Milano, Italy, 12-15 June 2014.

 58. Uysal AO, Ozkan MC, Sahin F, Vural F, Tobu M, Tombuloglu M, Saydam G. Carfilzomib experience in RRMM: Single Center Results. The 3rd World Congress on Contraversies in Hematology, Istanbul, Turkey, 11-13 September 2014.

 59. Dalgic CT, Kaymaz BT, Dalmizrak A, Ozkan MC, Kosova B, Sahin F, Saydam G. Investigating the role of JAK/STAT pathway upon Dasatinib induced apoptosis for CML cell model K562. SOHO Annual Meeting, Houston, USA, 17-20 September 2014.

 60. Caliskan C, Mutlu Z, Goker B, Kayabasi C, Kaymaz BT, Susluer SY, Balci T, Sahin F, Saydam G, Gunduz C, Avci CB. miR17 suppresses cell proliferation in zoledronic acid treated Chronic Myeloid Leukemia Cells by inducing autophagy. SOHO Annual Meeting, Houston, USA, 17-20 September 2014.

 61. Ozkan MC, Onay MP, Tombuloglu M, Hekimgil M, Ozsan N, Saydam G, Sahin F. Ocular adnexial lymphomas: Experience of Single Center. SOHO Annual Meeting, Houston, USA, 17-20 September 2014.

 62. Ozkan MC, Uysal AO, Soyer NA, Arda B, Sahin F, Saydam G, Vural F. Is there a correlation between serum galactomannan positivity and HRCT findings in Hematopoietic Stem Cell recipients? Leukemia Research V38 Suppl 1 October 2014. Vth International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 15-19 October 2014.

 63. Patir P, Soyer N, Comert M, Saydam G, Sahin F. Radioisotope Synovectomy results in Ege Adult Hemophilia Center(2001-2011): 11 years Experience. Leukemia Research V38 Suppl 1 October 2014. Vth International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 15-19 October 2014.

 64. Kipcak S, Kaymaz BT, Ozel B, Aktan I, Sahin F, Can BK, Saydam G, Gunel NS. Evaluating expression patterns of STAT5A and STAT 5B regulated Mirnasin bortezomib treated CML cell model with increased apoptosis levels. Leukemia Research V38 Suppl 1 October 2014. Vth International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 15-19 October 2014.

 65. Kayabas C, Sisiler SY, Balci T, Yelken BO, Mutlu Z, Caliskan C, Goker B, Avci CB, Sahin F, Saydam G, Gunduz C. Dasatinib regulates LNCRNA expressions in Chronic Myeloid Leukemia. Leukemia Research V38 Suppl 1 October 2014. Vth International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 15-19 October 2014.

 66. Uysal A, Comert M, Sahin F, Tombuloglu M, Saydam G. Relapse/Refraktory Myeloma and Carfilzomib. Leukemia Research V38 Suppl 1 October 2014. Vth International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 15-19 October 2014.

 67. Uysal A, Comert M, Ozsan N, Omur O, Saydam G, Sahin F. Atypically localized Hodgkin’s Lymphoma. Leukemia Research V38 Suppl 1 October 2014. Vth International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 15-19 October 2014.

 68. Ozkan MC, Uysal AO, Soyer NA, Arda B, Sahin F, Saydam G, Vural F. Evaluation of febrile neutropenic episodes in Hemaptopoietic Stem Cell Transplantations. Leukemia Research V38 Suppl 1 October 2014. Vth International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 15-19 October 2014.

 69. Caliskan C, Mutlu Z, Goker B, Ozalp I, Gunel NS, Sahin F, Saydam G, Gunduz C, Avci CB. Chromatin modification genes play pivotal role in Bortezomib induced Growth Suppression in Chronic Myeloid Leukemia. Leukemia Research V38 Suppl 1 October 2014. Vth International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 15-19 October 2014.

 70. Yilmaz A, Kaymaz B, Aktan C, Soyer N, Sahin F, Kosova B, Gunes A, Comert M, Saydam G, Vural F. Determining expression profiles of MIRNAS that potentially regulate STAT5A and STAT5B in Dasatinib treated K562 cells with evaluating apoptosis. Leukemia Research V38 Suppl 1 October 2014. Vth International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 15-19 October 2014.

 71. Ozkan MC, Kaymaz BT, Aktan C, Sahin F, Kosova B, Dalkilic A, Saydam G. Investigating the potential effects of sunitinib in K562 Chronic Myelogenous Leukemia cell line and assessment of gene profiling. Leukemia Research V38 Suppl 1 October 2014. Vth International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 15-19 October 2014.

 72. Baran Y, Firatligil B, Yandim MK, Kiraz Y, Kozanoglu I, Ozdogu H, Piskin I, Ozcan M, Saydam G, Sahin F, Avcu F, Ural A, Unal A. A novel biomarker for drug resistence in Chronic Myeloid Leukemia: MICRORNA-17. Leukemia Research V38 Suppl 1 October 2014. Vth International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 15-19 October 2014.

 73. Yandim MK, Kozanoglu I, Ozdogu H, Piskin O, Ozcan M, Saydam G, Sahin F, Avcu F, Ural A, Unal A, Baran Y. Expression levels of Ceramide-Metabolising Genes in newly diagnosed and Tyrosine Kinase inhibitor resistant Chronic Myeloid Leukemia(CML) Patienats: The discovery of novel targets in CML. Leukemia Research V38 Suppl 1 October 2014. Vth International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 15-19 October 2014.

 74. Uysal AO, Ozkan MC, Ozsan N, Saydam G, Sahin F. A Methotrexate related case with lymphademopathies. Leukemia Research V38 Suppl 1 October 2014. Vth International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 15-19 October 2014.

 75. Soyer NA, Kaymaz BT, Ozkan MC, Aktan C, Sahin F, Kosova B, Saydam G. TET2, ASXL1, IDH1 and IDH2 mutations in Non-CML Myeloproliferative Neoplasms. Leukemia Research V38 Suppl 1 October 2014. Vth International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 15-19 October 2014.

 76. Alp G, Ozkan MC, Hekimgil M, Sahin F, Saydam G. Osteosclerosis in systemic mastocytosis. Leukemia Research V38 Suppl 1 October 2014. Vth International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 15-19 October 2014.

 77. Kiraz Y, Yandim MK, Kozanoglu I, Ozdogu H, Piskin I, Ozcan M, Saydam G, Sahin F, Avcu F, Ural A, Unal A, Baran Y. JAK/STAT signaling pathway genes in the regulation of tyrosin kinase inhibitors induced and clinical process in Chronic Myeloid Leukemia patients. Leukemia Research V38 Suppl 1 October 2014. Vth International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 15-19 October 2014.

 78. Ozkan MC, Hekimgil M, Sahin F, Saydam G. JAK2V617F Positive Essantial Thrombocythemia Developing in a Patient with Chronic Lymphocytic Leukemia. I. Aegean Hematology Oncology Symposium (AHOS), Athens, Greece, 19-21 September 2014.

 79. M.C. Ozkan, M.K. Bozgül, B. Gunes, U. T. Onsel, B. Barutcuoglu, K. Kavakli, G. Saydam, F. Sahin. Plasma Lipid Levels in Turkish Adult Haemophilia Patients. 8th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders, Helsinki, Finland, 11-13 Febraury 2015.

 80. M.C. Ozkan, N. Soyer, O Omur, M Duran, P Patir, G. Saydam, F. Sahin. Evaluation of bone mineral density in Turkish Adult Haemophilia Patients. 8th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders, Helsinki, Finland, 11-13 Febraury 2015.

 81. F Sahin, M.K. Bozgül, M.C. Ozkan, G Basol, U. T. Onsel, B. Barutcuoglu, K. Kavakli, G. Saydam. Obesity is alarming in adult haemophilia patients: Single Center Experience. 8th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders, Helsinki, Finland, 11-13 Febraury 2015.

 82. F Sahin, M.K. Bozgül, M.C. Ozkan, U. T. Onsel, G Basol, B. Barutcuoglu, K. Kavakli, G. Saydam. Preclinical marker of athereosclerosis in patients with Haemophilia: Carotid Intima Media Thickness. 8th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders, Helsinki, Finland, 11-13 Febraury 2015.

 83. F. Sahin, M Comert, A Uysal, M Tombuloglu, N Soyer, G Saydam, F Vural. Evaluation of Acute Graft versus host disease in allogeneic hematopoietic stem cell transplantations. 41st EBMT Annual Meeting, Istanbul, Turkey 22-25 March 2015.

 84. N. Soyer, C Atmaca Mutlu, F Vural, M Tombuloglu, M Tobu, F Sahin, G Saydam. Outcome of autologous stem cell transplantation in Hodgkin and non Hodgkin Lymhoma patients. 41st EBMT Annual Meeting, Istanbul, Turkey 22-25 March 2015.

 85. F Vural, N Soyer, F Celik, M Comert, F Sahin, G Saydam, M Tombuloglu. Outcome of allogeneic stem cell transplantation for patients with primary myelofibrosis: A single center experience. 41st EBMT Annual Meeting, Istanbul, Turkey 22-25 March 2015.

 86. N Soyer, AF Yilmaz, R Uslu, AP Gorcegiz, G Saydam, F Sahin, F Vural. Autologous peripheral stem cell transplantation in testicular cancers: single institution experience. 41st EBMT Annual Meeting, Istanbul, Turkey 22-25 March 2015.

 87. Yandim, MKKozanoglu, I. Ozdogu, H Piskin, O  Ozcan, MA Saydam, G  Sahin, F  Avcu, F Ural, AU Unal, A ...More. Discovering Alternative Targets in Chronic Myeloid Leukemia (CML): Determinatıon of Expression Levels of Bioactive Sphingolipid Genes in Newly Diagnosed and Drug-Resistant CML Patients. 20th Congress of European Hematology Association (EHA) Vienna, Austria, 11-14 June 2015.

 88. Kiraz, Y ; Saydam, G  Sahin, F ; Kozanoglu, I  Ozdogu, H ; Piskin, O Ozcan, MA ; Avcu, F ; Ural, AU ; Unal, A ...More Expressıon Levels Of Jak/Stat Sıgnalıng Genes In Newly Diagnosed, Drug Sensıtıve And Resıstant Chronıc Myeloıd Leukemıa Patıents. 20th Congress of European Hematology Association (EHA) Vienna, Austria, 11-14 June 2015.

 89. Saydam, G ; Haznedaroglu, IC  Soyer, NA  Cekdemir, D ; Yilmaz, M Unal, A  Bilgir, O ; Ilhan, O Ozdemirkiran, F ; Sahin, F. Multicenter-Retrospective Analysis of Turkish Patients with Chronic Myeloproliferative Neoplasms. 20th Congress of European Hematology Association (EHA) Vienna, Austria, 11-14 June 2015.

 90. F. Sahin, M.B. Kilincer, U. Turk, K. Kavakli, G. Saydam. Left ventricle diastolic functions and physical activity score in aulthemophilia patients: Aegean Haemophilia Center Experience. XXV. Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis and 61st Annual SSC Meeting, Toronto, Canada, 20-25 June 2015.

 91. F. Sahin, M.B. Kilincer, U. Turk, G.Basol, B. Barutcuoglu, K. Kavakli, G. Saydam. IPAQ scorring and carotid intima media thickness in patients with haemophilia. XXV. Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis and 61st Annual SSC Meeting, Toronto, Canada, 20-25 June 2015.

 92. F. Sahin, M.B. Kilincer, U. Turk, G.Basol, B. Barutcuoglu K. Kavakli, G. Saydam. There is a direct relationship between the physical activity score and HDL Cholestereol level in Hemofilia patients. XXV. Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis and 61st Annual SSC Meeting, Toronto, Canada, 20-25 June 2015.

 93. M Palamar, F Sahin, N Ozsan. Lacrimal gland lymphoma in Sjögren Syndrome. XXXIII Congress of ESCRS, Barcelona, Spain, 5-9 September 2015.

 94. Cansu Atmaca Mutlu, Melda Cömert Özkan, Fahri Şahin, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. Evaluation of Febrile Neutropenic Episodes in Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantations for Non Hodgkin Lymphoma. II. Aegean Hematology Oncology Symposium, Chios, Greece, 17-20 September 2015.

 95. Cansu Atmaca Mutlu, Melda Cömert Özkan, Fahri Şahin, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. Autologous Hemapoietic Stem Cell Mobilization and Harvest in Hodgkin Lymphoma: Single Center Experience, II. Aegean Hematology Oncology Symposium, Chios, Greece, 17-20 September 2015.

 96. Pusem Patir, Damla Gunenc, Damla Akdag, Fahri Sahin, Guray Saydam. A case of colon adenocarcinoma in a patient with chronic myeloid leukemia treated with dasatinib. II. Aegean Hematology Oncology Symposium, Chios, Greece, 17-20 September 2015.

 97. F D Koseoglu, H D Kiper Unal, P Patir, F Sahin, G Saydam. POEMS Syndrome presenting with insidious distal paraplegia. II. Aegean Hematology Oncology Symposium, Chios, Greece, 17-20 September 2015.

 98. G Alp, M Tobu, F Sahin, M Tombuloglu, G Saydam. Retrospective evaluation of demographic and clinical features of patients with MDS: Single Center Experience. II. Aegean Hematology Oncology Symposium, Chios, Greece, 17-20 September 2015.

 99. N Soyer, İC Haznedaroglu, D Cekdemir, M Yilmaz, A Unal, O Bilgir, O İlhan, F Ozdemir, F Sahin, G Saydam. Multicenter-retrospective analysis of Turkısh Patients with chronic myeloproliferative neoplasms. II. Aegean Hematology Oncology Symposium, Chios, Greece, 17-20 September 2015.

 100. P Patir, MC Ozkan, D Gunenc, AU Oruc, M Duran, E Almuradova, F Sahin, G Saydam. TECAM(Thiotepa, etoposide, Ara-C, Cyclophosphamide and Melphalan) as conditioning regimen for autologous stem cell transplantation in patient with non Hodgkin Lymphoma: Retrospective Single Center experience. II. Aegean Hematology Oncology Symposium, Chios, Greece, 17-20 September 2015.

 101. M Comert Ozkan, C Atmaca Mutlu, F Sahin, F Vural, M Tobu, M Tombuloglu, G Saydam. Autologous Hemapoietic Stem Cell mobilization and harvest by age groups in Non Hodgkin Lymphoma: Single Center experience. II. Aegean Hematology Oncology Symposium, Chios, Greece, 17-20 September 2015.

 102. M Comert Ozkan, C Atmaca Mutlu, F Sahin, F Vural, M Tobu, M Tombuloglu, G Saydam. Comparison of autologous hematopoetic stem cell mobilization and harvest data in HL and NHL patients. II. Aegean Hematology Oncology Symposium, Chios, Greece, 17-20 September 2015.

 103. Fahri Sahin, Bulent Antmen, Guray Saydam. The Strategies and Factor Preferences of Turkish Adult Hematologists on Prophylactic Factor Therapy: Results of National Practice-Pattern Survey. 9th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders, Malmö, Sweden, 3-5 Febraury 2016.

 104. Fahri Sahin, Hatice Demet Kiper Unal, Melda Comert Ozkan, Zühal Mehrekula, Fatos Dilan Köseoglu, Nur Soyer, Mustafa Duran, Pusem Patir, Ilgin Yildirim Simsir, Ozgür Omür, Guray Saydam. Evaluation of Bone Mineral Density and Related Parameters in Haemophilia Patients: A Single Center Cross-Sectional Study. 
9th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders, Malmö, Sweden, 3-5 Febraury 2016.

 105. Hatice Demet Kiper Unal, Pusem Patir, Fatos D. Koseoglu, Nur Soyer, Mustafa Duran, Zuhal Mehrekula, Guray Saydam, Fahri Sahin.
 Rare Coagulatıon Factor Defıcıencıes: A Sıngle Center Experıence. 9th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders, Malmö, Sweden, 3-5 Febraury 2016.

 106. Fahri Sahin, Fatos Dilan Koseoglu, Zuhal Mehrekula, Guray Saydam, Ozen Onen Sertoz. Depression and anxiety in adult haemophilia patients: Ege Adult Haemophilia Center Experience. World Federation of Hemophilia (WFH) 2016 World Congress. Orlando, USA, 24-28 July 2016.

 107. Nazan Ozsan, Fahri Sahin, Mine Hekimgil. A case presentation of follicular lymphoma, grade II, accompanied by in situ mantle cell neoplasia. III. Aegean Hematology Oncology Symposium, Thessaloniki, Greece, 22-25 September 2016.

 108. Nur Soyer, Pusem Patir, Ayse Uysal, Mustafa Duran, Hatice Demet Unal, Murat Tombuloglu, Fahri Sahin, Filiz Vural, Guray Saydam. Efficacy and safety of lenalidomide and dexamethasone in patients with relapsed/refractory multiple myeloma: A real life experience. III. Aegean Hematology Oncology Symposium, Thessaloniki, Greece, 22-25 September 2016.

 109. Mustafa Duran, Murat Tombuloglu, Mahmut Tobu, Filiz Vural, Fahri Sahin, Pusem Patir, Ayse Uysal, Dilan Koseoglu, Guray Saydam. A single center experience of pomalidomide plus dexamethasone(PD) in patients with relapsed and refractory multiple myeloma(RRMM). III. Aegean Hematology Oncology Symposium, Thessaloniki, Greece, 22-25 September 2016.

 110. Tugba Celebi, Pusem Patir, Nur Soyer, Fahri Sahin, Guray Saydam. Successful hematopoietic stem cell mobilization in a multiple myeloma patient after twenty four cycles of lenalidomide. III. Aegean Hematology Oncology Symposium, Thessaloniki, Greece, 22-25 September 2016.

 111. Narimane Imanova, Mustafa Duran, Pusem Patir, Ayse Uysal, Nazan Ozsan, Fahri Sahin, Mine Hekimgil, Zehra Ozcan, Mehmet Argin, Guray Saydam. Multiple joint involvement in amyloidosis associated with myeloma and response to myeloma treatment: A case report. III. Aegean Hematology Oncology Symposium, Thessaloniki, Greece, 22-25 September 2016.

 112. Pusem Patir, Nur Soyer, Mustafa Duran, Fatos Dilan Koseoglu, Ayse Uysal, Fahri Sahin, Mahmut Tobu, Guray Saydam, Filiz Vural. TECAM (Thiotepa, etoposid, cyclophosphamide, ara-c and melphalan) as conditioning regimen for autologous stem cell transplantation in patients with non Hodgkin and Hodgkin Lymphoma. III. Aegean Hematology Oncology Symposium, Thessaloniki, Greece, 22-25 September 2016.

 113. Pusem Patir, Nur Soyer, Murat Tombuloglu, Mahmut Tobu, Fahri Sahin, Ayhan Donmez, Guray Saydam, Filiz Vural. Autologous hematopoietic stem cell transplantation in patients with multipl myeloma. III. Aegean Hematology Oncology Symposium, Thessaloniki, Greece, 22-25 September 2016.

 114. Gulcin Celebi, Nazan Ozsan, Fahri Sahin, Mine Hekimgil, Mustafa Duran, Guray Saydam. Solitary plasmacytoma of oral cavitary area in the course of primary myelofibrosis: A case report. III. Aegean Hematology Oncology Symposium, Thessaloniki, Greece, 22-25 September 2016.

 115. Ayse Uysal, Pusem Patir, Nur Akad Soyer, Fahri Sahin, Filiz Vural, Mahmut Tobu, Guray Saydam. Rituximab maintenance in follicular lymphoma: Single center experience. III. Aegean Hematology Oncology Symposium, Thessaloniki, Greece, 22-25 September 2016.

 116. Ayse Uysal, Nur Akad Soyer, Pusem Patir, Mustafa Duran, Fatos Dilan Koseoglu, Fahri Sahin, Filiz Vural, Murat Tombuloglu, Guray Saydam. Ibritunib experience in relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia and mantle cell lymphoma: Single Center Experience. III. Aegean Hematology Oncology Symposium, Thessaloniki, Greece, 22-25 September 2016.

 117. Damla Gunenc, Melda Comert Ozkan, Fahri Sahin, Cumhur Gunduz, Guray Saydam. Clinical efficacy of imatinib mesylate homolog-drugs in chronic myeloid leukemia patients. III. Aegean Hematology Oncology Symposium, Thessaloniki, Greece, 22-25 September 2016.

 118. Guray Saydam, Nur Soyer, Pusem Patir, Ayse Uysal, Mustafa Duran, Raika Durusoy, Fahri Sahin, Filiz Vural, Mahmut Tobu, Murat Tombuloglu. Eficacy and safety of lenalidomide and dexamethasone in patients with relapsed/refractory multiple myeloma: A real life experience form Turkey. 22th Congress of European Hematology Association (EHA) Madrid, Spain. 22-25 June 2017.

 119. F. Sahin, P. Patir, N. Soyer, R. Durusoy, G. Saydam, M. Tobu, M. Tombuloglu, F. Vural. Comparison of TECAM and BEAM high döşe chemotherapy followed by autologous hematopoietic stem cell transplantation in lymphoma: Efficacy and toxicity. 22th Congress of European Hematology Association (EHA) Madrid, Spain. 22-25 June 2017.

 120. Koseoglu F, Sahin F, Mehrekula Z. The rare coagulation factor deficiencies: Single centre experience. 9th BIC International Congress. Rome, Italy 15-17 September 2017.

 121. Sahin F, Koseoglu F, Mehrekula Z, Pullukcu H. Hepatitis C viral infection in patients with hemophilia: An experience of Ege Adult Hemophilia Center. 9th BIC International Congress. Rome, Italy 15-17 September 2017.

 122. Alida Aliyeva, Mustafa Duran, Eren Arslan Davulcu, Murat Tombuloglu, Fahri Sahin, Guray Saydam. Philadelphia Chromosome-Positive (Ph+) Treatment-Resistant Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) With T315I Mutation. IV. Aegean Hematology Oncology Symposium, Rhodes, Greece, 21-24 September 2017.

 123. Hale Bülbül, Eren Arslan Davulcu, Fatoş Dilan Koseoğlu, Yusuf Ulusoy, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. Pralatrexate Treatment Of Relapsed Or Refractory Peripheral T-Cell Lymphoma; Report On Three Patients. IV. Aegean Hematology Oncology Symposium, Rhodes, Greece, 21-24 September 2017.

 124. Fatos Dilan Koseoglu, Hale Bulbul, Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Nur Akad Soyer, Murat Tombuloglu, Filiz Vural, Fahri Sahin, Mahmut Tobu, Derya Demir, Nazan Ozsan, Mine Hekimgil, Guray Saydam. Primary Thyroid Lymphomas; Single Center Experience. IV. Aegean Hematology Oncology Symposium, Rhodes, Greece, 21-24 September 2017.

