1. Türk Hematoloji Derneği 2005 yılı 05/ C  No’ lu Araştırma Projesi: Akut Lenfoblastik Lösemi Model Hücre Dizisi Olan CCRF-CEM’de Sitozin Arabinozid ve L-Asparajinaz’ın Ardışık Kullanımı, Birbirlerinin Sitotoksik Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması: Proje Yürütücüsü. Proje tamamlandı.
 2. 2005-TIP–10 No’lu Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. CCRF-CEM Lösemik Hücre Hattında, CAPE’ nin Sitotoksik Etkisinde Mitokondri ve Peroksizom Rolünün Araştırılması. Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı. Yardımcı Araştırıcı. Proje tamamlandı.
 3. Türk Hematoloji Derneği 2006 yılı 200602/04 No’ lu Araştırma Projesi: Kronik Myeloproliferatif Hastalık Tanılı Hastalarda Faktör V Leiden Protrombin Gen Mutasyonu Durumunun Saptanması ve Trombozla İlişkisi: Yardımcı Araştırıcı. Proje tamamlandı.
 4. Türk Hematoloji Derneği 2006 yılı 200602/08 No’ lu Araştırma Projesi: Lösemi hücre serilerinde STAT3, STAT5A ve STAT5B ekspresyonlarının modifiye siRNA’ larla kalıcı olarak baskılanması ve apoptozun indüklenmesi. Yardımcı araştırıcı. Proje tamamlandı.
 5. 05S459 No’lu TÜBİTAK Araştırma Projesi: STAT3, STAT5A ve STAT5B Ekspresyonlarının Lösemi Hücre Hatlarında Antisense-Oligonükleotidleri ve siRNA Aracılığı İle Kalıcı Olarak Baskılanması ve Apoptozun İndüklenmesi. Yardımcı Araştırıcı. Proje tamamlandı.
 6. 05-TIP - 005 No’lu Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi: Lösemi Hücre Hatlarında Sinyal İleticisi ve Transkripsiyon Aktivatörü Proteinlerin mRNA Düzeyinde Kantitasyonlarının Belirlenmesi. Yardımcı Araştırıcı. Proje tamamlandı.
 7. Türk Hematoloji Derneği 2007 yılı 07-BF-A No’ lu Araştırma Projesi: Rapamisinin Myeloid Lösemikhücre Dizisi Olan K562'de MTOR Üzerinden Metotreksat Duyarlılığına Etkisinin Araştırılması. Proje Yürütücüsü. Proje tamamlandı.
 8. Türk Hematoloji Derneği 2009 yılı 2008/01-08/051 Araştırma Projesi: Resveratrol uygulanan akut ve kronik myeloid lösemi hücrelerinde tetiklenen kanser sinyal ileti yolakları, etkinleştirilen hücre ölüm mekanizmaları ve bu mekanizmalar üzerine seramid metabolizması genlerinin etkileri. Yardımcı araştırıcı. Proje tamamlandı.
 9. CICL670ATR01 Protokol No’lu Klinik Araştırma: A prospective, non-interventional multicenter multinational registry of anemia patients reqiring chronic transfusional therapy who are at risk for transfusional hemosiderosis. Transfusional HemOsiderosis Registry Study-TORS: Yardımcı araştırıcı. Proje tamamlandı.
 10. Yeni tanı konmuş, Philadelphia kromozomu pozitif olan (Ph+) ve kronik fazda bulunan kronik myeloid lösemili (KML-KF) erişkin hastalarda ilk tedavi olarak Nilotinib kullanımı üzerine çok merkezli, açık etiketli, randomize olmayan bir Faz II çalışma( CAMN107ETR02): Yardımcı araştırıcı. Proje tamamlandı.
 11. 2011-TIP–027 No’lu Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Akut Lenfoblastik Lösemi ve Kronik Lenfositik Lösemi Hücre Serilerinde Kemoterapötik Ajan Rituximab Kullanımının JAK-STAT ve NF-kB Sinyal Yolakları Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi: Yardımcı araştırıcı. Proje tamamlandı
 12. Hidroksiüreye intolere veya dirençli polisitemia veralı hastalarda etkililik ve güvenliliğe ilişkin randomize, açık etiketli, çok merkezli Faz III çalışma: JAK inhibitörü INC424 tabletine karşı mevcut en iyi bakım(RESPONSE Çalışması): Yardımcı araştırıcı. Proje tamamlandı.