 125. Mustafa Duran, Murat Tombuloğlu, Mahmut Tobü, Filiz Vural, Güray Saydam, Pusem Patir, Ayşe Oruc Uysal, Fatoş Dilan Koseoğlu, Fahri Şahin. A single center experience of pomalidomide plus dexamethasone (PD) in patients with relapsed and refractory multiple myeloma (RRMM). IV. Aegean Hematology Oncology Symposium, Rhodes, Greece, 21-24 September 2017.

 126. Nur Soyer, Mehmet Turgut, Ibrahim Haznedaroglu, Fergun Yılmaz, Ismet Aydogdu, Ali Pir, Volkan Karakus, Gokhan Ozgur, Cem Kis, Funda Ceran, Gül Ilhan, Melda Ozkan, Müzeyyen Arslaner, İdris İnce, İrfan Yavaşoğlu, Füsun Gediz, Mehmet Sonmez, Birol Güvenc, Gülsüm Ozet, Emin Kaya, Filiz Vural, Fahri Şahin, Mahmut Tobü, Güray Saydam. Efficacy And Safety Of Ruxolitinib In Turkish Patients WithChronic Myeloproliferative Neoplasms: A Multicenter And Retrospective Analysis. IV. Aegean Hematology Oncology Symposium, Rhodes, Greece, 21-24 September 2017.

 127. Narimana İmanova, Nur Soyer, Mahmut Tobu, Filiz Vural, Fahri Sahin, Cumhur Gunduz, Guray Saydam. Evaluation of outcomes of results in patients with CML treated with second gen TKIS: Ege Hematology Experience. IV. Aegean Hematology Oncology Symposium, Rhodes, Greece, 21-24 September 2017.

 128. Pusem Patir, Nur Soyer, Raika Durusoy, Fahri Sahin, Guray Saydam, Mahmut Tobu, Murat Tombuloglu, Filiz Vural. Comparison of TECAM and BEAM High-Dose Chemotherapy Followed by Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Lymphoma: Efficacy And Toxicity. IV. Aegean Hematology Oncology Symposium, Rhodes, Greece, 21-24 September 2017.

 129. Fatos Dilan Koseoglu, Caner Acar, Yusuf Ulusoy, Mine Hekimgil, Nazan Ozsan, Fahri Sahin, Guray Saydam. Successful Allogeneic Stem Cell Transplantation in a Patient with Ibrutinib Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia. IV. Aegean Hematology Oncology Symposium, Rhodes, Greece, 21-24 September 2017.

 130. Eren Arslan Davulcu, Hale Bülbül, Fatoş Dilan Koseoğlu, Nur Akad Soyer, Nazan Ozsan, Mine Hekimgil, Serra Kamer, Fahri Şahin, Mahmut Tobü, Güray Saydam. Retrospective Analyiss of Nineteen Patients With Adult-Onset Langerhans Cell Histiocytosis: Ege University Experience. IV. Aegean Hematology Oncology Symposium, Rhodes, Greece, 21-24 September 2017.

 131. Bülbül Hale, Arslan Davulcu Eren,Atilla Fatoş Dilan,Ulusoy Yusuf,Soyer Nur,Şahin Fahri,Tombuloğlu Murat,Vural Filiz,Saydam Güray, Succesful Treatment Of Patients With Aml And Mds By Decitabine: Single Center Experience, Soho 2018, Pp.260, 2018

 132. Özcan Mehmet Ali,Arslan Davulcu Eren,Ulusoy Yusuf,Demir Derya,Kamer Emine Serra,Bülbül Hale,Atilla Dilan,Soyer Nur,Şahin Fahri,Hekimgil Mine,Saydam Güray, Adult Onset Langerhans Histiocytosis: A Single Center Experience, Soho 2018, Pp.269, 2018

 133. Saydam Güray,Ulusoy Yusuf,Arslan Davulcu Eren,Soyer Nur,Kamer Emine Serra,Özsan Nazan,Hekimgil Mine,Şahin Fahri, Clinical Features And Outcomes Of Solitary Plasmacytomas: Single Center Experience From Turkey, Soho 2018, Pp.235, 2018

 134. Saydam Güray,Atilla Dilan,Demir Derya,Bülbül Hale,Davulcu Arslan Eren,Ulusoy Yusuf,Hekimgil Mine,Özsan Nazan,Şahin Fahri, Castleman?Xxs Disease: The Experience Over 17 Years, Soho 2018, Pp.270, 2018

 135. H Bulbul, FD Atilla, AA Unat, Z Demirci, F Sahin. Patient with hemophilia A carrier developing FVIII inhibitör after recombinant FVIII therapy. 11th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2018, 7-9 February 2018, Madrid, Spain

 136. F. Sahin, FD Atilla, Z. Demirci, N Danis, G. Saydam. Control of variceal bleeding in a patient with severe hemophilia A and factor VIII inhibitors using rFVIIa, aPCC and platelet transfusion. 11th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2018, 7-9 February 2018, Madrid, Spain.

 137. T. Atik, E. İsik, B. Akgun, H. Onay, K. KAvakli, N.Y. Ozbek, M. Evim, C. Balkan, A. M. Gunes, V. Culha, E. Unal, F. B. Belen, F. Sahin, F. Ozkinay. Mutation spectrum of F8 gene in Turkish hemophilia A patients: identification of 14 novel mutation. 11th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2018, 7-9 February 2018, Madrid, Spain.

 138. F. D. Atilla, N. Soyer, M. Tombuloglu, F. Vural, F. Sahin, M. Tobu, D. Demir, N. Ozsan, M. Hekimgil, G. Saydam. Castleman Disease with the experience over 17 years. 23rd Congress of the European Hematology, 14-17 June 2018 Stockholm, Sweden.

 139. Y. Ulusoy, E. Arslan Davulcu, F. Sahin, N. Soyer, E.S. Kamer,N. Ozsan, M. Hekimgil, G. Saydam. Clinical Features and Outcomes of Solitary Plasmacytomas: Single-Center Experience from Turkey. 23rd Congress of the European Hematology, 14-17 June 2018 Stockholm, Sweden.

 140. E. Arslan Davulcu, Y. Ulusoy, H. Bulbul, N. Soyer, S. Kamer, F. Şahin, F. Vural, M. Tobu, N. Özsan, M. Hekimgil, M. Tombuloğlu, G. Saydam. Adult onset Langerhans Cell Histiyocytosis: A Single Center Experience. 23rd Congress of the European Hematology, 14-17 June 2018 Stockholm, Sweden.

 141. G. Saydam, N. Soyer, M. Turgut, I.C. Haznedaroglu, Y. Fergun, I. Aydogdu, A. Pir, V. Karakus, G. Ozgur, C. Kis, F. Ceran, G. Ilhan, M. Ozkan, M. Arslaner, I. Ince, I. Yavasoglu, F. Gediz, M.Sonmez, B. Guvenc, G. Ozet, E. Kaya, M. Tobu, F. Vural, F.Sahin. Efficacy and Safety of Ruxolitinib in 132 Turkish Patients with Chronic Myeloproliferative Neoplasms: A Multicenter and Retrospective Analysis. 23rd Congress of the European Hematology, 14-17 June 2018 Stockholm, Sweden.

 142. E. Arslan Davulcu, H. Bu?lbu?l, Y. Ulusoy, F.D. Atilla, N. Soyer, F. Sahin, F. Vural, M. Tobu, M. Tombuloglu, G. Saydam. Secondary Malignancies in Bcr-Abl Negative Chronic Myeloproliferative Diseases. 23rd Congress of the European Hematology, 14-17 June 2018 Stockholm, Sweden.

 143. Kubilay Erol, Erdem Er, Fahri Sahin, Can Balkan, Kaan Kavakli, Semih Aydogdu, Elcil Kaya Bicer. Is it possible `to forget the joint?after total knee replacements in hemophiliacs?. The World Federation of Hemophilia (WFH) Congress, 20-24 May 2018, Glasgow, Scotland.

 144. Fatos Dilan Atilla, Zuhal Demirci, Guray Saydam, Fahri Sahin. Rare bleeding disorders; Improvement on the amount of collected data as a result of increasing awareness. The World Federation of Hemophilia (WFH) Congress, 20-24 May 2018, Glasgow, Scotland.

 145. Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Zuhal Demirci, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Adneksiyal kanama ile gelen tip III von Willebrand hastalığı olgusu. 15th International Hemophilia Congress of Turkey, 14-17 April 2018 Istanbul.

 146. Kaan Kavaklı, Selin Aytaç Eyüpoğlu, Mehmet Sönmez, Alphan Küpesiz, Fahri Şahin, Bülent Zülfikar, Bülent Antmen, Ümran Çalışkan, Can Balkan, İlgen Şaşmaz, Başak Koç, Süreyya Özbek, Turgut Seber, Ahmet Serdaroğlu, Burcu Özkan. Hemofili hastalarının profliaktik tedavisinin eklem sağlığına olan etkilerinin takip edilmesinde ultrasonun rolü: HEAD-US Skorlama Sistemi. 15th International Hemophilia Congress of Turkey, 14-17 April 2018 Istanbul.

 147. M. Yilmaz, FD Atilla, H. Uluer, F. Sahin, G. Saydam. Effect of Malnutrition on Mortality with New Espen Criteria in Patients with Hematological Malignancies. 40th ESPEN Congress, 1 - 4, September 2018, Madrid

 148. E. Arslan Davulcu, H. Bülbül, Y. Ulusoy, F. Atilla, N. Soyer, F. Şahin, M. Töbü,G. Saydam, M. Tombuloğlu, F. Vural.PP-27 Allogeneic haematopoietic stem cell transplantation in adult aplastic anemia patients. Abstracts of the IXth International Eurasian Hematology Oncology Congress / Leukemia Research 73S1 (2018)

 149. Y. Ulusoy, E. Arslan Davulcu, F. Şahin, N. Soyer, E. Kamer, N. Özsan, M. Hekimgil, G. Saydam. PP-63 Clinical features and outcomes of solitary plasmacytomas: single-center experience from Turkey

 150. Abstracts of the IXth International Eurasian Hematology Oncology Congress / Leukemia Research 73S1 (2018)

 151. H. Bülbül, F. Atilla, E. Arslan Davulcu, Y. Ulusoy, N. Akad Soyer, F. Şahin,M. Tombuloğlu, F. Vural, G. Saydam. PP-66 Successful treatment of patients with AML and MDS by decitabine; single centre experience. Abstracts of the IXth International Eurasian Hematology Oncology Congress / Leukemia Research 73S1 (2018)

 152. Hale Bülbül, Eren Arslan Davulcu, Fatoş Dilan Atilla, Yusuf Ulusoy, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Murat Tombuloğlu, Filiz Vural, Güray Saydam. Decitabıne treatment in patients with AML and MDS; single centre experience. 5th Aegean Hematology Oncology Symposium, 20-23 September 2018, Porto Heli, Greece. (Oral Presentatıon).

 153. Fatos Dilan Atilla, Ahmet Seyhanli, Hale Bulbul, Yusuf Ulusoy, Eren Arslan Davulcu, Nur Soyer, Filiz Vural, Mahmut Tobu, Fahri Sahin, Murat Tombuloglu, Mehmet Ali Ozcan, Guray Saydam. Brentuximab Vedotin in elapsed/Refractory Hodgkin`s Lymphoma; Two-Center Izmir Experience. 5th Aegean Hematology Oncology Symposium, 20-23 September 2018, Porto Heli, Greece. (Oral Presentatıon).

 154. İpek Tamsel, Kaan Kavaklı, Süreyya Özbek, Fahri Şahin, Can Balkan. Hemofili olgularında ultrasonografi (HEAD-US) ve fizik muayene (HJHS) ile eklem sağlık durumunun karşılaştırılması. 15th International Hemophilia Congress of Turkey, 14-17 April 2018, Istanbul. (Oral Presentatıon).

 155. Tahir Atik, Esra Işık, Bilçağ Akgün, Hüseyin Onay, Kaan Kavaklı, Namık Yaşar Özbek, Melike Evim, Gülen Tüysüz, Tuba Nur Tahtakesen, Can Balkan, Adalet Meral Güneş, Vildan Çulha, Ekrem Ünal, Fatma Burcu Belen, Fahri Şahin. Hemofili A hastalarında F8 gen mutasyon spektrumu: 21 yeni mutasyon tanımlanması. 15th International Hemophilia Congress of Turkey, 14-17 April 2018, Istanbul. (Oral Presentatıon).

 156. F. Atilla, H. Bulbul, Y. Ulusoy, E. Arslan Davulcu, N. Soyer, M. Tombuloglu, F. Vural, F. Sahin, M. Tobu, D. Demir, N. Ozsan, M. Hekimgil, G. Saydam.OP-25 Clinical aspects of primary thyroid lymphoma. Clinical aspects of primary thyroid lymphoma. IXth International Eurasian Hematology Oncology Congress 17-20 October 2018, Istanbul, Turkey(Oral Presentatıon).

 157. B. Vatansever, D. Aygüneş, B. Kaymaz, G. Alp, F. Şahin, G. Saydam, B. Kosova. OP-29 Determination of p53 genetic polymorphisms in myelodysplastic syndrome cases. IXth International Eurasian Hematology Oncology Congress17-20 October 2018, Istanbul, Turkey(Oral Presentatıon).

 158. C. Balkan; C. Albayrak; N. Y. Ozbek; Z. Kaya; I. Sasmaz; T. Celkan; M. Yagci; S. Karaman; E. Erduran; F. Sahin; G. N. Ozdemir; on behalf of myPKFiT Study Group: T. Patiroglu, Y. Oymak, E. Turkkan, M.S. Evim, H. Gulen, Y. Ay, V. Okan, S. Aksu, T. Ileri, Z. Salcioglu, N. Andic, B. Yilmaz, B. Antmen, D. Albayrak, H. Oren, A. Kupesiz, E. Zengin, M. Soker, C. Ar, K. Kavakli. Pharmacokinetic-guided prophylaxis based on bayesian model with myPKFiT® in hemophilia A: Turkish experience. 12th Annual Congress of thr European Association for Haemophilia and Allied Disorders, Prague, Czech Republic, 6-8 February 2019. Haemophilia. 2019:25(Suppl. 1);35–188. DOI: 10.1111/hae.13666

 159. F. Sahin; F. D. Atilla; Z. Demirci; P. Ozturk; M. Ozbaran. Coronary artery bypass surgery in three patients with haemophilia. 12th Annual Congress of thr European Association for Haemophilia and Allied Disorders, Prague, Czech Republic, 6-8 February 2019. Haemophilia. 2019:25(Suppl. 1);35–188. DOI: 10.1111/hae.13666.

 160. F. D. Atilla; Z. Demirci; F. Sahin. Single centre experience in acquired haemophilia A over five years. 12th Annual Congress of thr European Association for Haemophilia and Allied Disorders, Prague, Czech Republic, 6-8 February 2019. Haemophilia. 2019:25(Suppl. 1);35–188. DOI: 10.1111/hae.13666.

 161. S. Önal Aykar; F. Can; S. Aksu; F. Şahin. The relationship between “timed-up and go test” and “6-minute walk test” in assessing functional capacity of adult hemophilic individuals. 12th Annual Congress of thr European Association for Haemophilia and Allied Disorders, Prague, Czech Republic, 6-8 February 2019. Haemophilia. 2019:25(Suppl. 1);35–188. DOI: 10.1111/hae.13666.

 162. S. Önal Aykar; F. Can; S. Aksu; F. Şahin. Does kinesiophobia correlated with quadriceps femoris and hamstring muscle strength in adult hemophilic individuals? 12th Annual Congress of thr European Association for Haemophilia and Allied Disorders, Prague, Czech Republic, 6-8 February 2019. Haemophilia. 2019:25(Suppl. 1);35–188. DOI: 10.1111/hae.13666.

 163. Hale Bülbül, Derya Demir, Eren Arslan Davulcu, Ayşenur Arslan, Fatma Keklik Karadağ, Yusuf Ulusoy, Nur Soyer, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Filiz Vural, Fahri Şahin, Güray Saydam. Splenic Marginal Zone Lymphoma; Single Center Experience. 6th Agean Hematology Oncology Symposium. AHOS 2019.3-6 October 2019 Cesme, Izmir.

 164. Aysenur Arslan, Fatma Keklik Karadag, Hale Bulbul, Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Nur Akad Soyer, Fahri Sahin, Filiz Vural, Murat Tombuloglu, Mahmut Tobu, Guray Saydam.; Ibrutinib In B-Cell Lymphomas And Chronic Graft Versus Host Disease: A Sıngle Center Experıence. 6th Aegean Hematology Oncology Symposium. AHOS 2019.3-6 October 2019 Cesme, Izmir.

 165. Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Eren Arslan, Nur Akad Soyer, Murat Tombuloğlu, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Fahri Şahin, Güray Saydam. Nivolumab Treatment For Hodgkin Lymphoma: Ege Hematology Experıence. 6th Aegean Hematology Oncology Symposium. AHOS 2019.3-6 October 2019 Cesme, Izmir.

 166. Görkem Köymen, Hale Bülbül, Ayşenur Arslan, Eren Arslan Davulcu, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. A Rare Case Report: Acqiıred Hemopilia A. 6th Aegean Hematology Oncology Symposium. AHOS 2019.3-6 October 2019 Cesme, Izmir.

 167. M.İrem Toksoy Şentrük, Ayşenur Arslan, Yusuf Ulusoy, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. Trisomy Of The C-Myc Gene In Acute Lymphoblastic Leukemia: A Rare Case Report. . 6th Aegean Hematology Oncology Symposium. AHOS 2019.3-6 October 2019 Cesme, Izmir.

 168. Fatma Keklik Karadag, MD, Mustafa Nuri Yenerel, MD, Yılmaz Mehmet, MD, Hava uskudar Teke, MD, Vildan Ozkocaman, MD, Tulin Tuglular, MD, Fuat Erdem, MD, Ali Unal, MD, Orhan Ayyildiz, MD, Gulsum Ozet, MD, Melda Ozkan, MD, Emin Kaya, MD, Mesut Ayer, MD, Ozan Salim, MD, Birol Güvenç, MD, Hakan Ozdogu, MD, Özgür Mehtap, MD, Mehmet Sönmez, MD, Nil Güler, MD, Sibel Kabukcu Hacioglu, MD, Ismet Aydogdu, MD, Ozlen Bektas, MD, Selami Kocak Toprak, MD, Lale Kaynar, MD, Munci Yagci, MD, Salih Aksu, MD, Anil Tombak, MD, Volkan Karakus, MD, Irfan Yavasoglu, MD, Birgül Öneç, MD, Mehmet Ali Özcan, MD, Levent Ündar, MD, Rıdvan Ali, MD, Celalettin Ustun, MD, Osman Ilhan, MD, Guray Saydam, MD, Fahri Sahin, MD. Evaluation of Patients with PNH Treated By Eculizumab: Real World Data from Turkey. ASH Annual Meeting and Exposition, 7-10 December 2019, Orlando, CL, USA. Blood (2019) 134 (Supplement_1): 4805.https://doi.org/10.1182/blood-2019-128743.

 169.   F. Şahin; E. Arslan Davulcu; Z. Demirci; G. Saydam. Old Hemophilia Patients Have Problems Other than Bleeding: Like Cancer. PB0272, XXVII. Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, July 6–10, 2019. Melbourne, Australia.

 170. F. Şahin; F. Keklik Karadağ; G. Saydam. The Evaluation of Paroxismal Nocturnal Hemoglobinuria Patients who Underwent Eculizumab Therapy. PB1391, XXVII. Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, July 6–10, 2019. Melbourne, Australia.

 171. F. Şahin; F. Keklik Karadağ; Z. Demirci; G. Saydam. Seroprevalence and Clinical Characteristics of Viral Hepatitis in Hemophilia Patients. PB1444, XXVII. Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, July 6–10, 2019. Melbourne, Australia.

 172. Guray Saydam, Ali Ünal,  Erdal Kurtoğlu,  Mesut Göçer,  Nil Güler,  Başak Ünver Koluman,  Mehmet Sönmez,  Nergiz Usta,  Emin Kaya,  İrfan Kuku, Mehmet Ali Erkurt,  Gülsüm Özet,  Funda Ceran,  Fahri Şahin,  Nur Soyer,  Meliha Nalçacı,  Özge Fulya Öztürk,  Birkan Aver,  Egemen Özbilgili,  Osman İlhan. Clinical Features And Treatment Outcomes Of Chronic Phase-Chronic Myeloid Leukemia Patients In Turkey: Real-World Data. 267902; PB1933The 24th EHA Congress, 13-16 June 2019 Amsterdam, Netherlands.

 173. Eren Arslan Davulcu, Zühal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. Yaşlanan Hemofili Hastalarında Polifarmasi. 16. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi. 14-17 Nisan 2019, Antalya.

 174. Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Fatoş Dilan Atilla, Zühal Demirci, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Erişkin Hemofili Hastalarında Karşılaşılan Kanama Dışı Hastalıklar: 5 Olgu ile Hemofili ve Malignite. 16. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi. 14-17 Nisan 2019, Antalya.

 175. Hale Bülbül, Derya Demir, Eren Arslan Davulcu, Ayşenur Arslan, Fatma Keklik Karadağ, Yusuf Ulusoy, Nur Soyer, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Filiz Vural, Fahri Şahin, Güray Saydam. Splenic Marginal Zone Lymphoma; Single Center Experience. 6th Agean Hematology Oncology Symposium. AHOS 2019.3-6 October 2019 Çeşme İzmir.(Oral presentation)

 176. Aysenur Arslan, Fatma Keklik Karadag, Hale Bulbul, Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Nur Akad Soyer, Fahri Sahin, Filiz Vural, Murat Tombuloglu, MahmutTobu, Guray Saydam. Ibrutinib In B-Cell Lymphomas And Chronic Graft Versus Host Disease: A Single Center Experience. 6th Aegean Hematology Oncology Symposium. AHOS 2019.3-6 October 2019 Çeşme İzmir. (Oral presentation)

 177. Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Eren Arslan, Nur Akad Soyer, Murat Tombuloğlu, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Fahri Şahin, Güray Saydam. Nivolumab Treatment For Hodgkin Lymphoma. Ege Hematology Experience. 6th Aegean Hematology Oncology Symposium. AHOS 2019.3-6 October 2019 Çeşme İzmir. (Oral presentation)

 178. Kaan Kavaklı, Bülent Antmen, Hatice İlgen Şaşmaz, Selin Aytaç Eyüpoğlu, Mualla Çetin, Can Balkan, Deniz Yılmaz Karapınar, Fahri Şahin, Fatoş Dilan Köseoğlu, Alphan Küpesiz, Gülen Tüysüz, Bülent Zülfikar, Başak Koç, Mehmet Sönmez, Ümran Çalışkan. Hemofili Hastalarında Profilaktik Tedavinin Eklem Sağlığı Üzerine Koruyucu Etkisi: Çok Merkezli Gözlemsel Çalışma. 16. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi. 14-17 Nisan 2019, Antalya. (Oral presentation)

 179. Kaya Biçer M. E. , Bakan Ö. M. , Vahabi A. , Şahin F. , Kavaklı R. K. , Aydoğdu S."Simultaneous total hip and knee arthroplasties in hemophiliacs," World Federation of Hemophilia, Virtual Summit - Connecting the Global Bleeding Disorders Community , vol.26, no.32478881, İzmir, Turkey, pp.49, 2020.

 180. Bülbül H. , Demirci Z. , Ulusoy Y. , Arslan A. , Şahin F., "Pregnancy in A Carrıer of Haemophilia A: Case Report," 13th Annual Congress of thr European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2020, The Hague, The Netherlands, 5-7 February 2020. Haemophilia , Vol.26, Pp.32-33, 2020.

 181. Arslan A. , Davulcu E. A. , Karadağ F. , Demirci Z. , Saydam G. , Şahin F., "Congenital Afibrinogenemia With Coronary Artery Disease: A Rare Case Report," 13th Annual Congress of thr European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2020, The Hague, The Netherlands, 5-7 February 2020, Haemophilia , Vol.26, Pp.145, 2020

 182. Arslan A. , Köymen G. , Bülbül H. , Ulusoy Y. , Demirci Z. , Saydam G. Sahın F., "Acquired Hemophilia A: A Rare Case Report," 13th Annual Congress of thr European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2020, The Hague, The Netherlands, 5-7 February 2020, Haemophilia , Vol.26, Pp.57-58, 2020

 183. F Sahin, E Arslan Davulcu, Z Demirci, G Saydam, The Enemy at the Door fort he Aging Haemophilic Invididual: Malignencies in Adult Haemophilia Patients. 13th Annual Congress of thr European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2020, The Hague, The Netherlands, 5-7 February 2020, Haemophilia , Vol.26, Pp.75-76, 2020

 184. Z. Demirci, N. Demiral Yilmaz, H. Bulbul, F. Keklik Karadag, F.D.Atilla, N. Duncan, G. Saydam, F. Sahin. Adherence of Haemophilia Patients with Prophylaxis: Veritas-Pro and Psychometric Properties Adapted to Turkish. 13th Annual Congress of thr European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2020, The Hague, The Netherlands, 5-7 February 2020 Haemophilia , Vol.26, Pp.132-133, 2020.

 185. S. Onal Aykar, F. Can, F. Sahin. Comparison of Balance and Functional Mobility between Overweight and Normal-Weight Adult Patients with Hemophilia. 13th Annual Congress of thr European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2020, The Hague, The Netherlands, 5-7 February 2020 Haemophilia , Vol.26, Pp.170, 2020.

 186. S. Onal Aykar, Z. Demirci, F. Can, F. Sahin. Correlation among joint health and health related quality of line in adult patients with Hemophilia: A Pilot Study. 13th Annual Congress of thr European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2020, The Hague, The Netherlands, 5-7 February 2020. Haemophilia , Vol.26, Pp.170-171, 2020.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Saydam, G., F. Sahin, H.D. Kiper, “Kidney Disease in the course of multiple myeloma”, Multiple Myeloma An Overwiew Ed.Ajay Gupta, Published by In Tech, Croatia, January 2012, 219-240 (2012).

C2. Melda Cömert, Fahri Sahin, Guray Saydam. “Hemostasis: General Principles”. Thrombosis and Inflammation in Acute Coronary Syndromes, Ed. Ertugrul Ercan, Gulfem Ece, Published by Bentham Science Publishers. Pg:59-66, 2015.

C3. Melda Cömert, Guray Saydam, Fahri Sahin. “Recurrent Thromboembolism”. Thrombosis and Inflammation in Acute Coronary Syndromes, Ed. Ertugrul Ercan, Gulfem Ece. Published by Bentham Science Publishers. Pg:67-77, 2015.

C4. Eren Arslan Davulcu, Fahri Sahin and Güray Saydam. Transfusion in Transplantation. Transfusion Medicine and Scientific Developments. Pg: 91-109, Publisher: InTech, Chapters published July 05,2017. DOI: 10.5772/intechopen.69260.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Saydam, G., S. Ocakçı, F. Sahin, Ş. Yuksel, S. B. Omay ve F. Büyükkeçeci, “Amfoterisin B infüzyonuna bağlı hipotermi: Olgu sunumu”, Klinik Bilimler&Doktor Dergisi, 7;4, 356–358 (2001).

 2. Saydam, G., S. Yuksel, F. Sahin, S. B. Omay ve F. Buyukkececi, “Refrakter-Relapslı hematolojik maligniteli olgularda Ida-FLAG kemoterapisi”, THOD, 12(1), 22–27 (2002).

 3. Sanlı, U. A., B. Karabulut, F. Tekin, V. C. Sezgin, G. Saydam, G. G. Müezzinoglu, F. Sahin, F. R. Uslu ve E. Goker, “Mide karsinomu seyrinde eozinofili: Olgu Sunumu”, THOD, 12(4), 206–209 (2002).

 4. Sahin, F., M. Buke, G. Saydam, D. Bozkurt ve S. Soydan, “Anaplastic T-Cell Lymphoma associated with hemophagocytic syndrome: A case report”, Turk J Haematol, 20(2), 101–106 (2003).

 5. Sahin, F., G. Saydam, K. P. Özen, F. Bademkıran ve F. Büyükkeçeci, “Sisplatine bağlı akut demiyelinizan ensefalomyelit: Olgu Sunumu”, THOD, 13(2), 95–99 (2003).

 6. Şahin, F., Y. Küçükzeybek, G. Saydam, Ö. Özütemiz ve F. Büyükkeçeci, “Trombotik trombositopenik purpura seyrinde akut akalkülöz kolesistit: Olgu sunumu”, Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2(2), 93–95 (2003).

 7. Sezgin, V. C., Şahin, F., Karabulut, B., Müezzinoğlu, G. G., Soydan, S., Tunçyürek, M. ve Göker E., “Kolorektal karsinom seyrinde akut myeloblastik lösemi: Vaka sunumu”, Türk Onkoloji Dergisi, 18(1), 30–32 (2003).

 8. Aydınlı, S., G. Saydam, F. Şahin, M. Tüzün ve F. Büyükkeçeci, “Tip II Diabetes Mellitus’ta ortalama trombosit hacmi ve in-vitro trombosit agregasyon testlerinin mikrovasküler komplikasyonlar ile ilişkisi”, THOD, 14(4), 193–199 (2004).

 9. Sahin, F., G. Saydam, K. P. Özen, Ö. Kitis, C. Callı ve S. B. Omay, “Kortikosteroid kullanımı esnasında gelişen multipl serebral abseler: Olgu sunumu”, Klinik Bilimler&Doktor, 10(4),390-394 (2004).

 10. Şahin, F., G. Görümlü, G. Saydam ve F. Büyükkeçeci, “Down Sendromlu Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusunda Kemoterapi Sonrası Fungal İnfeksiyona Sekonder Gelişen Spontan Pnömotoraks“, Toraks Dergisi, 5(2), 116-119 (2004).

 11. Şahin, F., G. Saydam ve S. B. Omay, “Kök hücre plastisitesi ve klinik pratikte kök hücre tedavisi“, THOD, 15(1), 48-56 (2005).

 12. Hisil, Y., F. Şahin ve S. B. Omay, “Kantaronun (Hypericum perforatum L.) bilesimi ve tıbbi önemi“, UHOD, 15(4), 212-218 (2005).

 13. Biray, Ç., C. Gündüz, B. Yılmaz, F. Şahin ve N. Topçuoğlu, “Propolis ve etken maddeleri olan kafeik asit fenetil ester(CAPE) ve sinamik asitin, insan T hücreli akut lenfoblastik lösemi hücre dizisi (CCRF-CEM)’ de sitotoksik ve apoptotik etkinliğinin değerlendirilmesi“, Ege Tıp dergisi, 45(2), 83-92 (2006).

 14. Şahin, F., I. K. Karaarslan, N. A. Soyer, F. Vural, S. Ocakçı, G. Öztürk, K. P. Özen ve G. Saydam,” Retrospective analysis of results of short-term low dose interferon-α-2b combined with PUVA in the treatment of early stage mycosis fungoides “, Turk J Hematol, 23, 188-192 (2006).

 15. Şahin, F., “Mezenkimal kök hücre“, Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 2(43), 11-15 (2006).

 16. Şahin, F., K. P. Özen, F. Vural, S. Kamer, M. Argın, Y. Anacak, M. Hekimgil ve G. Saydam, “Retrospective analysis of seven patients with adult-onset langerhans cell histiocytosis syndromes: A single center experience”, Turk J Hematol, 24, 75–79 (2007).

 17. Şahin, F., Ç. B. Avcı, F. Avcu, A. U. Ural, M. Sarper, Y. Hışıl, S. B. Omay ve G. Saydam, “Red Grape seed extract and its compound resveratrol exert cytotoxic effect to various human cancer lines”, Turk J Hematol, 24(3), 102–109 (2007).

 18. Özen, K. P., F. Şahin, Ç. B. Avcı, Y. Hışıl, C. Gündüz ve G. Saydam “Hipericium perforatum extract (St.John’s Wort) and hypericin induce apoptosis in leukemic HL-60 cells by effecting h-TERT activity”, Turk J Hematol, 24(3), 127–133 (2007).

 19. Ifran, A., F. Şahin, K. Kaptan, M. Safalı ve C. Beyan, “A case of adult acute T-cell lymphoblastic leukemia presented with hemophagocytic syndrome”, Turk J Hematol, 25, 155-6 (2008).

 20. Sahin, F., Ç. Engin, T. Yağdı, G. Saydam. “ Successfull bleeding control with intermittent injection of factor VIII in a patient with hemophilia a during coronary artery bypass grafting surgery”, Ege Journal of Medicine 50(2) : 133-135; (2011).

 21. Ocakçı, S., G. Görümlü, F. Şahin, N. Özsan, O. Zekioğlu, R. Uslu, G. Saydam,”Meme kanseri tanısıyla izlenen iki olguda 4 yıl sonra kronik myeloid lösemi gelişimi”. Ege Journal of Medicine 50(2) : 141-144; (2011).

 22. Saydam, G., F. Şahin. Miyelodisplastik sendromlarda standart tedavi yaklaşımları ve yeni ilaçların yeri. Türkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics 4(1):37-44, (2011).

 23. Saydam, G., F. Şahin. Anemiler Özel Sayısı: Sideroblastik anemiler. Türkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics. 4(3):71-74, (2011).

 24. F. Şahin, A. F. Yılmaz. Akupunktur(Acupuncture). Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics,5(1):33-8, (2012).

 25. A. F.Yılmaz, F. Şahin, G. Saydam. Meditasyon. Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics, 5(1):21-3, (2012)

 26. M. Cömert, G. Saydam, F. Şahin. Kronik Miyelomonositik Lösemi. Turkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics, 5(2):63-8, (2012).

 27. A. F.Yılmaz, H. D. Kiper, F. Şahin, G. Saydam. Kronik Miyeloid Lösemide Tirozin Kinaz Tedavisine Yanıt Kriterleri, Sitogenetik ve Moleküler Takip.Turkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics, 5(2):13-7, (2012).

 28. B. Kosova, F. Şahin, G. Saydam. Bcr-abl Kronik Miyeloproliferatif Hastalıkların Moleküler Patogenezi. Hematolog, 1: 66-71, (2012)

 29. Kaymaz BT, Çetintaş VB, Vardarlı AT, Süslüer SY, Aygüneş D, Dalmızrak A, Aktan Ç, Küçükaslan AŞ, Balcı T, Kayabaşı Ç, Yelken BÖ, Avcı ÇB, Kosova B, Eroğlu Z, Aksoylar S, Çetingül N, Balkan C, Yılmaz D, Aydınok Y, Kavaklı K, Töbü M, Tombuloğlu M, Şahin F, Büyükkeçeci F, Saydam G, Gündüz C. AML hastalarında t(15;17) PML-RAR translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi, 53(4), 184-188, 2014.

 30. P. Patır, M.C. Özkan, F. Şahin, G. Saydam. Solid organ nakillerinde terapötik aferez. Türkiye Klinikleri j hematol-special Topics 8(1):90-3, 2015.

 31. P.Patır, F. Şahin. Hipereozinofilik Sendrom Klinik Bulgular, Tanı ve Tedavi Turkiye Klinikleri J Hematol-Special Topics 9(2):34-42, 2016.

 32. Cumhur Gündüz, Burçin Tezcanlı Kaymaz, Vildan Bozok Çetintaş, Aslı Tetik Vardarlı, Sunde Yılmaz Süslüer, Duygu Aygüneş, Ayşegül Dalmızrak, Çağdaş Aktan, Ali Şahin Küçükaslan, Tuğçe Balcı, Çağla Kayabaşı, Besra Özmen Yelken, Nur Selvi Günel, Çığır Biray Avcı, Buket Kosova, Zuhal Eroğlu, Serap Aksoylar, Nazan Çetingül, Can Balkan, Deniz Yılmaz, Yeşim Aydınok, Kaan Kavaklı, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Filiz Büyükkeçeci, Fahri Şahin, Güray Saydam. Lösemilerde t(9;22) BCR-ABL Translokasyonunun Real-Time RT-PCR ile 10 Yıllık Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi.DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2): 55-59, 2016

 33. Fatoş Dilan Köseoğlu, Fahri Şahin. Demir Yüklenmesi. Hematolog, 1(7): 30-36, (2017)

 34. Fatoş Dilan Atilla, Derya Demir, Nur Soyer, Murat Tombuloğlu, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Fahri Şahin, Nazan Özsan, Mine Hekimgil, Güray Saydam. Tüm yönleriyle Castleman Hastalığı: Uzun dönem takip ile tek merkez deneyimi. LLM Dergi 2018;2(2):34-41.

 35. Eren Arslan Davulcu, Hale Bülbül, Yusuf Ulusoy, Nur Akad Soyer, Derya Demir, Nazan Özsan, Güneş Ak, Fahri Şahin, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Filiz Vural, Güray Saydam. Solid Organ Transplantasyonu Sonrası Post-Transplant Lenfoproliferatif Hastalıklar: Tek Merkez Deneyimi. Dicle Tıp Dergisi / Dicle Med J (2019) 46 (4) : 743 – 749.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Saydam, G., F. Sahin, M. Töbü, S. Yüksel, F. Büyükkeçeci ve S. B. Omay, “ATRA, vitamin D3 ve metilprednisolon lösemik diferansiasyon üzerine sinerjistik etki gösterirler”, XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, P217, İzmir, 2000.

 2. Saydam, G., S. Yüksel, M. Töbü, F. Sahin, S. B. Omay ve Büyükkeçeci F, “Refrakter-relapslı multipl kemoterapi almış olgularda ida-flag kemoterapi sonuçlarımız”, XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, P061, İzmir, 2000.

 3. Saydam, G., Y. Küçükzeybek, F. Sahin, M. Hekimgil, S. B. Omay ve F. Büyükkeçeci, “Sternumda soliter plazmasitomaya bağlı vana kava superior sendromu”, XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, P062, İzmir, 2000.

 4. Saydam, G., F. Sahin, D. Burhanoğlu, S. Hilmioğlu, Ş. Yüksel, S. B. Omay ve F. Büyükkeçeci, “Febril nötropenik olgularda ampirik antifungal tedavi sonuçlarının retrospektif irdelenmesi”, 2. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, S29 (sözlü bildiri), Ankara, 2001.

 5. Saydam, G., H. H. Aydın, F. Sahin, N. Selvi, G. Öktem, E. Terzioglu, F. Büyükkeçeci ve S. B. Omay, “Serin/Treonin protein fosfataz 2A K562 eritrolösemi hücrelerinin interferon alfa-2b ile indüklenen apoptozunda rol oynar”, XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi(sözlü bildiri), Turk J Haematol, 19(3), 50, Antalya, 2002.

 6. Selvi, N., G. Saydam, F. Sahin, D. Taskıran, F. Büyükkeçeci ve S. B. Omay, “Metilprednisolon ile indüklenen lösemik hücre diferansiyasyonu ve apoptozunda indüklenebilir nitrikoksit sentazın (INOS) rolü vardır”, XXIX.Ulusal Hematoloji Kongresi (sözlü bildiri), Turk J Haematol, 19(3),73, Antalya, 2002.

 7. Özen, P., S. Aydınlı, G. Saydam, F. Sahin, M. Tüzün ve F. Büyükkececi, “Tip 2 Diyabetes Mellitusta ortalama trombosit hacmi ve in-vitro trombosit fonksiyon testlerinin mikrovasküler komplikasyonlarla ilişkisi” XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol,19(3), 87, Antalya, 2002.

 8. Özen, K. P., F. S. Olut, F. Sahin, G. Saydam ve S. B. Omay, “Fludarabin infüzyonu esnasında gelişen hipotermi: Olgu sunumu”, XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol,19(3), 192, Antalya, 2002.

 9. Sahin, F., G. Saydam, K. P. Özen, S. Baydur, F. Bademkıran, E. Kumral ve F. Büyükkeçeci, “Cisplatine bağlı akut demiyelinizan ensefalomyelit: Olgu sunumu”, XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 19(3), 184, Antalya, 2002.

 10. Sahin, F., Y. Kücükzeybek, N. Kurtaran, G. Saydam ve F. Büyükkeçeci, “Trombotik trombositopenik purpura seyrinde akalkülöz kolesistit”, XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol 19(3),167, Antalya, 2002.

 11. Olut, F. S., F. Sahin, G. Saydam, S. Soydan, M. Hekimgil ve S. B. Omay, “Primer mediastinal büyük B hücreli lenfomanın lenfoblastik lenfomaya transformasyonu: Olgu sunumu”, XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol,19(3),166, Antalya, 2002.

 12. Arıkan, F., E. B. Yeşilbek ve F. Şahin, “Farklı PRP yöntemlerinin karşılaştırılması”, Türk Periodontoloji Derneği 32.Bilimsel Kongresi, 31, Bodrum, 2002.

 13. Özen, K. P., F. Sahin, N. A. Soyer, Ö. Kitiş, G. Saydam ve S. B. Omay, “Kortikosteroid kullanımı esnasında gelişen multipl serebral abseler:Olgu Sunumu”, 4.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, P149, Antalya, 2002.

 14. Talu, P., K. P. Özen, F. Sahin, R. Savaş, G. Saydam ve S. B. Omay, “Akut Lenfoblastik lösemi seyrinde sağ lakrimal gland infiltrasyonu: Olgu Sunumu”, 4.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, P011, Antalya, 2002.

 15. Görümlü, G., F. Sahin, N. Kurtaran, G. Saydam ve F. Büyükkeçeci, “Down Sendromlu akut lenfoblastik lösemi olgusunda kemoterapi sonrası fungal enfeksiyona sekonder gelişen spontan pnömotoraks”, 4.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, P013, Antalya, 2002.

 16. Olut, F. S., D. Bozkurt, F. Şahin, G. Saydam ve S. B. Omay, “Kemiğin Primer Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoması: Olgu Sunumu”, 4.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, P118, Antalya, 2002.

 17. Gökengin, D., H. Pullukçu, T. Yamazhan, M. Erdogan, F. Sahin, F. Buyukkececi ve F. Kaptan, “HIV ile ilişkili Non-Hodgkin lenfoma: Olgu sunumu”, 1.Ulusal AIDS ile savaşım sempozyumu, P009, Ankara, 2002.

 18. Ercan, E., İ. Tengiz, H. E. Ercan, F. Şahin ve F. Büyükkeçeci, “Mitral darlıklı hastaların plazmasında trombosit fonksiyonlarını aktive edici faktörlerin gösterilmesi”, XIX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (sözlü bildiri), SB81, Antalya, 2003.

 19. Olut, F. S., K. P. Özen, F. Şahin, M. Argın ve F. Büyükkeçeci, “Refrakter relapslı AML M2 olgusunda kas ve kemik tutulumu”, XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 20(3), 164, İstanbul, 2003.

 20. Şahin, F., S. Vatansever, K. P. Özen, F. Elmas, H. Alper ve F. Büyükkeçeci, “Akut Myeloblastik Lösemi Olgusunda Fungal Enfeksiyona Sekonder Gelişen Hidropnömotoraks”, XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 20(3), 165, İstanbul, 2003.

 21. Yüksel, E., M. A. Özcan, F. Büyükkeçeci, S. B. Omay, Ö. Pişkin, F. Şahin ve M. Sakızlı, “İmatinib Mesylate (Glivec) tedavisi sırasında gözlenen ek sitogenetik anomaly: Trizomi 8”, XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 20(3), 130, İstanbul, 2003.

 22. Biray, Ç., B. Kosova, B. Yılmaz, F. Şahin, S. B. Omay, C. Gündüz ve N. Topçuoğlu, ”Manisa yöresi propolisinin hTERT mRNA transkripsiyonuna etkisinin CEM-S lösemik hücre serisinde değerlendirilmesi”, Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi Moleküler Kanser Sempozyumu, İzmir, 2004.

 23. Eroğlu, Z., B. Kosova, N. Selvi, V. B. Çetintaş, F. Şahin, F. Büyükkeçeci ve N. Topçuoğlu “t(8;21) AML-MTG8 translokasyonunun ve inv(16) CBFB-MYH11 füzyonun real-time online RT-PCR ile RNA kantitasyonları”, VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, KSB04, Antalya, 2004.

 24. Şahin, F., F. Avcu, G. Saydam, M. İ. Yılmaz, M. Sarper, Y. Hışıl, A. U. Ural ve S. B. Omay, “Kırmızı üzüm çekirdeği ekstraktı ve ana bileşenlerinden resveratrol ve boraks malign hücre dizileri üzerinde sitotoksik etki göstermektedir”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, (Deneysel Hematoloji Dalında ödül aldı), Turk J Haematol, 21(3), 93, Antalya, 2004.

 25. Şahin, F., G. Saydam, C. Çallı, Y. Ertan ve M. Tombuloğlu, “Multipl myelomada manyetik rezonans bulguları ile menenjiomu taklit eden dural tutulum”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 21(3), 146, Antalya, 2004.

 26. Şahin, F., F. Arıkan, B. Yeşilbek, G. Saydam ve F. Büyükkeçeci, “Periodontik kemik greftlerinin yapışmasında etkin olarak kullanılan trombositten zengin plazma eldesinde farklı metotların karşılaştırılması”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 21(3), 108, Antalya, 2004.