 13. Kronik Myelositer Lösemi tanısı almış ve Tirozin Kinaz İnhibitörleri ile tedavi uygulanan hastaların klinik, demografik ve yanıt özelliklerinin geriye dönük olarak çok merkezli değerlendirilmesi(Sorumlu Araştırıcı, koordinatör merkez), 2012. Proje tamamlandı.
 14. 2012-TIP–026 No’lu Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Ege Bölgesi erişkin hemofili hastalarının kardiyovasküler risk faktörlerinin saptanması. (Sorumlu Araştırıcı), 2012. Proje tamamlandı.
 15. 2012-TIP–027 No’lu Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. İzmir ili özel ve kamu huzurevlerinde anemi taraması(Sorumlu Araştırıcı), 2012. Proje tamamlandı.
 16. Yeni tanı ve dirençli kronik miyeloid lösemi hastalarında biyoaktif sfingolipid genlerinin ekspresyon ve protein düzeyleri ve klinik seyire etkileri(TÜBİTAK-111S392), (Yardımcı Araştırıcı), 2012. Proje tamamlandı.
 17. ARD10248-STARLYTE kodlu “Relaps veya refrakter CD19+ Yaygın Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında tek ajan olarak IV infüzyon ile uygulanan anti-CD19 antikoru maytansin konjugesi SAR3419’un değerlendirildiği açık etiketli, randomize olmayan faz II çalışma.” [An open label non-randomized phase 2 study evaluating SAR3419, an anti-CD19 antibody-maytansine conjugate, administered as single agent by intravenous infusion to patients with relapsed or refractory CD19+ diffuse large B cell lymphoma] (Yardımcı Araştırıcı), 2012. Proje tamamlandı.
 18. BAY 94-9027 /13024 protokol numaralı Ağır Hemofili A ‘da gerektiğinde uygulanan ve önleyici BAY 94-9027 tedavisinin güvenlilik ve etkililiğinin incelendiği Faz II/III, çok merkezli, kısmen randomize, açık etiketli çalışma” [A Phase II/III, multicenter, partially randomized, open label trial investigating safety and efficacy of on-demand and prophylactic treatment with BAY 94-9027 in Severe Hemophilia A.] Koordinatör merkez Sorumlu Araştırıcı), 2012. Proje halen devam etmektedir.
 19. Ağır Hemofili A Hastalarına Uygulanan Rekombinant FVIII Ürünlerinin Etkililik, Güvenlilik Ve Maliyet Değerlendirmesi: Gereksinim Halinde Tedavi Ve Sekonder Profilaksi Uygulamalarının Değerlendirildiği Gözlemsel Veri Toplama Çalışması. PROPHILIA (Sorumlu araştırıcı), 2012. Proje tamamlandı.