 27. Şahin, F., U. Türk, F. Yargucu, O. Yavuzgil, A. Dönmez, F. Vural ve S. Çağırgan, “Kriyoprezerve otolog periferik kök hücre ürününün reinfüzyonu esnasında gelişen hipotermi ve EKG değişiklikleri: 2 olgu sunumu”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 21(3), 151, Antalya, 2004.

 28. Özen, K. P., F. Şahin, G. Saydam, Ç. Biray, Y. Hışıl ve S. B. Omay, “Sarı kantaron otu ekstraktı ve hiperisin akut myeloblastik lösemi hücre dizisi (HL–60) üzerine sitotoksik etki göstermektedir”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 21(3), 94, Antalya, 2004.

 29. Biray, Ç., F. Şahin, B. Yılmaz, G. Saydam, H. H. Aydın, G. Öktem, S. B. Omay ve N. Topçuoğlu, “Propolis, insan T hücreli akut lenfoblastik lösemi hücre dizisi (CEM-S)’ de serin/treonin protein fosfataz yolağı üzerinden sitotoksik ve apoptotik etkinlik göstermektedir”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 21(3), 92, Antalya, 2004.

 30. Çağırgan, S., A. Dirican, F. Şahin, S. Soydan, A. Dönmez ve M. Tombuloğlu, “Saf eritroid aplazili POEMS sendromu”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 21(3), 144, Antalya, 2004.

 31. Şimşir, I. Y., F. Şahin, G. Saydam, C. Çallı, M. Töbü ve F. Büyükkeçeci, “Otolog kök hücre nakli eşliğinde yüksek doz kemoterapi ile klinik ve radyolojik remisyon elde edilen primer kemik lenfoması: olgu sunumu”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 21(3), 141, Antalya, 2004.

 32. Saydam, G., Y. Küçükzeybek, F. Şahin, N. Selvi, F. Büyükkeçeci ve S. B. Omay, “Akut myeloid lösemi blastlarında indüklenebilir nitrik oksit sentaz enzim ekspresyonu artmaktadır”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi.(sözlü bildiri), Turk J Haematol, 21(3), 65, Antalya, 2004.

 33. Özbaran, M., S. B. Omay, F. Şahin, S. Nalbantgil, H. Kültürsay, K. Kumanlıoğlu, F. Aşkar ve E. Pektok, “Otolog Periferik Kök Hücre Transplantasyonu: İskemik Kalp Hastalığına Bağlı Konjestif Kalp Yetmezliği Hastalarında İki Yıllık İzlem Sonuçları”, Transplantasyon 2004, Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IV. Kongresi,(sözlü bildiri), Kapadokya, 2004.

 34. Sahin, F. ve S. B. Omay, “Stem Cell Applications in Turkey”, 1.Ulusal Moleküler Tıp Kongresi(çağrılı bildiri), Adv Mol Med 1(suppl), 291-293, İstanbul, 2005.

 35. Turan, İ., Ö. Özütemiz, S. Çağırgan, F. Şahin, M. Hekimgil ve Y. Batur, “Otoimmün hepatit seyrinde azatioprin kullanımına bağlı T-hücreli lösemi/lenfoma”, 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, PB02/21, Malatya, 2005.

 36. Kamer, S., Y. Anacak, M. Esassolak, F. Şahin, Y. Bölükbaşı ve A. Haydaroğlu, “Parotis yerleşimli malt lenfomalarda radyoterapi”, XVI.Ulusal Kanser Kongresi, 279, Antalya, 2005.

 37. İfran, A., F. Şahin, C. Beyan, A. U. Ural, T. Çetin, K. Kaptan, F. Avcu ve O. Nevruz, “Relaps/Refrakter Akut Lösemi Olgularında Yoğun İndüksiyon Kemoterapilerinin Değerlendirilmesi”, 1.Uludağ Hematoloji Günleri, Hemtolojik Onkoloji Sempozyumu, P4, Uludağ-Bursa, 2006.

 38. Ifran, A., F. Şahin, A. U. Ural, C. Beyan, T. Çetin, K. Kaptan, F. Avcu ve O. Nevruz, “Relaps Progresif Multipl Myelomada Velcade (Bortezomib) Kullanımı”, 1.Uludağ Hematoloji Günleri, Hemtolojik Onkoloji Sempozyumu, P5, Uludağ-Bursa, 2006.

 39. Biray, Ç., F. Şahin, G. Saydam, A. U. Ural, F. Avcu, Z. Ö. Doğan, S. Yılmaz ve C. Gündüz, “Anti-aging etki gösteren resveratrolün telomeraz enzimine etkisi”, Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu, P36, Uludağ-Bursa, 2006.

 40. Avcı, Ç. B., F. Şahin, G. Saydam, N. Selvi, C. Gündüz ve N. Topçuoğlu, “Kafeik asit fenetil esterin akut T-Lenfoblastik lösemi hücrelerindeki etkisinin mitokondri ve peroksizom ile değerlendirilmesi”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 23(3), 49, Antalya, 2006.

 41. Avcı, Ç. B., F. Şahin, G. Saydam, A. U. Ural, F. Avcu, Z. Ö. Doğan, S. Yılmaz ve C. Gündüz, “Anti-aging etki gösteren resveratrolün telomeraz enzimine etkisi”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 23(3), 55, Antalya, 2006.

 42. Gürbüz, Y., F. Şahin, G. Öktem, Ç. Biray, S. Özdedeli ve G. Saydam, “Tavşan modelinde kemik kırıklarının iyileşmesinde kemik iliği kök hücre ve elektrik uyarısının rolü”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 23(3), 126, Antalya, 2006.

 43. Özen, K. P., Ç. B. Avcı, F. Şahin, C. Gündüz ve G. Saydam, “Hiperisin HL-60 Akut miyeloblastik hücre dizisinde h-tert üzerinden apoptotik etki göstermektedir”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi,(Deneysel Hematoloji Dalında Ödül almıştır) Turk J Haematol, 23(3), 132, Antalya, 2006.

 44. Avcı, Ç. B., F. Şahin, S. Numanoğlu, S. Yılmaz, Z. Ö. Doğan, A. U. Ural, F. Avcu, G. Saydam ve C. Gündüz, “Lösemi hücre hatlarında resveratrol ile indüklenmiş p53 aracılı apoptozda RUNX3, PIK3CA ve p53 gen ekspresyonlarının önemi”, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi(sözlü bildiri) (Genç Katılımcı Ödülü ve Deneysel Hematoloji Ödülü almıştır), Turk J Haematol, 24(4), 49, Ankara, 2007.

 45. Çağırgan, S., A. Dönmez, F. Vural, N. A. Soyer, S. Ocakçı, F. Şahin, G. Saydam ve M. Tombuloğlu, “Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfomada non-myeloablatif allojeneik hematopoetik kök hücre nakli: 6 olgunun sonuçları”, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi(sözlü bildiri), Turk J Haematol, 24(4), 56-57, Ankara, 2007.

 46. Tezcanlı, B., F. Şahin, N. Selvi, G. Saydam ve B. Kosova, “Metilprednizolon Jak-STAT sinyal yolağı üzerinde etkilidir”, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi (sözlü bildiri) (Genç Katılımcı Ödülü almıştır),Turk J Haematol, 24(4), 73, Ankara, 2007.

 47. Çağırgan, S., F. Vural, A. Dönmez, N. A. Soyer, S. Ocakçı, F. Şahin ve M. Tombuloğlu, “Metastatik renal hücreli karsinomda non-myeloablatif allojeneik hematopoetik kök hücre nakli: 3 olgu”, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 24(4), 96, Ankara, 2007.

 48. Şahin, F., S. Gümüş, N. Zafer, Ç. Biray ve G. Saydam, “Gossypol ve metilprednizolon HL-60 lösemik hücre dizisi üzerine antagonistik etki göstermektedir”, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 24(4), 111, Ankara, 2007.

 49. Ocakçı, S., G. Görümlü, F. Şahin, N. Özsan, O. Zekioğlu, R. Uslu ve G. Saydam, “Meme kanseri ile kronik myeloid lösemi birlikteliği: İki olgu sunumu”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir, 2008.

 50. Tezcanlı, B., N. Selvi, G. Saydam, F. Şahin, Ç. Aktan, C. Gündüz, N. Topçuoğlu ve B. Kosova, “K-562 hücre dizisinde STAT3, STAT5A, ve STAT5B ekspresyonlarının SİRNA ve Antisense oligonükleotidler aracılığı ile baskılanması ve apoptozun indüklenmesi”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi (Deneysel Hematoloji alanında bildiri ödülü almıştır), 79, İzmir, 2008.

 51. Şahin, F., Ç. B. Avcı, B. Tezcanlı, N. Selvi, C. Gündüz, B. Kosova, M. Korkmaz ve G. Saydam, “Akut Lenfoblastik Lösemi model hücre dizisi olan CCRF-CEM de sitozin arabinozid ve L-asparajinazın ardışık kullanımının, birbirlerinin sitotoksik özelliklerine etkilerinin araştırılması”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 74, İzmir, 2008.

 52. Şimşir, I. Y., F. Şahin, Ç. B. Avcı, C. Gündüz, Ş. Çetinkalp ve G. Saydam, “Oral antidyabetik PPAR-Gama agonisti Roziglatazon maleat HL-60 lösemik hücre dizisinde hTERT üzerinden apoptotik etki göstermektedir”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir, 72, 2008.

 53. Şahin, F., Ç. B. Avcı, C. Gündüz, I. Y. Şimşir ve G. Saydam, “Gossipol HL-60 lösemik hücre dizisi üzerinde, protein fosfataz PP2A aktivitesini baskılayarak hTERT gen ekspresyonunu azaltmakta ve sitotoksik etki göstermektedir”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi,(sözlü bildiri) 6, İzmir, 2008.

 54. Düşünür, F., F. Şahin, B. Ertekin, S. Ocakçı, M. Hekimgil ve G. Saydam, “Refrakter lenfoblastik lenfoma seyrinde nodüler cilt tutulumu: Olgu sunumu”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 385, İzmir, 2008.

 55. Zengin, M., F. Şahin, N. Özsan, S. Şen, M. Hekimgil, Ç. Çal ve G. Saydam, “Non-Hodgkin Lenfoma ile eş zamanlı böbrek adenokarsinomu: Olgu sunumu”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 386, İzmir, 2008.

 56. İlhan, M., F. Şahin, I. K. Karaarslan, İ. Ertam, N. Özsan ve G. Saydam, “Kutanöz T hücreli lenfoma tanılı hastada diffüz büyük B hücreli Non-Hodgkin lenfoma gelişimi: Olgu sunumu”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 387, İzmir, 2008.

 57. Patır, P., İ. Ertam, I. K. Karaarslan, F. Şahin ve G. Saydam, “Polistemia vera tedavisinde İnterferon kullanımına bağlı psöriazis alevlenmesi: Olgu sunumu”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 402, İzmir, 2008.

 58. Karaköse, S., Ç. Engin, F. Şahin, T. Yağdı, I. Y. Şimşir ve G. Saydam, “Hemofili A tanılı hastada koroner arter By-pass operasyonunda aralıklı Faktör VIII uygulanması ile başarılı kanama kontrolü: Olgu sunumu”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 360, İzmir, 2008.

 59. Saydam, G., F. Şahin, İ. Ertam, I. K. Karaarslan, H. H. Aydın, A. Berdelli, H. A. Çelik ve G. Öztürk, “Erken evre mikozis fungoides olgularında periferik kan mononükleer hücrelerinde sitokin gen polimorfizminin araştırılması”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi (Lenfoproliferatif Hastalıklar dalında, Bayer Endüstri Ödülü almıştır),115, İzmir, 2008.

 60. Türk, U., G. Başol, B. Barutçuoğlu, F. Şahin, A.E. Bozdemir, S. Habif, P. Tarugi ve O. Bayındır. Önemi bilinmeyen monoklonal gammopatinin eşlik ettiği bir ailesel hipobetalipoproteinemi, IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Antalya, 23-26 Nisan 2009. (En iyi sözlü bildiri sunum ödülü almıştır)

 61. Çağırgan, S., N.A. Soyer, B. Arık, A. Mesut, F. Vural, G. Saydam, F. Şahin, S. Ocakçı, A. Dönmez ve M. Tombuloğlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Terapötik Aferez Ünitesi 6 yıllık çalışma sonuçları, 4. Ulusal Hemaferez Kongresi, Kıbrıs, 24-27 Eylül 2009.

 62. Vural, F., N.A. Soyer, S. Çağırgan, B. Arık, A. Mesut, F. Şahin, G. Saydam, S. Ocakçı, A. Dönmez ve M. Tombuloğlu. Trombotik Trombositopenik Purpura;Tek merkez deneyimi, 4. Ulusal Hemaferez Kongresi, Kıbrıs, 24-27 Eylül 2009.

 63. Soyer, N.A., B. Arık, A. Mesut, S. Çağırgan, F. Vural, F. Şahin, S. Ocakçı, G. Saydam, A. Dönmez ve M. Tombuloğlu. 6 yıllık terapötik plazma değişimi sonuçları: tek merkez deneyimi, 4. Ulusal Hemaferez Kongresi, Kıbrıs, 24-27 Eylül 2009. (Hemaferez Derneği bilim teşvik ödülü almıştır)

 64. Şahin, F., Ç.B. Avcı, C. Gündüz, S. Yılmaz, Y. Dodurga, Z.Ö. Doğan, M. Yücebaş ve G. Saydam. Rapamisin myeloid lösemi hücre hatlarında mTOR üzerinden metotreksat duyarlılığına etkilidir, 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 7-10 Ekim 2009.

 65. Çakır, Z., G. Saydam, F. Şahin ve Y. Baran. Resveratrolün HL-60 akut promyelositik lösemi hücrelerinde tetiklediği apoptozda yeni bir mekanizma; sfingolipidler, 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 7-10 Ekim 2009.

 66. Kartal, M., G. Saydam, F. Şahin ve Y. Baran. Hücre içi seramid birikiminin biyokimyasal yöntemlerle sağlanması ile resvertarolün apoptotik etkilerinin K562 kronik myeloid lösemi hücrelerinde arttırılması, 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 7-10 Ekim 2009.

 67. Soyer, N.A., A.Ş. Küçükaslan, F. Şahin, D. Çekdemir, B. Kosova, Z. Eroğlu, M. Töbü, M. Tombuloğlu, S. Çağırgan, A. Dönmez, F. Vural ve G. Saydam. Kronik myeloproliferatif hastalık tanılı hastalarda Faktör V Leiden ve Protrombin gen mutasyonu durumunun saptanması ve trombozla ilişkisi: Ön sonuçlar, 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 7-10 Ekim 2009.

 68. Kaymaz, B.T., N. Selvi, C. Gündüz, Ç. Aktan, A. Dalmızrak, E. İnalpolat, F. Şahin, G. Saydam, B. Kosova. STAT3, STAT5A ve STAT5B ekspresyonlarının K-562 lösemi hücre dizisinde modifiye siRNA’ larla baskılanması ve apoptozun indüklenmesi. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 3-6 Kasım 2010.

 69. Türk, UÜ, F. Şahin, G. Saydam, E. Alioğlu, B. Kırılmaz, İ. Tengiz, N. Tüzün, G.S. Tamer, S. Saygı, E. Ercan. Antrasiklin kemoterapisi almakta olan olgularda kardiyoroksisitenin öngörülmesinde, tanısında, takibinde ekokardiyografik inceleme yöntemleri ve serum NT-BNP, Troponin-I, TNF-alfa ve adiponektin düzeylerinin değeri. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 3-6 Kasım 2010.

 70. Özdemirkıran, F., Z. Gökgöz, N.A. Soyer, F. Vural, F. Şahin, G. Saydam. Dirençli kronik immün trombositopenik purpura nedeni ile rituximab uygulanan olgularımız. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 3-6 Kasım 2010.

 71. Bozgül, Ş.M.K., F. Şahin, G. Saydam, M. Argın, B. Arda, F. Büyükkeçeci. Otolog periferik kök hücre nakli sonrasında nadir görülen bir komplikasyon: polimyozit. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 3-6 Kasım 2010.

 72. Çakır, Z., G. Can, G. Saydam, F. Şahin, Y. Baran. Resveratrol uygulanan HL-60 akut miyeloid lösemi hücrelerinde kanser yolağı genlerinin ekspresyon profilleri. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 3-6 Kasım 2010.

 73. Kartal, M., G. Can, G. Saydam, F. Şahin, Y. Baran. Resveratrolün kronik miyeloid lösemi hücrelerinde kanser sinyal yolağı genleri üzerine etkileri. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 3-6 Kasım 2010.

 74. Purçlutepe, Ö., B. Tezcanlı Kaymaz, N. Selvi, H.D. Kiper, F. Şahin, A. Dalmızrak, B. Kosova, G. Saydam. Enalapril maleat, HL-60 akut miyeloid lösemi hücre dizisinde STAT sinyal yolağı üzerinden sitotoksik etki göstermektedir. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 19-22 Ekim 2011.

 75. Kiper, H.D., F. Şahin, N. Özsan, G. Saydam. İleri yaş hastada düşük doz kemoterapiye iyi yanıt veren blastik plazmasitoid dendritik hücreli sarkom. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 19-22 Ekim 2011.

 76. Kiper, H.D., B. Tezcanlı Kaymaz, N. Selvi, F. Şahin, A. Dalmızrak, B. Kosova, G. Saydam. Zoledronat, imatinibe duyarlı kronik miyelositer lösemi hattı olan K-562’ de STAT yolağı üzerinden apoptozisi indüklemektedir. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 19-22 Ekim 2011.( Sözel bildiri)

 77. F. Şahin, G Saydam, B Uz, A. S. Yavuz, E. Turan, İ.Yönal, H.Atay, E.Keltikli, M.Turgut, M. Pehlivan, M.O. Akay, E. Gürkan, O. Kırkızlar, G.E. Pamuk, M. Demir, S.Kahraman, F.Demirkan, T. Elverdi, E. Gültürk, A.Salihoğlu, E.Eşkazan, C. Ar, Ş. Öngören, N. Tüzüner, Z. Başlar, B. Ferhanoğlu, Y. Aydın, İ. C. Haznedaroğlu, T.Soysal. Çok Merkezli Kesitsel Kronik Miyeloid Lösemi Kayıt Çalışması: Türkiye Verileri. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012. (Sözel bildiri)

 78. A. F. Yılmaz, M. Cömert, N. Özsan. M.Hekimgil, A.E.Güneş, S.A.Kamer, F. Şahin, F.Vural, M.Tombuloğlu, G.Saydam. Primer Granülositik Sarkom olgularımız: Tek Merkez Sonuçları. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012.

 79. F. Şahin, A.Hasalıgil, N.M. Gökmen, G.Saydam. Ekulizumab tedavisi sırasında Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri’nin spontan remisyonu. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012.

 80. A.F. Yılmaz, M. Cömert, A.E.Güneş, N.Özsan, S.Çağırgan, F.Vural, F. Şahin, G.Saydam. Kronik Myeloid Lösemi hastasında allojenik kök hücre nakli sonrası granülositik sarkom gelişimi. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012.

 81. M. Cömert, A.E.Güneş, A.F. Yılmaz, A.Dönmez, F. Şahin, G.Saydam, M.Tombuloğlu. Talidomid kullanan multipl myelom hastalarında hemogram değerleri erken prediktif gösterge olabilir mi? 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012.

 82. M. Cömert, A.E.Güneş, A.F.Yılmaz, G.Saydam, F. Şahin. Aynı tanı, farklı sorunlar, değişken klinik seyir: 4 olgu ile Eltrombopag kullanımına ait izlenimler. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012.

 83. M.K. Yandım, Ö. Pişkin, M.A. Özcan, G. Saydam, F. Şahin, İ.Kozanoğlu, H.Özdoğu, F.Avcu, A.U.Ural, Y.Baran. Yeni tanı ve dirençli kronik miyeloid lösemihastalarında biyoaktif sfingolipid genlerinin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi ve hastalığın seyrine etkileri. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012. (Sözel bildiri)

 84. Asu Fergün Yılmaz, Nur Soyer, Bahar Arık, Fahri Şahin, Mahmut Töbü, Ayhan Dönmez, Seçkin Çağırgan, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam, Filiz Vural. Ege Üniversitesi Terapötik Aferez Merkezi 10 yıllık Deneyimi. 8. Ulusal Aferez Kongresi, Bafra Bölgesi, KKTC, 5-8 Eylül 2013.

 85. Füsun Özdemirkıran, Bahriye Payzın, M.Ali Özcan, Ömür G Sevindik, H Demet Kiper, Güray Saydam, Fahri Şahin, Sibel Kabukçu, Ali Keskin, Zahit Bolaman, Gürhan Kadıköylü, Ali İhsan Gemici, Mine Miskioğlu, Selda Kahraman, Öykü Arslan, Oktay Bilgir. Dirençli Kronik immun trombositopenik purpura tedavisinde rituksimab kullanımı: Ege Bölgesi Deneyimi. XXXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi&VIIIth Balkan Day of Hematology, Antalya-İzmir, 23-26 Ekim 2013. (Sözel bildiri)

 86. Füsun Özdemirkıran, Bahriye Payzın, Demet Kiper, Fahri Şahin, Filiz Büyükkeçeci, Güray Saydam, Filiz Vural, Murat Tombuloğlu, Sibel Kabukçu, Ali Keskin, Oktay Bilgir, Öykü Arslan, Selda Kahraman, Ömür G Sevindik, M. Ali Özcan, İnci Alacacıoğlu, Fatih Demirkan, Zahit Bolaman, Gürhan Kadıköylü. Dirençli immün trombositopenik purpura olgularının tedavisinde eltrombopag. Ege Bölgesi deneyimi. XXXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi&VIIIth Balkan Day of Hematology, Antalya-İzmir, 23-26 Ekim 2013. (Sözel bildiri)

 87. Melis Kartal Yıldırım, İlknur Kozanoğlu, Hakan Özdoğu, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Güray Saydam, Fahri Şahin, Ferit Avcu, Ali Uğur Ural, Yusuf Baran. Yeni tanı ve dirençli kronik miyeloid lösemi hastalarında biyoaktif sifingolipid genlerinin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi ve hastalığın seyrine etkileri. XXXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi&VIIIth Balkan Day of Hematology, Antalya-İzmir, 23-26 Ekim 2013.

 88. Melda Cömert, Güray Saydam, Fahri Şahin. Ege Hemofili Hasta Okulu: Türkiyedeki erişkin hemofili hastaları için önemli bir organizasyon. 10. Ulusal Hemofili Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-17 Nisan 2013.