 20. CD20 Pozitif Difüz Büyük B Hücreli Lenfoma (DLBCL) Bulunan Önceden Tedavi Edilmemiş Hastalarda Her İkiside CHOP (R-CHOP) İle Kombinasyon Halinde İntravenöz (IV) Rituksimaba Karşı Subkutan (SC) Rituksimabın Etkililiğinin Araştırıldığı Karşılaştırmalı, Randomize, Paralel Gruplu, Çok Merkezli, Faz III Çalışma.(MABEASE). MO28107 (Yardımcı Araştırıcı)
 21. Relaps Veya Refrakter Kronik Lenfositik Lösemi/Küçük Lenfositik Lenfoma Hastalarında Bendamustin Ve Rituksimab (BR) İle Kombine Olarak Bir Bruton Tirozin Kinaz (Btk) İnhibitörü Olan İbrutinib'in Randomize, Çift-Kör, Plasebo-Kontrollü Faz 3 Çalışması.”PCI-32765CLL3001(Yardımcı Araştırıcı)
 22. Refrakter ve nüks etmiş diffüz büyük B-hücreli lenfoma, mantle hücreli lenfoma ve foliküler lenfoma hastalarında BKM120’nin kullanılacağı açık etiketli faz II çalışma: CBKM120Z2402 (Sorumlu Araştırıcı)
 23. Erişkinlerde Ve Adelosanlarda İnvaziv Aspergilloz Tedavisi İçin Vorikonazole Karşı Posakonazolün Etkililiğine Ve Güvenliliğine İlişkin Bir Faz 3 Randomize Çalışma. MK-5592-069(Yardımcı Araştırıcı)
 24. Yeni Tanılı "Non-Germinal Merkez B-Hücreli Yaygın Büyük B-Hücreli Lenfoma"lı Hastalarda Rituksimab, Siklofosfamid, Doksorubisin, Vinkristin Ve Prednizon (R-CHOP) İle Kombine Olarak Bir Bruton Tirozin Kinaz (BTK) İnhibitörü Olan PCI-32765'in (İbrutinib) Araştırıldığı Randomize, Çift Kör, Plasebo-Kontrollü Faz 3 Çalışma. PCI-32765DBL3001(Yardımcı Araştırıcı)
 25. Relaps, İndolan Veya Agresif, Non Hodgkin Lenfomalı Hastalarda İntravenöz P13K İnhibitörü BAY 80-6946'nın Açık Etiketli, Kontrollü Olmayan Faz II Çalışması. 16349  (Yardımcı Araştırıcı)
 26. Türkiye’de Lenalidomid ile tedavi edilen relaps/refrakter multipl miyelom hastalarında girişimsel olmayan, çok merkezli, gözlemsel bir güvenlilik çalışması. CC-5013-PASS-TR.(Yardımcı Araştırıcı)
 27. Önceden Tedavi Almamış Veya Relaps/Refrakter Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarında Tek Başına Veya Kemoterapi İle Birlikte Kullanıldığında, Obinutuzumab'ın Güvenliliğinin Değerlendirildiği, Çok Merkezli, Açık Etiketli, Tek Kollu, Uluslararası Faz III Çalışma. MO28543(Yardımcı Araştırıcı)
 28. Hematopoetik Kök Hücrelerinin kaynağının kemik iliği veya periferik kan olduğu hematopoetik kök hücre nakliyle (HSCT) tedavi edilen hematolojik maligniteli erişkin hastalardaki tedavi kalıplarının kayıt çalışması(TRIBUT, OBS13587) (Yardımcı Araştırıcı)
 29. Kök Hücre transplantasyonuna veya multiajan kemoterapiye uygun olmayan relaps veya refrakter Hodgkin Lenfoma hastalarında tek kollu Brentuximab Vedotin araştırma. C25007. Faz IV Çalışma ( Sorumlu Araştırıcı)
 30. Hidroksiüreye dirençli ya da intolere polisitemia vera hastalarında mevcut en iyi tedaviye karşı ruksolitinibin etkililik ve güvenliliğinin değerlendirildiği randomize, açık etiketli, çok merkezli, faz IIIb çalışması. RESPONSE 2 (CINC424B2401) (Yardımcı Araştırıcı)
 31. Standart Azasitidin Tedavisi (SOC) alan, uluslararası prognostik skorlma sistemine (IPSS) göre orta risk grubu 1, orta risk grubu 2 veya yüksek riskli Miyelodisplastik Sendromu(MDS) olan hastalarda plaseboya karşı Eltrombopagın trombosit destekleyici tedavi etkilerini karşılaştıran randomize, çift kör, paralel gruplu, plasebo-kontrollü bir faz III çalışma. TRC112121 (Yardımcı Araştırıcı)
 32. Relaps, indolan veya agresif, Non Hodgkin lenfomalı hastalarda intravenöz PI3K inhibitörü BAY 80-6946’nın açık etiketli, kontrollü olmayan Faz II çalışması(Yardımcı Araştırıcı)