 89. Melda Cömert, Ajda Ersoy Güneş, Güray Saydam, Fahri Şahin. Ege Üniversitesi Erişkin Hemofili Merkezi Hastalarının Demografik Verileri. 10. Ulusal Hemofili Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-17 Nisan 2013.

 90. Metin Ergün, Melda Cömert, Fatma Ebru Koku, Fahri Şahin. Hemofili ve Egzersiz: Erişkin Hemofili Hastaları için önemli bir proje. 10. Ulusal Hemofili Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-17 Nisan 2013.

 91. Burak Durmaz, Aslı Ece Solmaz, Fahri Şahin, Haluk Akın. Homozigot 13Q14 delesyonu saptanan kronik mlenfositer lösemi tanılı olgu. I. Hematolojik Genetik Sempozyumu, İzmir, 2-4 Aralık 2013.

 92. Comert M, Ersoy AG, Kaymaz BT, Hekimgil M, Sahin F, Saydam G. Kronik Lenfositik Lösemi tanısı ile takip edilen hastada gelişen JAK2V617F pozitif esansiyel trombositemi. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

 93. Doğan EE, Yılmaz AF, Şahin F, Saydam G, Vural F. Esansiyel trombositemi seyrinde gelişen MGUS olgusu. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

 94. Keklik F, Comert M, Yilmaz AF, Yenipazar GK, Yaman B, Sahin F, Saydam G. Non Hodgkin Lenfoma tanılı hastada radyoterapi ve fenitoin tedavisi altında toksik epidermal nekroliziz gelişimi. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

 95. Soyer N, Vural F, Sahin F, Töbü M, Dönmez A, Tombuloglu M, Arda B, Saydam G. Hematolojik maligniteli hastalarda fungal enfeksiyonlar ve antifungal kullanimi: Tek merkez ön sonuçlar. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

 96. Soyer N, Yilmaz AF, Özsan N, Comert M, Hekimgil M, Tombuloğlu M, Sahin F, Saydam G, Vural F. Primer Gastrik Diffüz Büyük B Hücreli Non Hodgkin Lenfoma: Tek Merkez Deneyimi. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

 97. Jafarov N, Comert M, Hekimgil M, Ersoy AG, Şahin F, Saydam G. Splenik Marjinal zon lenfoma seyrinde Malign Melanom gelişimi. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

 98. Yetiz DD, Yılmaz AF, Köse ED, Comert M, Sahin F, Saydam G. Erişkin başlangıçlı Langerhans Hücreli Histiyositozlar: Tek merkez deneyimi. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

 99. Pehlivan E, Yılmaz AF, Ersoy AG, Comert M, Hekimgil M, Saydam G, Sahin F. Immün trombositopeni seyrinde tromboz. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

 100. Arslan A, Comert M, Ersoy AG, Hekimgil M, Saydam G, Sahin F. Hodgkin Lenfomayı taklit eden ALK negatif Anaplastik Büyük hücreli lenfoma. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu, Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

 101. Yandım MK, Kozanoğlu İ, Özdoğu H, Pişkin Ö, Özcan MA, Saydam G, Şahin F, Avcu F, Ural AU, Baran Y. Yeni tanı ve dirençli kronik miyeloid lösemi hastalarında biyoaktif sfingolipid genlerinin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesl ve hastalığın seyrine etkileri. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

 102. Yavuz TG, Comert M, Sahin F, Saydam G. Primer Kemik lenfomasının seyrinde patolojik kırık. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

 103. Uysal A, Patır P, Ersoy AG, Duran M, Ünal HDK, Sahin F, Saydam G. Sisplatin ilişkili Bartter Senfromu benzeri hipokalemi. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

 104. Yandım MK, Kozanoğlu I, Özdoğu H, Pişkin Ö, Özcan MA, Saydam G, Sahin F, Avcu F, Ural AU, Ünal A, Baran Y. Yeni tanılı ve dirençli Kronik Mıyeloid Lösemi (KML) hastalarında seramid metabolize eden genlerin ekspresyon düzeyleri: KML de yeni hedef bulma girişimleri. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 22-25 Ekim 2014.

 105. Baran Y, Fıratlıgil B, Yandım MK, Kiraz Y, Kozanoğlu İ, Özdoğu H, Pişkin Ö, Özcan MA, Saydam G, Sahin F, Avcu F, Ural AU, Ünal A. Kronik Myeloid Lösemide ilaç direçliliği ve duyarlılığında yeni bir belirteç: MikroRNA-17. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 22-25 Ekim 2014.

 106. Tombak A, Uçar MA, Akdeniz A, Tiftik AN, Şahin D, Akay OM, Yıldırım M, Nevruz O, Kis C, Gürkan E, Solmaz ޵, Özcan MA, Yıldırım R, Berber İ, Erkurt MA, Tuğlular TF, Tarkun P, Yavaşoğlu İ, Doğu MH, Sarı I, Merter M, Yıldızhan E, Kaynar L, Özgür M, Uysal A, Şahin F, Salim O, Sungur MA. Yaşlı Akut Myelood Lösemili hastaların tedavisinde 5-Azasitidin tedavisinin etkinliği. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 22-25 Ekim 2014. (Sözlü sunu)

 107. Kiraz Y, Yandım MK, Kozanoğlu İ, Özdoğu H, Pişkin Ö, Özcan MA, Saydam G, Şahin F, Avcu F, Ural AU, Ünal A, Baran Y. Kronik Miyeloid Lösemi hastalarında JAK STAT sinyal ileti yolağı genlerinin ekspresyon düzeyleri ve klinik seyire etkileri. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 22-25 Ekim 2014.

 108. P Patır, M Cömert, N Soyer, A Ersoy, M Duran, HD Kiper, AF Yılmaz, G saydam, F Şahin. Nadir Faktör eksiklikleri: Ege Erişkin Hemofili Merkezi Deneyimi. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Lara-Antalya, 6-8 Şubat 2015.

 109. HD Kiper, P Patır, F Şahin, G Saydam. Faktör VII eksikliği tanılı olguda kot fraktürü. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(HEVES), Lara-Antalya, 6-8 Şubat 2015.

 110. A Uysal, NA Soyer, MC Özkan, R Uslu, G Saydam, F Şahin. Hemofili’ de yeni sorunlar:2 Olgu ile hemofili ve kanser. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(HEVES), Lara-Antalya, 6-8 Şubat 2015.

 111. M Duran, P Patır, D Kiper, NA Soyer, M Cömert, F Şahin. Hemofilik dev abdominopelvik psödotümörde replasman tedavisi. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(HEVES), Lara-Antalya, 6-8 Şubat 2015.

 112. A G Ersoy, BT Kaymaz, M Cömert, B Kosova Can, F Şahin, G Saydam. Determining cytotoxic and apoptotic effects of pazopanib upon chronic myelogenous leukemia cell model K562 thus analysing gene expression profiles of leukomogenesis related genes. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.

 113. E Almuradova, M Cömert, F Şahin, G Saydam. AML’ de allojeneik kök hücre nakli sonrası vitiligoda gerileme. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.

 114. O Kır, P Patır, N Soyer, M Cömert, G Saydam, F Şahin. Ege Erişkin Hemofili Merkezinin Radyoizotop sinovbektomi sonuçları: 11 yıllık deneyim. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.

 115. F Keklik, M Cömert, F Şahin, G Saydam. Monozomi 16 saptanan kronik lenfosittik lösemili olgu sunumu. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.

 116. H H Dalkıran, MC Özkan, N Özsan, F Şahin. Nadir bir antite: Baltoma. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.

 117. E Odabaş, MC Özkan, AD Gökengin, N Özsan, M Hekimgil, F Şahin. HIV+HCV birlikteliğine sekonder diffüz büyük B hücreli lenfoma. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.

 118. D Günenç, MC Özkan, E Otman, N Özsan, M Hekimgil, F Şahin, G Saydam. Atipik seyirli akut myeloid lösemi. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.

 119. OF Sarıkaya, MC Özkan, D Günenç, N Özsan, M Hekimgil, F Şahin, G Saydam. Akut myeloid löseminin yarık damak dudakla ilişkisi. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.

 120. E Özsoy, MC Özkan, E Otman, D Günenç, F Şahin, G Saydam. Agranülositoz nedeniyle tetkik edilirken saptanan rastlantısal hipofiz makroadenomu ve timoma. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.

 121. ÇB Avcı, Z Mutlu, C Çalışkan, B Göker, SY Süslüer, F Şahin, G Saydam, C Gündüz. Tümör süpresör miR-31 ifadesi resveratrol uygulanmış kronik myeloid lösemi hücrelerinde histon deasetilaz 1 gen ifadesinin inhibisyonuyla artar. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.

 122. Y Kiraz, G Saydam, F Şahin, İ Kozanoğlu, F Avcu, Ö Pişkin, MA Özcan, AU Ural, A Ünal, Y Baran. TKI direncine moleküler bir bakış: JAK/STAT sinyal ileti yolağı genlerinin yeni tanı, duyarlı ve dirençli kronik miyeloid lösemi hastalarında ekspresyon seviyelerinin belirlenmesi. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.

 123. HD Kiper, A Berdelli, F Şahin, G Saydam. Tekrarlayan gebelik kayıpları ile prezente olan konjenital trombotik trombositopenik purpura olgusunda faktör H mutasyonu varlığı. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.

 124. Ç Kayabaşı, SY Süslüer, T Balcı, BÖ Yelken, ÇB Avcı, F Şahin, G Saydam, C Gündüz. Dasatinib kronik miyeloid lösemide LNCRNA ekspresonunu düzenler. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.

 125. E Pehlivan, B Aydoğan, M Duran, D Kiper, F Şahin, G Saydam. Parietal kitle lezyonu ile mantle cell lenfoma tanısı almış bir olgu sunumu. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.

 126. S Kıpçak, BT Kaymaz, B Özel, Ç Aktan, F Şahin, BK Can, G Saydam, NS Günel. Bortezomib ile muamele edilen K562 hücrelerinde STAT5A ve STAT5B’ yi hedefleyen MİRNA ekspresyon profillerinin değerlendirilmesi. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.

 127. Ö Özalp, Z Mutlu, B Göker, C Çalışkan, NS Günel, F Şahin, G Saydam, C Gündüz, ÇB Avcı. Kronik miyeloid Lösemide kromatin yeniden-düzenleme genleri bortezomib ile indüklenmiş büyüme baskılanmasında önemli rol oynar. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.

 128. A Arslan, M Cömert, AE Güneş, M Hekimgil, G Saydam, F Şahin. Hodgkin Lenfomayı taklit eden ALK negatif Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.

 129. Melda Cömert Özkan, Cansu Atmaca Mutlu, Fahri Şahin, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. NHL Hastalarında Yaş Gruplarına Göre Otolog Kök Hücre Mobilizasyonu ve Toplanması, 41.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 21-24 Ekim 2015.

 130. Cansu Atmaca Mutlu, Melda Cömert Özkan, Fahri Şahin, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. Otolog Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında Febril Nötropenik Atakların Değerlendirilmesi, 41.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 21-24 Ekim 2015.

 131. Melda Cömert Özkan, Cansu Atmaca Mutlu, Fahri Şahin, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. Hodgkin Lenfomada Otolog Hematopoetik Kök Hücre Mobilizasyonu ve Toplanması: Tek Merkez Deneyimi, 41.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 21-24 Ekim 2015.

 132. Fatoş Dilan Köseoğlu, Mustafa Duran, Fahri Şahin, Güray Saydam. Son Derece Nadir Birliktelik: Edinilmiş Faktör 2,7,9,10 Eksikliği. 41.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 21-24 Ekim 2015.

 133. Püsem Patır, Melda Cömert Özkan, Damla Günenç, Ayşe Uysal Oruç, Mustafa Duran, Elvina Almuradova, Fahri Şahin, Güray Saydam. Non-Hodgkin Lenfoma Tanılı Hastalarda Otolog Kök Hücre Nakli İçin Hazırlama Rejimi Olarak Tecam (Thıotepa, Etoposıde, Ara-C, Cyclophosphamıde, Melphalan): Retrospektif Tek Merkez Deneyimi. 41.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 21-24 Ekim 2015.

 134. Nur Soyer, Fatos Dilan Köseoglu, Hatice Demet Kiper Ünal, Mustafa Duran, Zuhal Mehrekula, Güray Saydam, Fahri Şahin. Faktör Replasmanı Gerektiren Edinsel Faktör II, VII, IX, X Eksikliği Olgusu. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(II.HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.

 135. Fatoş Dilan Köseoğlu, Hatice Demet Kiper Ünal, Nur Soyer, Ayşe Uysal, Mustafa Duran, Püsem Patır, Güray Saydam, Fahri Şahin. Steroid ve İmmünsüpresif Tedavi Dirençli Edinsel Hemofili A Olgusu. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(II.HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.

 136. Zühal Mehrekula, Nur Soyer, Hatice Demet Kiper Ünal, Fatoş Dilan Köseoğlu, Püsem Patır, Mustafa Duran, Ayşe Uysal, Güray Saydam, Fahri Şahin. Von Willebrand Hastalığı Tanısıyla Takip Edilen Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(II.HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.

 137. Hatice Demet Kiper Ünal, Püsem Patır, Fatoş Dilan Köseoğlu, Nur Soyer, Mustafa Duran, Zuhal Mehrekula, Güray Saydam, Fahri Şahin. Nadir Faktör Eksiklikleri: Tek Merkez Deneyimi. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(II.HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.

 138. Esra Özsoy, Hatice Demet Kiper Ünal, Fatoş Dilan Köseoğlu, Zuhal Mehrekula, Fahri Şahin, Güray Saydam. Postpartum Gelişen ve Steroid Tedavisine Tam Yanıt Gösteren Edinsel Hemofili A Olgusu. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(II.HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.

 139. Seray Saray, Demet Kiper Ünal, Nur Soyer, Zuhal Mehrekula, Fatih Tekin, Fahri Şahin, Güray Saydam. İnhibitör Geliştirmiş Hemofili A Tanılı Olguda Tekrarlayan Üst GİS Kanama ve Yönetimi. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(II.HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.

 140. Fahri Şahin, Bülent Antmen, Güray Saydam. Profilaksi Hakkında Erişkin Hematologların Yaklaşımları ve Faktör Tercihleri: Çok Merkezli Anket Çalışması. (Sözel bildiri) II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(II.HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.

 141. Püsem Patır, Fatoş Dilan Köseoğlu, Osman Bütün, Güray Saydam, Fahri Şahin. İnhibitör Pozitif Ağır Hemofili A Tanılı Hastada Profilaksi Tedavisi Altında Tekrarlayan İliopsoas Kas Hematomu. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(II.HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.

 142. Osman Bütün, Püsem Patır, Mustafa Duran, Fatoş Dilan Köseoğlu, Güray Saydam, Fahri Şahin. İnhibitör Pozitif Ağır Hemofili A Tanılı Hastada Travma Sonrası İntraserebral Hemoraji. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(II.HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.

 143. Ayşe Uysal, Fatoş Dilan Köseoğlu, Hatice Demet Kiper Ünal, Püsem Patır, Nur Soyer, Mustafa Duran, Zuhal Mehrekula, Ruçhan Uslu, Bahriye Payzın Payman, Serra Kamer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Erişkin Hemofili Hastalarında Karşılaşılan Kanama- Dışı Hastalıklar: 4 Olgu İle Hemofili ve Malignite. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(II.HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.

 144. Fatma Erol, Mustafa Duran, Fahri Şahin, Mahmut Töbü. Hastalığını Gizleyen Hafif Hemofili Atanılı Hastada Post- Operatif Batın İçi Kanama. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(II.HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.

 145. Hatice Demet Kiper Ünal, Melda Cömert, Zuhal Mehrekula, Fatoş Dilan Köseoğlu, Nur Soyer, Mustafa Duran, Püsem Patır, Ilgın Yıldırım Şimşir, Özgür Ömür, Güray Saydam, Fahri Şahin. Hemofili Hastalarında Kemik Mineral Yoğunluğu ve Predispozan Faktörlerin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. (Sözel bildiri) II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Antalya, 12-14 Şubat 2016.

 146. Melda Cömert Özkan, Cansu Atmaca Mutlu, Fahri Şahin, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. Otolog Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hogkin Lenfoma Hastalarında Febril Nötropenik Atakların Değerlendirilmesi. II. Ege Hemtoloji Onkoloji Kongresi(EHOK), Çeşme, İzmir, 18-20 Mart 2016.

 147. Ayşe Uysal, Püsem Patır, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Güray Saydam. Folliküler Lenfomada Rituksimab IdDame Tedavisi

 148. : Tek Merkez Deneyimi. II. Ege Hemtoloji Onkoloji Kongresi(EHOK), Çeşme, İzmir, 18-20 Mart 2016.

 149. Nur Soyer, Ibrahim C. Haznedaroğlu, Demet Çekdemir, Mehmet Yılmaz, Ali Ünal, Oktay Bilgir, Osman I

 150. lhan, Füsun Özdemirkıran, Fahri Şahin, Güray Saydam. Kronik Myeloproliferatif Neoplazi Tanılı Hastaların Çok Merkezli Ve Geriye Dönük Değerlendirmesi. II. Ege Hemtoloji Onkoloji Kongresi(EHOK), Çeşme, İzmir, 18-20 Mart 2016.

 151. Damla Günenç, Püsem Patır, Fahri Şahin, Güray Saydam. Dasatinib Alan Kronik Myeloid Lösemi Hastasında Kolon Adenokarsinomu: Olgu Sunumu. II. Ege Hemtoloji Onkoloji Kongresi(EHOK), Çeşme, İzmir, 18-20 Mart 2016.

 152. Ozan Fatih Sarıkaya, Hüseyin Semiz, Mustafa Duran, Nazan Özsan, Güray Saydam, Fahri Şahin. İzole Diz Tutulumu Olan Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Olgusu. II. Ege Hemtoloji Onkoloji Kongresi(EHOK), Çeşme, İzmir, 18-20 Mart 2016.

 153. Osman Bütün, Ilkay Nur Can, Püsem Patır, Güray Saydam, Fahri Şahin. Port Kateter Enfeksiyonunda Kateter Kilit Tedavisi Uygulanan Akut Myeloid Lösemili Bir Olgu. II. Ege Hemtoloji Onkoloji Kongresi(EHOK), Çeşme, İzmir, 18-20 Mart 2016.

 154. Hüseyin Semiz, Ozan Fatih Sarıkaya, Mustafa Duran, Fahri Şahin, Güray Saydam. POEMS Sendromlu Olgu Sunumu.
 II. Ege Hemtoloji Onkoloji Kongresi(EHOK), Çeşme, İzmir, 18-20 Mart 2016.

 155. Ayşe Uysal, Nur Akad Soyer, Püsem Patır, Mustafa Duran, Fatoş Dilan Köseoğlu, Fahri Şahin, Filiz Vural, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. Nüks/Dirençli Kronik lenfositer lömsemi ve mantle hücreli lenfomada ibritunib deneyimi: Tek merkez deneyimi. 42. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya,19-22 Ekim 2016

 156. Eren Arslan Davulcu, Püsem Patır, Nur Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. Multip myelom hastasında 24 hür lenalidomid tedavisi sonrası başarılı hematopoetik kök hücre mobilizasyonu. 42. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya,19-22 Ekim 2016

 157. Püsem Patır, Nur Soyer, Mustafa Duran, Fatoş Dilan Köseoğlu, Ayşe Uysal, Fahri Şahin, Mahmut Töbü, Güray Saydam, Filiz Vural. Non-Hodgkin ve Hodgkin Lenfomada otolog kök hücre naklinde hazırlama rejimi olarak TECAM. 42. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya,19-22 Ekim 2016

 158. Fatoş Dilan Köseoğlu, Zühal Mehrekula, Özen Önen Sertöz, Güray Saydam, Fahri Şahin. Hemofili Hastalarında Depresyon ve Anksiyetenin Sosyodemografik durum ile korelasyonu ve profilaksi uyumuna etkisi. (Sözel bildiri) III. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (III.HEVES), Antalya, 17-19 Şubat 2017.

 159. Zühal Mehrekula, Yasemin Yıldırım, Fisun Şenuzun Aykar, Fahri Şahin. Hemofili Hastalarının profilaksiye uyumlarını etkileyen faktmrlerin ROY Adaptasyon Modeline göre incelenemesi. III. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (III.HEVES), Antalya, 17-19 Şubat 2017.

 160. Eren Arslan Davulcu, Zühal Mehrekula, Melekper Elçil Kaya Biçer, Semih Aydoğdu, Can Balkan, Güray Saydam, Fahri Şahin. Hemofilik Artropatilerde Ortopedik Cerrahi ve girişimler: 5 Yıllık Ege Erişkin Hemofili Ünitesi deneyimi. III. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (III.HEVES), Antalya, 17-19 Şubat 2017.

 161. Aysel Shıhaliyeva, Ayşe Uysal, Zühal Mehrekula, Fahri Şahin. Obez erişkin hemofili hastalarında haftalık faktör dozunda yetersizlik: Ege Erişkin Hemofili Ünitesi, 3 olgu ile doz artımı deneyimi. III. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (III.HEVES), Antalya, 17-19 Şubat 2017.

 162. Ayşe Uysal, Zuhal Mehrekula, Fatoş Dilan Köseoğlu, Nur Soyer, Fahri Şahin. Nadir Faktör Eksiklikleri: Tek Merkez Deneyimi. III. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (III.HEVES), Antalya, 17-19 Şubat 2017.

 163. Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Zuhal Demirci, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Adneksiyel kanama ile gelen tip III von Willebrand Hastalığı olgusu. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV.HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.

 164. Hale Bülbül¹, Fatoş Dilan Köseoğlu¹, Eren Arslan Davulcu¹, Yusuf Ulusoy¹, Nur Soyer¹, Zühal Mehrekula¹, Güray Saydam¹, Fahri Şahin. Rekombinan FVIII Tedavisi ile İnhibitör Gelişen Hemofili A Taşıyıcısı: Olgu Sunumu. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV.HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.

 165. Fatoş Dilan Atilla, Hale Bülbül, Yusuf Ulusoy, Eren Arslan Davulcu, Nur Soyer, Zühal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. Nadir Faktör Eksiklikleri Tanısında Farkındalığın Arttırılmasının Önemi. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV.HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.

 166. Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Fatoş Dilan Atilla, Nur Soyer, Zühal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. Edinsel Vitamin K Bağımlı Faktörlerin (II, VII, IX ve X) Eksiklikleri Olan Olguda Major Ortopedik Cerrahi Kanama Yönetimi. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV.HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.

 167. Zühal Demirci, Yusuf Ulusoy, Fahri Şahin. Erişkin Kanama Bozukluğu Hastalarında Sorunlu Bir Çözüm: Port Kateter Uygulaması. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV.HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.

 168. Yusuf Ulusoy, Zühal Demirci, Fatoş Dilan Köseoğlu, Hale Bülbül, Eren Arslan Davul, Nur Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Obez ve aşırı kilolu hemofilik hastaların profilaksisinde faktör doz artışı: olgu örnekleri ile gerçek yaşam verisi. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV.HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.

 169. Fatma Keklik Karadağ, Fatoş Dilan Köseoğlu, Zuhal Mehrekula, Nur Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Obez hemofili hastalarının hangi eklemleri hareket kısıtlılığı açısından tehlikede?. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV.HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.

 170. Fatoş Dilan Atilla, Hale Bülbül, Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Nur Soyer, Zühal Demirci, Nilay Danış, Güray Saydam, Fahri Şahin. İnhibitörlü ağır hemofili A ve karaciğer sirozu tanıları olan hastada özofagus varis kanaması yönetimi. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV.HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.

 171. Zühal Demirci, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Fatoş Dilan Atilla, Nur Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. von Willebrand Hastalığı tanısıyla takip edilen hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV.HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.

 172. Fatoş Dilan Atilla, Zühal Demirci, Fahri Şahin. Hemofili hastalarında cinsel yaşam ve hayat kalitesi. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV.HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.

 173. Nur Soyer, Fatma Keklik Karadağ, Zuhal Demirci, Yusuf Ulusoy, Güray Saydam, Fahri Şahin. Hemofilide obezite: Ege Üniversitesi Erişkin Hemofili Merkezi deneyimi. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV.HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.

 174. Esra Özsoy, Nur Soyer, Mahmut Töbü, Fahri Şahin, Güray Saydam, Murat Tombuloğlu, Filiz Vural. Otolog kök hücre nakli sonrası nötropenik enterekolit sıklığı. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir.

 175. Cansu Atmaca Mutlu, Filiz Vural, Fahri Şahin, Murat Tombuluğlu, Güray Saydam. Otolog kök hücre nakli yapılan Non-Hodgkin lenfoma olgularımızın klinik özelliklerinin mortalite oranlarının ve tedavi sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir.

 176. Hale Bülbül, Yusuf Ulusoy, Fatoş Dilan Atilla, Eren Arslan Davulcu, Nur Soyer, Fahri Şahin, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. Relaps/Refrakter periferik T hücreli lenfomada pralatrexate tedavisi: Tek merkez deneyimi. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir.

 177. Multipl myelom zemininde gelişen akut eritroid lösemi. Cemre Engin, Sadettin Dolar, Süleyman Polater, Eren Arslan Davulcu, Nur Akad Soyer, Mine Hekimgil, Fahri Şahin, Güray Saydam. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir.

 178. Çağla Kayabaşı, Aslı Tetik Vardarlı, Sunde Yılmaz Süslüer, Duygu Aygüneş, Ayşegül Dalmızrak, Çağdaş Aktan, Ali Şahin Küçükaslan, Tuğçe Balcı, Besra Özmen Yelken, Zeynep Mutlu, Zekeriya Düzgün, Bakiye Göker Bağca, Cansu Çalışkan Kurt, Sezgi Kıpçak, Aycan Aşık, Neslihan Pınar Özateş Ay, Hale Güler Kara, Buket Özel, Nur Selvi Günel, Burçin Tezcanlı Kaymaz, Vildan Bozok Çetintaş, Çığır Biray Avcı, Buket Kosova, Zuhal Eroğlu, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Filiz Büyükkeçeci, Fahri Şahin, Güray Saydam, Cumhur Gündüz. Philadelphia pozitif KML olgularında JAK2 mutasyonunun prevalansı. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir.

 179. Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Fatoş Dilan Atilla, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. Bcr-abl negatif Kronik Miyeloproliferatif Neoplazilerde sekonder maligniteler. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir.

 180. Fatoş Dilan Atilla, Hale Bülbül, Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Nur Akad Soyer, Murat Tombuloğlu, Filiz Vural, Fahri Şahin, Mahmut Töbü, Derya Demir, Nazan Özsan, Mine Hekimgil, Güray Saydam. Primer Tiroid lenfomarının klinik ve sonografik değerlendirilmesi. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir.

 181. Yusuf Ulusoy, Eren Arslan Davulcu, Fahri Şahin, Nur Soyer, Emine Serra Kamer, Nazan Özsan, Mine Hekimgil, Güray Saydam. Soliter plazmasitom klinik özellikleri ve sonuçlarımız. 44. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 ekim-3 kasım 2018, Antalya.

 182. Eren Arslan Davulcu, Hale Bülbül, Fatoş Dilan Atilla, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Mahmut Töbü, Serra Kamer, Nazan Özsan, Mine Hekimgil, Güray Saydam. Langerhans Hücreli Histiyositoz: Tek Merkez Deneyimi. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir. (SÖZLÜ SUNUM)

 183. Fergün Yılmaz, Dilan Atilla, Nagihan Akkaş, Hale Bülbül, Demet Kiper, Nur Soyer, Derya Demir, Aylin Avcı, Murat Tombuloğlu, Mahmut Töbü, Filiz Vural, Güray Saydam, Fahri Şahin, Mine Hekimgil, Nazan Özsan, Bahriye Payzın. Tüylü hücreli lösemi: İki merkez uzun dönem takip verileri. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir. (SÖZLÜ SUNUM)

 184. Hale Bülbül, Fatoş Dilan Atilla, Nur Soyer, Murat Tombuloğlu, Mahmut Töbü, Fahri Şahin, Güray Saydam, Filiz Vural. İleri yaş hastalarda allogeneik hematopoetik kök hücre transplantasyonu: Tek merkez deneyimi. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir. (SÖZLÜ SUNUM)

 185. Fatoş Dilan Atilla, Eren Arslan Davulcu, Hale Bülbül, Yusuf Ulusoy, Nur Akad Soyer, Murat Tombuloğlu, Filiz Vural, Fahri Şahin, Mahmut Töbü, Derya Demir, Nazan Özsan, Mine Hekimgil, Güray Saydam. Tüm yönleriyle Castleman Hastalığı: 17 yıllık deneyim. 4. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir. (SÖZLÜ SUNUM)

 186. Ayşenur Arslan, Yusuf Ulusoy, Fatma Keklik Karadağ, Hale Bülbül, Eren Arslan Davulcu, Nur Akad Soyer, Murat Tombuloğlu, Fahri Şahin, Güray Saydam. B Hücreli Lenfomalarda Ve Kronik Graft Versus Host Hastalığında İbrutinib Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi. Poster bildiri. P046, Referans no: 546, 45.Ulusal Hematoloji Kongresi; 29 Ekim-2 Kasım 2019; Antalya

 187. Meryem İrem Toksoy Şentürk, Ayşenur Arslan, Fatma Keklik Karadağ, Yusuf Ulusoy, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam. Akut Lenfoblastik Lösemide C-Myc Trizomisi: Nadir Bir Olgu Sunumu. Poster bildiri. P185, Referans no: 553, 45.Ulusal Hematoloji Kongresi; 29 Ekim-2 Kasım 2019; Antalya

 188. Osman İlhan, Zehra Narlı Özdemir, Gülsüm Özet, Mesude Falay, Mustafa Yenerel, Tülin Tuğlular, Mehmet Turgut, Birol Güvenç, Ali Ünal, Orhan Ayyıldız, Neslihan Andıç, Abdullah Hacıhanefioğlu, Fahri Şahin, Mehmet Şencan, Rıdvan Ali, Güner Hayri Özsan, Rahşan Yıldırım, Eyüp Naci Tiftik, Anıl Tombak, Ozan Salim, Emin Kaya, Olga Meltem Akay, Vahap Okan, Mustafa Pehlivan, Güray Saydam. Turkiye’de Paroksismal Nokturnal Hemoglobinuriden Şuphelenilen Hastaların Cok Merkezli Tanısal Tarama Calışması. Sözlü sunum, SS22, Referans numarası 57. 45.Ulusal Hematoloji Kongresi; 29 Ekim-2 Kasım 2019; Antalya

 189. Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Eren Arslan Davulcu, Nur Akad Soyer, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Filiz Vural, Fahri Şahin, Güray Saydam; Hodgkin Lenfoma Tedavisinde Nivolumab Kullanımı: Ege Universitesi Deneyimi; Tartişmalı poster; TP-041, Referans no:473; 45.Ulusal Hematoloji Kongresi; 29 Ekim-2 Kasım 2019; Antaly

 190. Fahri Şahin, Güray Saydam. Gaucher Hastalığı Yetim Hastalık Olması Yanı Sıra Öksüz De Mi Bırakılıyor? Hematologlara Yapılan Anket Çalışmasının Sonuçları. 6. Akdeniz Hematoloji Sempozyumu. 5-7 Nisan 2019. Antalya.

 191. Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Fatoş Dilan Atilla, Zühal Demirci, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Erışkın Hemofılı Hastalarında Karşılaşılan Kanama Dışı Hastalıklar: 5 Olgu Ile Hemofılı ve Malıgnıte. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (V. HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019.

 192. Fatoş Dilan Atilla, Zühal Demirci, Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Fahri Şahin. Edınsel Hemofılı A, 5 Yıllık Tek Merkez Deneyımı

 193. . V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (V. HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019.

 194. Ayşenur Arslan, Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Zuhal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. Koroner Arter Hastalığı Bulunan Konjenıtal Afıbrınojenemı: Nadır Bır Olgu Sunumu. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (V. HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019.

 195. Hale Bülbül, Eren Arslan Davulcu, Zuhal Mehrekula Demirci, Fatma Keklik Karadağ, Yusuf Ulusoy, Ayşenur Arslan, Nur Soyer, Mahmut Töbü, Güray Saydam, Fahri Şahin. Profılaksı Tedavısı Altında Intrakranıal Kanaması Olan Hemofılı

 196. A Hastası; Olgu Sunumu. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (V. HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019.

 197. Zühal Demirci, Nilüfer Demiral Yılmaz, Fatoş Dilan Atilla, Hale Bülbül, Fatma Keklik Karadağ, Fahri Şahin. HemofılıHastaları Içın Verıtas- Pro/Pnr Tedavı Uyum Ölçeğı

 198. : Geçerlılık Ve Güvenırlık Çalışması - Ön Değerlendırme. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(V.HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019.

 199. Sercan Önal Aykar, Filiz Can, Salih Aksu, Fahri Şahin. Yetışkın Hemofılık Bıreylerın Fonksıyonel Kapasıtesının Değerlendırılmesınde "Sürelı Kalk Yürü Testı" Ve "6 Dakıka Yürüme Testı" Arasındakı ilışkı. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(V.HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019.

 200. Sercan Önal Aykar, Filiz Can, Salih Aksu, Fahri Şahin. Yetışkın Hemofılık Bıreylerde Kınezyofobı, Quadrıceps Femorıs Ve Hamstrıng Kas KuvvetıIle Ilışkılı mıdır? V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(V.HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019.

 201. Fatma Keklik Karadağ, Zuhal Demirci, Eren Arslan Davulcu, Ayşenur Arslan, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Fatoş Dilan Atilla, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Ege Erışkın Hemofılı Ve Tromboz Merkezı Hastalarında Vıral Serolojı

 202. Prevelansı. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(V.HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019.

 203. Fatma Keklik Karadağ, Zuhal Demirci, Eren Arslan Davulcu, Ayşenur Arslan, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Fatoş Dilan Atilla, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Ege Erışkın Hemofılı  Ve Tromboz Merkezınde Izlenen Hemofılı B Hastalarında Sosyodemografık Durum. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(V.HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019.

 204. Fatma Keklik Karadağ, Zuhal Demirci, Eren Arslan Davulcu, Ayşenur Arslan, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Fatoş Dilan Atilla, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Ege Erışkın Hemofılı Ve Tromboz Merkezındekı Hemofılı A Hastalarının Sosyodemografık Özellıklerı. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(V.HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019.

 205. Çağla Kayabaşı, Sunde Yılmaz Süslüer, Tuğçe Balcı Okcanoğlu, Besra Özmen Yelken, Aycan Aşık, Zeynep Mutlu, Cansu Çalışkan Kurt, Bakiye Göker Bağca, Röya Gasımlı, Çağlar Çelebi, Eda Tayfur, Çığır Biray Avcı, Fahri Şahin, Güray Saydam, Cumhur Gündüz. Kronık Mıyeloıd Lösemıde Dasatınıb Ve Ponatınıb Aracılı Lncrna Ekspresyon Değışımlerının Karşılaştırması. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.

 206. Eren Arslan Davulcu, Ayşenur Arslan, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Fatma Keklik Karadağ, Derya Demir, Mine Hekimgil, Nur Akad Soyer, Mahmut Töbü, Filiz Vural, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam, Fahri Şahin. Kronık Lenfosıter LösemıTedavısınde Ibrutınıb Deneyımı. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.

 207. Ayşenur Arslan, Hale Bülbül, Fatma Keklik Karadağ, Nur Akad Soyer, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam, Fahri Şahin. Relaps Refrakter Multıpl Myelom Hastalarında Karfılzomıb Ve Pomalıdomıd Alan Hastaların Değerlendırılmesı: Tek Merkez Deneyımı. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.

 208. Ilknur Karatekin, Ilayda Alçıtepe, Hilal Salçın, Fahri Şahin, Burçin Tezcanlı Kaymaz. Lösemı Tedavısınde Farklı Bır Perspektıf: LösemıKök Hücrelerının Hedeflenmesı. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.

 209. Ilayda Alçıtepe, Ilknur Karatekin, Hilal Salçın, Fahri Şahin, Burçin Tezcanlı Kaymaz. Bromodomaın Inhı bıtörlerının Akut Myeloıd Lösemı Üzerındekı Etkılerı. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.

 210. Elif Uzay, Eren Arslan, Burak Durmaz, Fahri Şahin, Özgür Çoğulu, Güray Saydam, Haluk Akın, Nur Akad Soyer, Emin Karaca. Myelodısplastık Sendrom Tanısında Karyotıp Ve Fısh Analızlerının Kullanımının Değerlendırılmesı. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.

 211. Ayşe Bengü Kandemir, Hale Bülbül, Güray Saydam, Nur Akad Soyer, Fahri Şahin Allojenık Kemık Ilığı

 212. Transplantasyonu Sonrası Gelışen Krıptokok Menenjıtı Olgusu. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.

 213. Ayşenur Arslan, Yusuf Ulusoy, Eren Arslan Davulcu, Nur Akad Soyer, Mahmut Töbü, Filiz Vural, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam, Fahri Şahin. Relaps Refrakter Multıpl Myelom Hastalarında Karfılzomıb Tedavısı: Tek Merkez Deneyımı. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.

 214. Ayşenur Arslan, Fatma Keklik Karadağ, Hale Bülbül, Yusuf Ulusoy, Eren Arslan Davulcu, Nur Akad Soyer, Murat Tombuloğlu, Fahri Şahin, Güray Saydam. Dıffüz Büyük B Hücrelı

 215. Lenfoma, Marjınal Zon Lenfoma Ve Kronık Graft Versus Host Hastalığında Ibrutınıb Kullanımı: Tek Merkez Deneyımı. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.

 216. Hale Bülbül, Derya Demir, Fatma Keklik Karadağ, Yusuf Ulusoy, Eren Arslan Davulcu, Ayşenur Arslan, Nur Soyer, Mahmut Töbü, Filiz Vural, Fahri Şahin, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. Splenık Marjınal Zon Lenfoma; Tek Merkez Deneyımı. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.

 217. Eren Arslan Davulcu, Hale Bülbül, Ayşenur Arslan, Yusuf Ulusoy, Fatma Keklik Karadağ, Nur Akad Soyer, Nazan Özsan, Mine Hekimgil, Fahri Şahin, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. Relaps/Refrakter Perıferık T HücrelıLenfomalarda Pralatreksat Deneyımı. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.

 218. Bahar Vatansever, Duygu Aygüneş, Burçin Kaymaz, Gülay Alp, Fahri Şahin, Güray Saydam, Buket Kosova. Mıyelodısplastık Sendrom Tanılı Hastalarda P53 Genıne Aıt Polımorfızmlerın Belırlenmesı. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.

 219. Fatma Keklik Karadağ, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Ayşenur Arslan, Eren Arslan Davulcu, Nur Akad Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. Eculızumab Tedavısı AltındakıParoksısmal Noktürnal Hemoglobınürılı Olguların Değerlendırılmesı. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.

 220. Duygu Arıcan, Eren Arslan Davulcu, Emin Karaca, Güray Saydam, Haluk Akın, Fahri Şahin, Özgür Çoğulu, Nur Akad Soyer, Barış Emekdaş, Burak Durmaz. Akut Myeloblastık Lösemı`De Kromozomal Yenıden Düzenlemelerın Tespıtı: Standart Sıtogenetık Ve Fısh Yöntemlerı Arasında Bır Karşılaştırma. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.

 221. Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Eren Arslan Davulcu, Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Nur Soyer, Güray Saydam, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Fahri Şahin, Filiz Vural Haploıdentık Nakıl Sonuçlarımız: Ege Ünıversıtesı Deneyımı. 11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, 1-2 Mart 2019, Antalya

 222. Hale Bülbül, Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Nur Soyer, Fahri Şahin, Murat Tombuloğlu, Mahmut Töbü, Güray Saydam, Filiz Vural. Multıpl Mıyelomda Allojenık Hematopoetık Kök Hücre Transplantasyonu Akılcı Bır Tedavı Yaklaşımı Mı?; Tek Merkez Deneyımı. 11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, 1-2 Mart 2019, Antalya

 223. Fatma Keklik Karadağ, Hale Bülbül, Nur Akad Soyer, Eren Arslan Davulcu, Yusuf Ulusoy, Ayşenur Arslan, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Fahri Şahin, Güray Saydam, Filiz Vural. Akraba Dışı Hematopoetık Kök Hücre Naklının Sonuçları: Tek Merkez Deneyımı. 11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, 1-2 Mart 2019, Antalya

 224. Fatma Keklik Karadağ, Hale Bülbül, Yusuf Ulusoy, Eren Arslan Davulcu, Ayşenur Arslan, Nur Akad Soyer, Mahmut Töbü, Fahri Şahin, Güray Saydam, Filiz Vural. Kronık Lenfosıtık Lösemılı Olguda Aynı Kardeş Verıcıden Ikıncı Kez Başarılı Kök Hücre Naklı . 11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, 1-2 Mart 2019, Antalya Sercan Önal Aykar - Filiz Can - Salih Aksu - Fahri Şahin. Erişkin Hemofilik Bireylerin Kinezyofobi, Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Incelenmesi: Kontrollü Çalışma.V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(V.HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019.(sözlü sunum)

 225. Esra Işık, Bilçağ Akgün, Kaan Kavaklı, Fahri Şahin, Melike Sezgin Evim, Canan Albayrak, Gülen Tüysüz Kinturp, Bülent Antmen, Ebru Yılmaz Keskin, Hüseyin Onay, Ferda Özkınay, Tahir Atik.Hemofılı B Hastalığı Moleküler Analızınde Türkıye Deneyımı: F9 Gen Mutasyon Spektrumu Ve Genotıp- Fenotıp Ilışkısı. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(V.HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019. (sözlü sunum)

 226. Volkan Karakuş - A. Münci Yağcı - Neslihan Andıç - Vahap Okan -Salih Aksu - Fahri Şahin Erişkin Hemophilia A Hastalarında Mypkfit® I

 227. le Bayesian Farmakokinetik Rehberi Modeline Dayalı Proflaksi: Türkiye Deneyimi. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(V.HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019. (sözlü sunum)

 228. Eren Arslan Davulcu - Zühal Demirci - Güray Saydam - Fahri Şahin. Yaşlanan Hemofili Hastalarında Polifarmasi. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(V.HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019. (sözlü sunum)

 229. Fatoş Dilan Atilla - Yusuf Ulusoy - Hale Bülbül - Eren Arslan Davulcu - Zühal Mehrekula - Mustafa Özbaran - Fahri Şahin. Hemofili Hastalarında Koroner Arter Bypass Cerrahisi Deneyimi. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(V.HEVES), Antalya, 22-24 Şubat 2019. (sözlü sunum)

 230. Çağla Kayabaşı, Sunde Yılmaz Süslüer, Tuğçe Balcı Okcanoğlu, Besra Özmen Yelken, Aycan Aşık, Zeynep Mutlu, Cansu Çalışkan Kurt, Bakiye Göker Bağca, Röya Gasımlı, Çağlar Çelebi, Eda Tayfur, Çığır Biray Avcı, Fahri Şahin, Güray Saydam, Cumhur Gündüz. Kronık Mıyeloıd Lösemıde Dasatınıb Ve Ponatınıb Aracılı Lncrna Ekspresyon Değışımlerının Karşılaştırması. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019. (sözlü sunum)

 231. Eren Arslan Davulcu, Ayşenur Arslan, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Fatma Keklik Karadağ, Derya Demir, Mine Hekimgil, Nur Akad Soyer, Mahmut Töbü, Filiz Vural, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam, Fahri Şahin. Kronık Lenfosıter Lösemı Tedavısınde Ibrutınıb Deneyımı. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019. (sözlü sunum)

 232. Ayşenur Arslan, Hale Bülbül, Fatma Keklik Karadağ, Nur Akad Soyer, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam, Fahri Şahin. Relaps Refrakter Multıpl Myelom Hastalarında Karfılzomıb Ve Pomalıdomıd Alan Hastaların Değerlendırılmesı: Tek Merkez Deneyımı.V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019. (sözlü sunum)

 233. Osman İlhan, Zehra Narlı Özdemir, Gülsüm Özet, Mesude Falay, Mustafa Yenerel, Tülin Tuğlular, Mehmet Turgut, Birol Güvenç, Ali Ünal, Orhan Ayyıldız, Neslihan Andıç, Abdullah Hacıhanefioğlu, Fahri Şahin, Mehmet Şencan, Rıdvan Ali, Güner Hayri Özsan, Rahşan Yıldırım, Eyüp Naci Tiftik, Anıl Tombak, Ozan Salim, Emin Kaya, Olga Meltem Akay, Vahap Okan, Mustafa Pehlivan, Güray Saydam. Turkiye’de Paroksismal Nokturnal Hemoglobinuriden Şuphelenilen Hastaların Cok Merkezli Tanısal Tarama Calışması. Sözlü sunum, SS22, Referans numarası 57. 45.Ulusal Hematoloji Kongresi; 29 Ekim-2 Kasım 2019; Antalya (sözlü sunum)

 234. Keklik Karadağ F. , Demirci Z., Saydam G. , Şahin F."Bir Hemofili Hastası Ne kadar Komplike Olabilir?," 6. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu 21-23 Şubat 2020, Antalya, pp.27

 235. Kip A. D. , Keklik Karadağ F. , Biçeroğlu H. , Karadağ A., Saydam G. , Şahin F."Hemofili A Tanılı Hastada Posterior Fossa Cerrahisi; Perioperatif Yönetim," 6. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu 21-23 Şubat 2020, Antalya, pp.120.

 236. Keklik Karadağ F. , Arslan A. , Saydam G. , Şahin F., "Hemofili Hastalarının Yüzleştiği Önemli Gerçeklerden Biri; Kanser," 6. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu 21-23 Şubat 2020, Antalya, pp.123.

 237. Bülbül H. , Demirci Z., Keklik Karadağ F. , Ulusoy Y. , Arslan Davulcu E., Arslan A, Saydam G, Sahin F. "Hemofili A Taşıyıcısında Gebelik; Olgu Sunumu," 6. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu 21-23 Şubat 2020, Antalya, pp.107.

 238. Arslan A. , Demirci Z., Keklik Karadağ F. , Saydam G. , Şahin F., "Von Willebrand Hastalığı Tanısıyla Takip Edilen Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi," 6. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu 21-23 Şubat 2020, Antalya, pp.113.

 239. Demirci Z., Demiral Yılmaz N. , Bülbül H. , Keklik Karadağ F. , Saydam G. , Şahin F., "Hemofili Hastalarının Profilaksiye Uyumu: Türkçe’ye Uyarlanan Verıtas-Pro Ve Psikometrik Özellikleri," 6. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu 21-23 Şubat 2020, Antalya, pp.23.

 240. Keklik Karadağ F. , Soyer N. , Arslan A. , Bülbül H. , Ulusoy Y. , Arslan Davulcu E., et al., "Akraba Dışı Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Yurt İçi Ve Yurt Dışı Vericilerin Nakil Başarısı Farklı Mı?," 12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi,5-7 Mart 2020 Muğla, pp.47

 241. Arslan A. , Keklik Karadağ F. , Soyer N. , Şahin F. , Saydam G., "Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüride Allojeneik Kök Hücre Nakli: Olgu Sunumu," 12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, 5-7 Mart 2020 Muğla, pp.89.

 242. Arslan A. , Keklik Karadağ F. , Bülbül H. , Ulusoy Y. , Arslan Davulcu E., Soyer N. , et al., "B Hücreli Lenfomalarda Ve Kronik Graft Versus Host Hastalığında İbrutinib Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi," 6. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 13-15 Mart 2020 İzmir, pp.9.

 243. Keklik Karadağ F. , Soyer N. , Şahin F. , Mete Gökmen E. N. , Saydam G., "Tanıdan Tedaviye Sistemik Mastositoz: Multidisipliner Yaklaşım Önemlidir," ," 6. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 13-15 Mart 2020 İzmir, pp.21.

F. Yazılan ulusal kitaplarda bölümler :

 1. Omay, S. B., F. Şahin ve G. Saydam, “Kök Hücre Plastisitesi ve Kardiyoloji”, Kardiyoloji, Ed: J. Cordan, D. Yeşilbursa, İ. Baran ve S. Güllülü, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 541–558 (2005).

 2. Omay, S. B. ve F. Şahin, “Angiotensin-II Antagonistleri ve Koagülasyon Sistemi Üzerine Olan Etkileri”, Angiotensin II ve Angiotensin II Antagonistleri, 2.Baskı, Ed. K. Büyüköztürk ve N. Koylan, İstanbul, 63-69 (2005).

 3. Guray Saydam, Canfeza Sezgin, Fahri Şahin. “Özel Durum ve Hasta Gruplarında Kardiyovasküler Hastalıklar: Neoplastik hastalıklar, kemoterapi, radyasyon”, Temel Kardiyoloji, Ed: Ömer Kozan,Ayrıntı Basımevi, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara,1455-1466 (2011).

 4. Kavaklı K, Şahin F, Demir M. ve THD hemofili çalışma grubu.”Hemofilide inhibitör sorunu”, Türk Hematoloji Derneği Hemofili Tanı ve Tedavi Kılavuzu, P45-54, Temmuz 2011.

 5. Fahri Şahin, Beyhan Durak Aras, Müge Aydın Sayitoğlu. Genetik Terimler Sözlüğü. Türk Hematoloji Derneği, Eylül 2013.

 6. Melda Cömert, Fahri Şahin. “Erişkin Hemofili Hastalarının Sorunları ve Hemofiliyle Yaşlanmak” Hemofili Rehberi. Ed.: Kaan Kavaklı, Meta Basım Matbaacılık, İzmir, 55-66 (2014).

 7. Sahin F, Akay OM, Ayer M, Dal MS, Ertop S, Ilhan O, Karakus V, Ozcan MA, Ozkocaman V, Ozsan H, Salim O, Tobu M, Tombak A, Tuglular TF, Yilmaz M, Unal A, Yenerel MN, Saydam G. PESG PNH Tanı, Takip ve Tedavi Kılavuzu. İzmir, 2016.

 8. Eren Arslan Davulcu, Fahri Şahin, Güray Saydam. Cerrahi hastasında hematolojik sorunlar. Hematolog, S20-31, Ed. Rauf Haznedar, Galenos yayınevi, Ocak 2018.

 9. Atilla FD, Şahin F, Saydam G. Yaşlı Hastada Kronik Miyeloid Lösemi Dışı Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklar. Nalçacı M, editör. Hematolojide Geriatrik Yaklaşım. Ankara:Türkiye Klinikleri; 2018.p.31-7.

 10. Atilla FD, Saydam G, Şahin F. Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri. Fıratlı Tuğlular AT, editör. Kemik İliği Yetersizlikleri. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.38-43.

 11. Fatoş Dilan Köseoğlu, Fahri Şahin. Hematolojik Yaşlanma. Yaşlılık Fizyolojisi, Sy 69-87, US Akademi Basım ve Yayınevi, İzmir 2019, Ed. Aslı Kılavuz, Sumru Savaş, S.Fehmi Akçiçek. ISBN: 978-605-9358-79-8.

 12. Fahri Şahin, Fatma Keklik Karadağ. Trombotik Trombositopenik Purpura. İç Hastalıklarında İmmün Sistem İlişkili Aciller, Sy 37-43. Palme Yayınevi, Ankara 2019. Ed. Devrim Bozkurt. ISBN:978-605-282-437-5.

 13. Keklik Karadağ F, Saydam G, Şahin F. Preoperatif ve postoperatif kanama hastasına yaklaşım. Ergene Ü, editör. Kanama Diyatezi Olan Hastaya Yaklaşım. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.15-21.

G. Kongre veya Sempozyum Davetli konuşmalar:

 1. Omay, S. B., ve F. Şahin, “Klinik pratikte yetişkin kök hücre tedavisi”, I.Ulusal klinikte kök hücre ve gen tedavisi kongresi, (Davetli konuşma), İstanbul (2004).

 2. Omay, S. B. ve F. Şahin, “Kanserde fosforilasyon dengesi” (davetli konuşma), Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi Moleküler Kanser Sempozyumu, İzmir, 2004.

 3. Şahin, F., “Mezenkimal Kök Hücre Üretiminde Sorunlar ve Çözümleri”, II. Ulusal Kök Hücre Kongresi, (Davetli konuşma), S55-59, Trabzon (2006).

 4. Şahin, F., “Lösemiler”, XII. Ege Onkoloji Günleri, Hematolojik Onkolojide Yenilikler Sempozyumu ve Hematolojik Onkoloji Hemşireliği Kursu, (davetli konuşma), İzmir (2007).

 5. Şahin, F., ve R. Çetingöz, “Primer Santral sinir sistemi lenfomaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları III, Hematolojide Radyoterapi Uygulamaları, İzmir (2008).

 6. Şahin, F., “Kök hücrelerin tarihsel gelişimi, bugünü, geleceği”, Kök Hücre Sempozyumu, Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi, İzmir (2009).

 7. Şahin F., Kronik Myelositer Lösemi ve Philadelphia Pozitif Lösemiler, Vaka sunumu, 26 Aralık 2009, Ege Sağlık Anemon Otel-İzmir (2009).

 8. Şahin, F., İmmün trombositopeni ve otoimmün hastalıklar. Hematolojide Monoklonal Antikorlar ve Tedavide Kullanımı Sempozyumu, 17 Nisan 2010, Ege Sağlık Anemon Otel-İzmir (2010)

 9. Şahin, F., “Azasitidin”. 5. Aydın Onkoloji Günleri - Onko-Farmakoloji Sempozyumu, Aydın (2010).

 10. Şahin F., Yeni tanı KML’ de ikinci kuşak TKI kullanımı. Vakalarla KML ve PH(+) Lösemiler: Ege Bölgesi Tartışması. 02 Ekim 2010, Swiss Hotel-İzmir (2010).

 11. Şahin F, KML’ de monitörizasyon önerileri. Ege Bölgesi Hematoloji Grubu Toplantısı, 07 Mayıs 2010, Bodrum, (2010).

 12. Şahin F., “Hematolojik malinitelerde sinyal sisteminden tedaviye” Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel Alt Komite Toplantısı, Ulusal Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010 Antalya,(2010).

 13. Şahin F., “Lösemi gelişimi ve tedavisi açısından sinyal ileti sistemlerine bakış” Klinisyenler için Uygulamalı Moleküler Hematoloji Kursu, İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, 17-18 Aralık 2010, İstanbul, (2010).

 14. Şahin F., Olgu Sunumu, Hemofili Dernekleri Federasyonu, Olgularla Hemofili Çalıştayı 25-27 Şubat 2011, Bodrum, (2011)

 15. Şahin F., Profilaksiden sonra gelişen enfeksiyonda ne yapmalı?. DEÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Mezuniyet sonrası Eğitim Toplantıları, Hematolojide Mantar İnfeksiyonları-4, 18-20 Mart 2011

 16. Şahin F., Erişkinlerde profilaksi. Profilaksiden cerrahiye hemofili programı, 21 Nisan 2011, Ege Sağlık Anemon Otel-İzmir, (2011)

 17. Şahin F, Kök Hücrelerin tarihsel gelişimi, bugünü, geleceği. 3. Geleneksel Ebiltet Kök hücre sempozyumu, 30 Nisan 2011, İzmir, (2011).

 18. Şahin F. Kanama eğilimi olan kadına yaklaşım. 8.Ulusal Hemofili Kongresi 05-08 Mayıs 2011, Antalya, (2011).

 19. Şahin F, Philadelphia pozitif akut lenfoblastik lösemi tedavisinde tirozin kinazların yeri. 6.Ulusal Aferez Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 2011, Kıbrıs, (2011).

 20. Şahin F, Sayitoğlu M, Aras BD, “Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik BAK 2010-2014 vizyon, misyon ve planları” Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel Alt Komite Toplantısı, Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 19-22 Ekim 2011.

 21. Şahin F. “KML’de Kantitatif BCR/ABL Tayini oturumu: Klinisyen Gözü ile Laboratuar Uygulamalarının Önemi” İstanbul, 23 Aralık 2011.

 22. Şahin F. “Erişkin hemofili ve profilaksi kavramı”. Olgularla Erişkin Hemofiliye Yaklaşım, 28 Ocak 2012, Ege Anemon Otel-İzmir (2012).

 23. Şahin F. “Olgu 2:Hedef Eklem tedavisi, profilaksi” Olgularla Erişkin Hemofiliye Yaklaşım, 28 Ocak 2012, Ege Anemon Otel-İzmir (2012).

 24. Şahin F. “Olgu 4:Rekombinant faktör ile tedavi ve profilaksi”. Olgularla Erişkin Hemofiliye Yaklaşım, 28 Ocak 2012, Ege Anemon Otel-İzmir (2012).

 25. Şahin F. “Kalp Damar Cerrahisinde Kök Hücre Uygulamaları” Perfüzyonist Kursu. 6-11 Şubat 2012, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir (2012).

 26. Şahin F. “Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri: Olgu sunumu-1”. Ege Hematoloji Grubu Toplantısı, 11 Şubat 2012 Alaçatı-İzmir (2012).

 27. Şahin F. “Genç Erişkinde Hemofili: Olgu sunumu ve bilgilerin gözden geçirilmesi” Türk Hematoloji Derneği Hemofili Bilimsel Alt Komitesi Eğitim Çalışması, Erişkin Profilaksi Çalıştayı, 25 Şubat 2012, İstanbul (2012).

 28. F. Şahin. MDS’ de yüksek riskli hasta takibi ve tedavisi. MM-MDS Akademi, 26 Şubat 2012, İzmir (2012).

 29. Şahin F. “Adölesan ve Erişkin Hemofili Hastalarının Takip ve Tedavilerinde yaşanan sorunlar” Ege Bölgesi Hemo-Fellowiac Eğitim Çalıştayı, 8-9 Mart 2012 Ege Anemon Otel-İzmir (2012).

 30. Aydogdu S, Kavaklı S, Şahin F. “Hemofili konseyi yaklaşımı ile sorunlu hastalar üzerinde hemofilide eklem sorunlarının tartışılması” Ege Bölgesi Hemo-Fellowiac Eğitim Çalıştayı, 8-9 Mart 2012 Ege Anemon Otel-İzmir (2012).

 31. Şahin F. Erişkinlerde profilaksi” Profilaksiden elektif cerrahiye hemofili programı, 15-16 Mart 2012 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ege Sağlık Oteli, İzmir (2012).

 32. Şahin F. Genç adölesan hemofililerde durumumuz, Panel: Çocukluktan erişkinliğe geçişte hemofili. 9.Türkiye Hemofili Kongresi, İstanbul, 14-17 Nisan 2012.

 33. F. Sahin. Clinical case presentation and discussion. MDS Tour 2012. 27 April 2012, İzmir (2012).

 34. F. Şahin. ”Yeni Antifungallerin Hematolojideki Yeri”. Ege Bölgesi Hematoloji Grubu Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları: Hematolojide Mantar İnfeksiyonları. Bodrum, 27-29 Nisan 2012.

 35. F. Şahin. ITP de Tanı ve Güncel Tedavi Yöntemleri. Olgu Sunumu. İzmir, 4 Mayıs 2012.

 36. F. Şahin. Türk Uygulamalı Moleküler Hematoloji Kursu. “Klinisyen gözü ile laboratuar uygulamalarının önemi.” İstanbul, 4-5 Mayıs 2012.

 37. F. Şahin. MDS’ de destek tedavisi. Ege Bölgesi Hematoloji Grubu Toplantısı. 18-20 Mayıs 2012, Marmaris (2012).

 38. F. Şahin. Açılış, Öğrenim hedefleri ve Programın tanıtımı. Türk Hematoloji Okulu 3 “ Tanısal Hematoloji ve Klinisyenlere Yönelik Sitogenetik Kursu”. 26-27Mayıs 2012, Eskişehir (2012).

 39. F. Şahin. Erişkin Hemofili ve Profilaksi. Ege Erişkin Hemofili-Hematolog toplantısı. 23 Haziran 2012, İzmir (2012).

 40. F. Şahin. Wanted-Kime Profilaksi? Kim Tarafından Profilaksi? Uydu Sempozyumu. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012.

 41. F.Şahin. KML nin moleküler patogenezi:Neler öğrendik, neler kaldı? Kronik Myelositer Lösemi ve Philadelphia Pozitif Lösemiler 2012. 17 Kasım 2012, İzmir(2012).

 42. F.Şahin. İkinci Kuşak tirozin kinaz inhibitörleri ve kullanımı: Hangisini seçeyim? Kronik Myelositer Lösemi ve Philadelphia Pozitif Lösemiler 2012. 17 Kasım 2012, İzmir(2012).

 43. Fahri Şahin. Erişkin Hemofili Hastası. Olgularla Hemofili Çalıştayı III. İzmir, 16 Şubat 2013.

 44. Fahri Şahin. Erişkin Hemofilide Profilaksi. EHVEG- Ege Hemofili Vakalarla Eğitim Grubu Toplantısı. Foça-İzmir, 23-24 Şubat 2013.

 45. Fahri Şahin. Erişkinlerde Profilaksi, Profilaksiden Elektif Cerrahiye Hemofili. Bornova-İzmir, 21-22 Mart 2013.

 46. Fahri Şahin. Erişkin Hemofili Okulu Deneyimi. 10. Ulusal Hemofili Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-17 Nisan 2013.

 47. Fahri Şahin. Relaps Refrakter Multipl Miyelom hastalarında tedavi. Multipl Miyelom Farkındalık Toplantısı, Anemon-İzmir, 20 Nisan 2013.

 48. Fahri Şahin, Sebahat Özdem. Paraproteinemilerin Tanı ve İzleminde Laboratuvar. XIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Balçova-İzmir, 25-28 Nisan 2013.

 49. Fahri Şahin. Biyobenzer ürünlerde immunojenisite çalışmaları. I. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi, İstanbul, 3-4 Mayıs 2013.

 50. Fahri Şahin. Transfüzyona bağlı olmayan talasemilerde demir yüklenmesi. Ege Bölgesi Hematoloji Grubu Toplantısı, Dalaman, Muğla, 18-19 Mayıs 2013.

 51. Fahri Şahin. KML tanı ve takibi: 2013 güncelleme. Aferez Derneği Bölge Toplantısı, Hematolojik Malignitelerde Tedavi: İnteraktif tartışmalar. Sivas, 01 Haziran 2013.

 52. Fahri Şahin. Non İmmün Hemolitik Anemiler. Ege İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları(EgeMEST)-1-. İzmir, 8 Haziran 2013.

 53. Fahri Şahin. Trombotik mikroanjiopati ayırıcı tanısında nadir bir neden: Paroksismal noktürnal hemoglobinüri. 8. Ulusal Aferez Kongresi, Bafra Bölgesi, KKTC, 5-8 Eylül 2013.

 54. Fahri Sahin. ITP, New treatment strategies. IV. International Eurasian Hematology Congress, Antalya, 09-13 October 2013.

 55. Fahri Şahin. KLL de infeksiyonlar ve tedavisi. 1. Bozyaka Hematoloji Sempozyumu. İzmir, 16 Kasım 2013.

 56. Fahri Şahin. Hemofilide Klinik ve Genetik. I. Hematolojik Genetik Sempozyumu. İzmir, 2-4 Aralık 2013.

 57. Fahri Şahin. Kan ve kan ürünlerinin kullanımı. Ege İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları(EgeMEST)-3-. İzmir, 11 Ocak 2014.

 58. Fahri Şahin. PNH genel bilgi. PESG(PNH Education and Study Group) Toplantısı, İzmir, 17 Ocak 2014.

 59. Fahri Şahin. Ehveg nedir? I.ve II. EHVEG den neler hatırlıyoruz? III. EHVEG, Kuşadası, 22-23 Şubat 2014.

 60. Fahri Şahin. KMN de yenilikler, tanıdan tedaviye. 4. Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi, Kapadokya, 28 Şubat-2 Mart 2014.

 61. Fahri Şahin. Kemoterapi hazırlama sistemleri. Ne kadar kapalı? Ne kadar otomatik? 1.Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu. Kuşadası, 6-8 Mart 2014.

 62. Fahri Şahin. PESG ve PNH genel bilgi. PNH ve Gastroenteroloji, PESG, İzmir, 12 Mart 2014

 63. Fahri Şahin. PESG ve PNH genel bilgi. PESG, İzmir, 20 Mart 2014

 64. Fahri Şahin. Tirozin Kinaz Inhibitörleri: Etki, Yan etki. Akdeniz Hematoloji Sempozyumu, Antalya, 11-13 Nisan 2014.

 65. Fahri Şahin. KLL ve Monoklonal Antikor kullanımı. Ege İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları(EgeMEST), İzmir, 15 Mart 2014.

 66. Fahri Şahin. MDS de risk gruplarına göre tedavi algoritmi. İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları(EgeMEST), İzmir, 15 Mart 2014.

 67. Fahri Şahin. PESG ve PNH genel bilgi. PNH ve Kardiyoloji-Göğüs Hastalıkları, PESG, İzmir, 15 Nisan 2014.

 68. Fahri Şahin. Interaktif Oturum: Hemofilide Eklem Sağlığına multidisipliner yaklaşım. 11. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, Istanbul, 17-20 Nisan 2014.

 69. Fahri Şahin. Seyretmeyelim seyrini değiştirelim: Venookluziv Hastalık. Aferez Kongresi, Kıbrıs, 5-7 Eylül 2014.

 70. Fahri Şahin. PESG ve PNH genel bilgi. PNH ve Nöroloji, PESG, İzmir, 30 Eylül 2014

 71. Fahri Şahin. Hematolojide Nadir Hastalıklar Toplantısı: Gaucher Hastalığı, ne kadar farkındayız? Çok Merkezli Tarama Projesi Planı. İzmir, 30 Ekim 2014.

 72. Fahri Şahin, Püsem Patır. Olgu örnekleri ile PNH tanı ve tedavisi. Ege İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları(EgeMEST)-3-. İzmir, 11 Ekim 2014.

 73. Fahri Sahin. PNH: A multisystemic and multidisciplinary disease. Vth International Eurasian Hematology Congress, Antalya, 15-19 October 2014.

 74. Fahri Şahin. Prophylaxis and episodic treatment in adult patients, Hemophilia Care and Practical TIPS, Izmir, 17-19 November 2014.

 75. Fahri Şahin. Edinsel Hemofilide Farkındalık. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(HEVES) Antalya, 6-8 Şubat 2015.

 76. Fahri Şahin. PNH semptomları ve Tromboz riski. Türk Hematoloji Derneği, canlı yayın web sunumu. Ankara, 18 Mart 2015

 77. Fahri Şahin. Plazma Hücresi Hastalıklarında Plazmaferez, Radyoterapi ve Cerrahi Tedavi: Kime? Ne Zaman. II. Akdeniz Hematoloji Sempozyumu, Antalya, 3-5 Nisan 2015.

 78. Fahri Şahin. Erişkin Hemofili Hastasında Profilaksi Oturumu: Profilaksi ön plana alınmalıdır. 12. Ulusal Hemofili Kongresi, Antalya, 16-19 Nisan 2015.

 79. Fahri Şahin. Gaucher Hastalığı, ne kadar farkındayız? GAU-1 Çok Merkezli Tarama Projesi Tanıtımı. İzmir, 04 Haziran 2015.

 80. Fahri Şahin. İnhibitörlü hastada kanama tedavisi. Ege Hemofili Derneği, 360˚İnhibitör Eğitim Programı, İzmir 2-3 Ekim 2015.

 81. Fahri Şahin. Hastamın pansitopenisi var ne yapmalıyım. 17. Ulusal İç Hastalıkarı Kongresi. Antalya, 14-18 Ekim 2015.

 82. Fahri Şahin. Tedaviyi kişiselleştirmek; hangi faktörleri göz önünde bulunduracağız? Hemofili Akademisi Ege Toplantısı, Hemofilide güncel konular, İzmir, 6 Kasım 2015.

 83. Fahri Şahin. PNH’ ya yaklaşım ve PESG. 3. Bozyaka Hematoloji Sempozyumu, Kuşadası.13-15 Kasım 2015.

 84. Fahri Şahin. Erişkinde hemofili profilaksisi ve değişen seçenekler. Çukurova Hemofili Sempozyumu, Adana. 21-22 Kasım 2015.

 85. Fahri Şahin. Hemofilide Erişkin Dönemde Karşılaşılan Klinik Problemler. II. Hematolojik Genetik Sempozyumu, İzmir, 24-26 Şubat 2016.

 86. Fahri Şahin. MDS de moleküler ve sınıflama klinik nasıl seyrediyor? Aydın Hematoloji Günleri: Miyelodisplastik Sendrom. Kuşadası, Aydın, 11-13 Mart 2016.

 87. Fahri Şahin. KLL: Monoklonal Antikor Tedavisi: 2016 Güncelleme. 1. Hematolojik İmmünoloji Kongresi, Kıbrıs, 24-27 Mart 2016.

 88. Fahri Şahin. Hemofili Sözlüğü: Tanımlar, kavramlar ve anlamları. IV. Ege Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV.EHVEG). Kuşadası, 29 Nisan-1 Mayıs 2016.

 89. Fahri Şahin. What is PESG? Mission and Vision. I. International PESG Meeting, Thessaloniki, Greece, 22 September 2016.

 90. Fahri Şahin. GAU-1 Çok merkezli Tarama Projesi son durum, hasta-örnek alımında karşılaştığımız sorunlar. Gaucher Hastalığı: Farkındayız… İzmir, 28 Eylül 2016.

 91. Fahri Şahin. PNH. Ege Karaciğer Sempozyumu, İzmir, 8 Ekim 2016.

 92. Fahri Şahin. PESG ve PNH da algoritm. 4.Bozyaka Hematoloji Sempozyumu. İzmir, 11-13 Kasım 2016.

 93. Fahri Şahin, Mahmut Töbü. Kemik İliği Yetmezlikleri: PNH, Aplastik Anemi ve MDS. IV. EBTT, İzmir, 19 Kasım 2016.

 94. Fahri Şahin. Akut Miyeloblastik LösemideMonoklonal Antikorlar. Geriatrik Hematoloji Derneği, Geriatrik Lösemi Hastalarında Y aklaşım ve Prognostik Faktörler Toplantısı, İzmir, 26 Kasım 2016.

 95. Fahri Şahin, Hematolojik Hastalıklarda IVIG: Güncel klinik pratikteki yeri. I.Ege Akılcı IVIG Kullanımı Sempozyumu, İzmir, 10 Aralık 2016.

 96. Fahri Şahin. Trombositopeni ayırıcı tanısı: Ne zaman ITP düşünelim? Ege İç Hastalıkları Derneği, Ege Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları (EgeMEST-6), İzmir, 17 Aralık 2016.

 97. Fahri Şahin. Uzun Etkili Faktörler: Erişkin deneyimi. 14. Türkiye Hemofili Kongresi, Antalya, 12-15 nisan 2017

 98. Fahri Şahin. Hodgkin Lenfoma: Evreleme ve Prognoztik Faktörler. 4. Akdeniz Hematoloji Sempozyumu. Antalya, 28-30 Nisan 2017

 99. Fahri Şahin. PESG nedir? . PESG Bölgesel Eğitim Toplantıları (PESG-BET Akdeniz), Antalya 17 Mayıs 2017.

 100. Fahri Şahin. PESG nedir? . PESG Bölgesel Eğitim Toplantıları (PESG-BET), Konya 18 Mayıs 2017

 101. Fahri Şahin. PNH Tanı, Tedavi ve İzem nasıl olmalı? 3. Batı Karadeniz Hematoloji Günleri, Bolu, 26-28 Mayıs 2017.

 102. Fahri Şahin. Tedaviye uyumda yaşanan sorunlar ve çözümleri: Erişkin sorunları. 15. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, İstanbul, 14-17 Nisan 2018

 103. Fahri Şahin. Yeni gelişen APTT uzun hasta. 44. Ulusal Hematoloji Kongresi, 12. Mezuniyet sonrası hematoloji eğitimi kursu, zor olgular. 30.10.2018, Antalya

 104. Fahri Şahin. Hematolojide yeni ilaçlar-yeni hedefler. 44. Ulusal Hematoloji Kongresi, 12. İlaç endüstrisi ve Araştırmaları çalışanları için hematoloji eğitimi programı-11, 02.11.2018, Antalya

 105. Fahri Şahin. Miyelom Tedavisinde yeni ajanlar. VI. EBTT(Ege Bölgesi Transplant Toplantıları), 24 Kasım 2018, İzmir.

 106. Fahri Şahin. Hemofilide Yenilikler Oturumu Olgu 10: 1500 & 2000ü Faktörlerin pratikte yeri. Ege Hemofili Vakalarla Eğitim Grubu Çalıştayı (VII. EHVEG), 11-13 Mayıs 2018 Cunda, Balıkesir.

 107. Fahri Şahin. ASH 2017 de PNH da öne çıkanlar. IV. Ulusal PESG Özel Oturumu, 16 Mart 2018 Çeşme-İzmir.

 108. Fahri Şahin. Primer Amiloidozda Umut: Yeni tedaviler. IV. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir

 109. Fahri Şahin. PNH da Allojeneik Transplantasyon Kime, Ne zaman, Nasıl?. 11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, 1-2 Mart 2019, Antalya

 110. Fahri Şahin. Yüksek yoğunluklu faktörlerin pratikteki yeri: Olgu. Ege Hemofili Vakalarla Eğitim Grubu Çalıştayı (VIII. EHVEG), 10-12 Mayıs 2019 Akyaka, Muğla.

 111. Fahri Şahin, Özgür Yeniel. Panel, Edinsel Hemofili. TJOD İzmir Aralık 2019 Bölge Toplantısı, 26.12.2019, İzmir.

 112. Fahri Şahin. Miyelodisplastik Sendrom: Yeni mutasyonlar, yeni yolaklar, klinik araştırmalara açık alanlar. I. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi,15 Kasım 2019, Antalya.

 113. Fahri Şahin. Hemofili tedavisinde yeni ajanlar. Karadeniz Hematoloji sempozyumu, 28-30 Haziran 2019, Samsun.

 114. Fahri Şahin. PESG. 8. Ulusal Geriatrik Hematoloji Sempozyumu, 28 Eylül 2019, Ankara

 115. Fahri Şahin. Hemofilik hastanın genel değerlendirmesi. Hemofili Yükselen Yıldız Akademisi, 7 Eylül 2019, İzmir.

 116. Fahri Şahin. Erişkin Hemofilide profilaksi. Hemofili Yükselen Yıldız Akademisi, 8 Ekim 2019, İzmir.

 117. Fahri Şahin. Hemofilide klinik çalışmalar. Hemofili Yükselen Yıldız Akademisi, 15 Aralık 2019, İzmir.

 118. Fahri Şahin. Güncel 2. Kuşak TKI verileri. Ege Bölgesi KML Güncellemesi, 16.01.2020, İzmir.

 119. Aydan Akdeniz, Fahri Şahin. Hemofilide ortopedik cerrahi ve hazırlığı. 04 Haziran 2020.

 120. Fahri Şahin. Tedavide by pass edici ajanlar. 09 Haziran 2020.

 121. Fahri Şahin. Edinsel Hemofilide tedavi yaklaşımı. 16 Haziran 2020.

 122. Fahri Şahin. Tedavide laboratuvar ve önemi. 23 Haziran 2020.

 123. Fahri Şahin. Adölesan ve Erişkin PTP Hastalarda tedavi yönetimi. HemoOnline Online Hemofili Eğitim Serisi. 2 Temmuz 2020.

H. Düzenlenen Bilimsel Toplantılar:

 1. Fahri Şahin. Olgularla Erişkin Hemofiliye Yaklaşım Bilimsel Sekretaryalığı, 28 Ocak 2012, Ege Anemon Otel-İzmir (2012).

 2. Fahri Şahin, Güray Saydam. Kronik Miyelositer Lösemi ve Philadelphia pozitif lösemiler. 17 Kasım 2012, Ege Anemon Otel-İzmir (2012).

 3. Güray Saydam, Ferda Özkınay, Cumhur Gündüz, Fahri Şahin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortak Toplantıları Serisi-1: Hematoloji-Genetik-Moleküler Biyoloji Buluşması. Düzenleyen. 26 Ocak 2013, İzmir

 4. Fahri Şahin. EHVEG- Ege Hemofili Vakalarla Eğitim Grubu Toplantısı. Foça-İzmir, 23-24 Şubat 2013.

 5. Güray Saydam, Fahri Şahin. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu Eş Başkanı, Özdere-İzmir, 22-24 Mart 2013

 6. Fahri Şahin, Güray Saydam. Multipl Miyelom Farkındalık Toplantısı, Anemon-İzmir, 20 Nisan 2013.

 7. Fahri Şahin, Güray Saydam. Ege Bölgesi Transplantasyon Toplantıları-1-,İzmir, 21 Eylül 2013.

 8. Fahri Şahin. Ege İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları (EgeMEST)-2-. İzmir, 23 Kasım 2013.

 9. Fahri Şahin. Ege İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları( EgeMEST)-3-. İzmir, 11 Ocak 2014.

 10. Fahri Şahin. PESG (PNH Education and Study Group) Toplantısı düzenleme, İzmir 17 Ocak 2014.

 11. Fahri Şahin. III. EHVEG, Kuşadası, 22-23 Şubat 2014.

 12. Fahri Şahin, düzenleme kurulu. Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, Kuşadası, 6-8 Mart 2014.

 13. Fahri Şahin, Güray Saydam. PESG & Gastroenteroloji. PESG (PNH Education and Study Group) Toplantısı düzenleme, İzmir 12 Mart 2014.

 14. Fahri Şahin. Ege İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları(EgeMEST)-V-. İzmir, 15 Mart 2014.

 15. Fahri Şahin, Güray Saydam. PESG (PNH Education and Study Group) Toplantısı düzenleme, İzmir 20 Mart 2014.

 16. Güray Saydam, Fahri Şahin, Bülent Karabulut, Canfeza Sezgin. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu, Çeşme-İzmir, 27-29 Mart 2014.

 17. Fahri Şahin, Güray Saydam. PESG & Kardiyoloji- Göğüs Hastalıkları. PESG (PNH Education and Study Group) Toplantısı düzenleme, İzmir 15 Nisan 2014.

 18. Güray Saydam, Fahri Şahin. Aegen Hematology Oncology Symposium(AHOS), Athens-Greece, 19-21 September 2014.

 19. Fahri Şahin, Güray Saydam. PESG & Nöroloji. PESG (PNH Education and Study Group) Toplantısı düzenleme, İzmir 30 Eylül 2014.

 20. Fahri Şahin. Ege İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları(EgeMEST)-5-. İzmir, 11 Ekim 2014.

 21. Fahri Şahin. Hematolojide Nadir Hastalıklar Toplantısı: Gaucher Hastalığı: Ne kadar farkındayız? İzmir, 30 Ekim 2014.

 22. Yeşim Aydınok, Fahri Şahin. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sempozyumu, Bilimsel sekreterliği, Özdere, İzmir, 7-9 Kasım 2014.

 23. Güray Saydam, Fahri Şahin. Hematoloji İnteraktif Eğitim Tplantısı: MDS ve KML. İzmir, 27 Aralık 2014.

 24. Fahri Şahin, Can Balkan, Güray Saydam, Alphan Küpesiz, Bülent Antmen. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Antalya, 6-8 Şubat 2015.

 25. Güray Saydam, Bülent Karabukut, Fahri Şahin, Canfeza Sezgin. I. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 13-15 Mart 2015.

 26. Fahri Şahin, Güray Saydam. Gaucher Hastalığı: Ne kadar farkındayız? İzmir, 4 Haziran 2015.

 27. Güray Saydam, Fahri Şahin, Evangelos Terpos, Stathis Kastritis. II. Aegen Hematology Oncology Symposium, Chios-Greece, 17-20 September 2015.

 28. Güray Saydam, Fahri Şahin. III.Ege Bölgesi Transplantasyon Toplantısı: Hematopoietik Kök Hücre Nakli Komplikasyonları. İzmir, 21 Kasım 2015.

 29. Fahri Şahin, Bülent Antmen, Alphan Küpesiz, Can Balkan, Güray Saydam. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (II.HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.

 30. Can Balkan, Fahri Şahin, Bülent Antmen, Alphan Küpesiz, Güray Saydam. IV. Ege Hemofili Vakalarla Eğititm Grubu Toplantısı (IV. EHVEG), Kuşadası Aydın, 29 Nisan-1 Mayıs 2016.

 31. Güray Saydam, Fahri Şahin, Evangelos Terpos, Stathis Kastritis. III. Aegen Hematology Oncology Symposium (AHOS), Thessaloniki-Greece, 22-25 September 2016.

 32. Fahri Şahin. GAU-1 Çok merkezli Tarama Projesi son durum, hasta-örnek alımında karşılaştığımız sorunlar. Gaucher Hastalığı: Farkındayız… İzmir, 28 Eylül 2016.

 33. Fahri Şahin, Bülent Antmen, Alphan Küpesiz, Can Balkan, Güray Saydam. III. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (III.HEVES), Antalya, 17-19 Şubat 2017.

 34. Fahri Şahin, Güray Saydam. Nadir Hematolojik Hastalıklar Sempozyumu, İzmir, 28 Şubat 2017.

 35. Güray Saydam, Bülent Karabukut, Fahri Şahin, Canfeza Sezgin. III. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 17-19 Mart 2017.

 36. Can Balkan, Fahri Şahin, Bülent Antmen, Alphan Küpesiz, Güray Saydam. V. Ege Hemofili Vakalarla Eğititm Grubu Toplantısı (IV. EHVEG), Akyaka, Muğla, 11-13 Mayıs 2017.

 37. Güray Saydam, Evangelos Terpos, Fahri Şahin, Eirini Katodritou. IV. Aegen Hematology Oncology Symposium(AHOS), Rhodes-Greece, 21-24 September 2017.

 38. Fahri Şahin, Güray Saydam, Bülent Antmen, Alphan Küpesiz, Can Balkan. IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(IV.HEVES), Antalya, 23-25 Şubat 2018.

 39. Güray Saydam, Fahri Şahin, Bülent Karabukut, Canfeza Sezgin. III. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 16-18 Mart 2018.

 40. Fahri Şahin, Güray Saydam. IV. Ulusal PESG Özel Oturumu, Çeşme-İzmir, 16 Mart 2018

 41. Fahri Şahin, Güray Saydam, Can Balkan, Bülent Antmen, Alphan Küpesiz. VI. Ege Hemofili Vakalarla Eğititm Grubu Toplantısı (VI. EHVEG), Cunda, Balıkesir, 11-13 Mayıs 2018.

 42. Güray Saydam, Fahri Şahin, Evangelos Terpos, Eirini Katodritou. V. Aegen Hematology Oncology Symposium(AHOS), Porto Heli-Greece, 20-23 September 2018.

 43. Güray Saydam, Fahri Şahin. VI.Ege Bölgesi Transplantasyon Toplantısı (VI.EBTT): Multipl Miyelom ve Hematopoietik Kök Hücre Nakli. İzmir, 24 Kasım 2018.

 44. Fahri Şahin, Güray Saydam, Bülent Antmen, Alphan Küpesiz. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu ( V. HEVES ), Antalya, 22-24 Şubat 2019.

 45. Güray Saydam, Fahri Şahin, Bülent Karabukut, Canfeza Sezgin. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019.

 46. Bülent Antmen, Alphan Küpesiz, Güray Saydam, Fahri Şahin. VIII. Ege Hemofili Vakalarla Eğitim Grubu Toplantısı (VIII. EHVEG), Akyaka, Muğla, 10-12 Mayıs 2019.

 47. Güray Saydam, Fahri Şahin, Evangelos Terpos, Eirini Katodritou. 6. Aegen Hematology Oncology Symposium (AHOS), Cesme, İzmir, 3-6 October 2019.

 48. Güray Saydam, Fahri Şahin. VII.Ege Bölgesi Transplantasyon Toplantısı (VII.EBTT): Miyelom ve Hodgkin Lenfomada Tedavi ve Hematopoetik Kök Hücre Nakli. İzmir, 23 Kasım 2019.

 49. Fahri Şahin, Güray Saydam. Hemofili Yükselen Yıldız Akademisi (HeYY-A), İzmir, 07 Eylül-15 Aralık 2019.

 50. Güray Saydam, Fahri Şahin. Ege Bölgesi KML Güncellemesi, 16.01.2020, İzmir.

 51. Fahri Şahin, Güray Saydam, Bülent Antmen, Alphan Küpesiz. VI. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu ( VI. HEVES ), Antalya, 21-23 Şubat 2020.

 52. Fahri Şahin, Güray Saydam. II. Nadir Hematolojik Hastalıklar Sempozyumu, İzmir 29 Şubat 2020.

 53. Fahri Şahin, Güray Saydam. VI. Ulusal PESG Özel Oturumu, Çeşme-İzmir, 13 Mart 2020.

 54. Güray Saydam, Fahri Şahin, Bülent Karabukut, Canfeza Sezgin. VI. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 13-15 Mart 2020.

 55. Bülent Antmen, Fahri Şahin, Alphan Küpesiz. HemoOnline Online Hemofili Eğitim Serisi. 04 Haziran-02 Temmuz 2020.

I. Hakemlik

I1. Splenic infarct in an autoimmune hemolytic anemia patient. (TJH-2012-0071) Turk J hematol, 5 Jun 2012

I2. Gaucher cells or pseudo-Gaucher cells: that’s the question (TJH-2014-0019) Turk J of Hematol, 2 Feb 2014

I3. “Octreotid in combination with AT-101 induces cytotoxicity and apoptosis through up-regulation of somatostatin receptors 2 and 5 in DU-145 prostate cancer cells” Tumor Biology, Oct 2015

I4. The essential toxicity profile and atioxidant content of ankaferd hemostat. (TJH-2015-0282) Turk J of Hematol, 31 Agu 2015

I5. Frequency of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria Clones in Turkish Myelodysplastic Syndrome Patients. (TJH-2015-0161). Turk J of Hematol, 21 May 2015.

I6. Evaluation of knowledge of patients with hemophilia regarding their diseases and treatment in Iran. (TJH-2016-0041). Turk J of Hematol, 28 Feb 2016.

I7. Successful whole blood exchange transfusion in a patient with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: a case report and literatüre review. Transfusion, 26 Apr 2017(35)

I8. Presentation and diagnosis of patients with type 3 von Willebrand disease in resources-limited laboratory. /TJH-2017-0153) Turk J Hematol, 12 Jun 2017.

I9. Involvement Level of Adult Turkish People with Haemophilia in Physical and Sportive Activities: A Single Centre Experience. (TJH-2017-0292) Turk J Hematol, 07 Sep 2017

I10. TJH-2018-0211 Elderly Hodgkın?S Lymphoma An Uncommon Dısease Wıth Poor Survıval: A Retrospectıve Analysıs From India, 02-Jul-2018.

I11. TJH-2018-0228 Prospective Evaluation of the Non-Compliant Severe Hemophilia Patients. 10-Jul-2018Ege Tıp Haziran 2018

I12. Ege Tıp Dergisi, Hakemlik, "Akkiz Hemofilide İntramuskuler Enjeksiyona Bağlı Hematom" Haziran 2018

I13. EGE TIP DERGİSİ, Hakemlik, "Buerger Hastalığı’nda Trombolitik Tedaviye Bağlı Bir Komplikasyon: Hemorajik İnme Ve Daha Fazlası. 7 Ocak 2019.

I14. Haemophilia HAE-00271-2019, Hakemlik. Adherence to Prophylaxis in Relation to Quality of Life and Anxiety Level in Patients with Severe Haemophilia A in Turkey. 5 November 2019.

I15. Haemophilia HAE-00140-2019 Decreased bone mineral density and associated factors in severe hemophilia A patients: a case-control study. 3 JUNE 2019

I16. THOpen-19-09-0049 Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria – an underestimated cause of paediatric thromboembolism". 03 October 2019.

I17. Ege Tıp Dergisi 592326 – Miyelofibrozisli Olgularda Allojenik Kök Hücre Nakil Sonuçlarımız: Tek Merkezli, Retrospektif Bir Analiz, 15 Ağustos 2019.

I18. Presence of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria in patients with idiopathic portal vein thrombosis: a single-center prospective study. Makale Kodu: SAG-1912-204. TÜRK TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, Şubat 2020.

I19. 681873 - "How is Aurora Kinase A Expression Altered in Chronic Lymphocytic Leukemia?"  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Degisi, 4 Mart 2020.

I20. HAE-00100-2020 Tissue-inhibitors of metalloproteinase-1(TIMP-1) and vascular-endothelial growth-factor (VEGF) in severe Haemophilia A children on low dose prophylactic recombinant factor VIII: relation to subclinical arthropathy
Andrawes, Nevine; Saker, Hossam; Salah, Nouran; Soliman, Mervat. Haemophilia, 18 Nisan 2020.

I21.  HEM2807 Relationship between immune status after ATG treatment and PNH clone evolution in patients with severe aplastic anemia. Hematology, 7 May 2020.

I22. Ege Tıp Dergisi için 723618 - "Yeni Tanı Akut Myeloblastik Lösemide Femur Başı Avaskuler Nekrozu Benzeri Görünüm"  21 Mayıs 2020.

I23. Anemia. “Anaemia in the hospitalized elderly in Tanzania: Prevalence, severity, and micronutrient deficiency status”. 13.07.2020

K. Sertifikalar

K1. Certificate: International Course in Hemophilia- From Diagnosis to Therapy, Malmö, Sweden. 9-12.10.2012

K2. Diploma: International Course in Hemophilia- From Diagnosis to Therapy, October 9-12, 2012, Malmö, Sweden.

K3. Certificate of Attendance: Ultrasound Training Programme. HEAD US (Haemophilia Early Arthropathy Detection with Ultrasound), 30th September-1st October 2015, Istanbul, Turkey.

K4. Certificate: PNH Masters Programme 2015, Amsterdam, Netherlands, 21-22.05.2015.