 33. CD20-pozitif düşük tümör yüklü foliküler lenfomalı hastaların birinci basamak tedavisi için PF-05280586’nın rituximab ile karşılaştırıldığı bir faz 3 randomize çift kör çalışma.B3281006. (Sorumlu Araştırıcı)
 34. Relaps Olmuş Veya Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoması Olan Yetişkinlerde Faz 2 Randomize Açık Etiketli MEDI-551 Çalışması. CD-ON-MEDI-1088. (Yardımcı Araştırıcı)
 1. Budd Chiari Sendromu veya Splanknik alan (Portal ven, Mezenter ven) trombozu olan hastalarda Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri klonu taranması(Yardımcı Araştırıcı)
 2. Genç Yaşta (<45yaş) Miyokar İnfarktüsü Geçirmiş Olan Hastalarda PNH Klonu Taranması(Yardımcı Araştırıcı)
 3. İdiyopatik Pulmoner Hipertansiyonu olan hastalarda PNH klonu taranması(Yardımcı Araştırıcı)
 4. Serebral Sinüs Ven Trombozu Olan Hastalarda PNH Klonu Taranması (Yardımcı Araştırıcı)
 5. Hematoloji ve Gastroenteroloji Bölümlerine Splenomegali ve/veya Trombositopeni ile Başvuran Seçilmiş Hastalarda Gaucher Hastalığının Prevalansının Analizi (GAU-1)(Çok Merkezli Çalışma, Koordinatör Araştırıcı, Sorumlu Araştırıcı)
 6. İdelalisib'in (GS-1101)Bendamustine Ve Rituximab Kombinasyonu İle Birlikte Daha Önce Tedavi Edilmiş Kronik Lenfositik Lösemi Üzerindeki Etkililik Ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Faz 3,Randomize, Çift-Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma. GS-US-312-0115. (Yardımcı Araştırıcı)
 7. Relaps Gelişen, İndolan B-Hücreli Non-Hodgkin Lenfoma (İNHL) Tanılı Hastalarda Copanlisibin Rituksimab İle Kombinasyonunun Etkililik Ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Faz III Çalışma.CHRONOS-3. BAY 80-6946/17067  (Yardımcı Araştırıcı)
 8. Relaps Veya Refrakter Sistemik Anaplastik Büyük Hücreli Lenfomalı Hastalarda Brentuksimab Vedotin İle Açık Etiketli, Tek Kollu, Faz 3 Çalışma. C25006. (Yardımcı Araştırıcı)
 9. Hemofili Hastalarında Profilaktik Tedavinin Eklem Sağlığı Üzerine Olan Koruyucu Etkisinin Gözlemlendiği Çok Merkezli, Müdahalesiz, Gözlemsel İlaç Çalışması. (Sorumlu Araştırıcı)
 10. Yüksek Dozlu Kemoterapi (YDK) Ve Otolog Kök Hücre Nakline (OKHN) Uygun Olmayan, Tekrar Eden Veya Refrakter Yaygın Büyük B Hücreli Lenfoma (R-RDLBCL) Hastalarında Faz II/III, Randomize, Çok Merkezli MOR00208 İle Birlikte Bendamustine'e Kıyasla Rituximab İle Birlikte Bendamustine Çalışması. B-MIND. MOR208C204 (Sorumlu Araştırıcı)
 11. Relaps veya Refrakter Multipl Miyelomlu Hastaların Tedavisi İçin Karfilzomib, Deksametazon ve Daratumumab ile Karfilzomib ve Deksametazonu Karşılaştıran Randomize, Açık Etiketli Faz 3 Çalışma." 20160275 (Yardımcı Araştırıcı)
 12. Relaps Gelişen İndolan Non-Hogkin Lenfoma (iNHL) Tanılı Hastalarda İntravenöz PI3K İnhibitörü Copanlisib ve Standart İmmünokemoterapi Kombinasyonunun Standart İmmünokemoterapiyle Karşılaştırıldığı Faz III, Randomize, Çift Kör, Kontrollü, Çok Merkezli Bir Çalışma - CHRONOS-4"BAY 80-6946/17833(Yardımcı Araştırıcı)
 13. Şiddetli Von Willebrand Hastalığında rVWF İle Profilaksinin Etkililiği Ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Prospektif, Faz 3, Açık Etiketli, Uluslararası, Çok Merkezli Çalışma." 071301-B(Sorumlu Araştırıcı)
 14. Yetişkin Hemofilik Hastalarda Denge Egzersizlerine Ek Olarak Uygulanan Core Stabilizasyon Egzersizlerinin Denge, Yaşam Kalitesi, Alt Ekstremite Kas Kuvveti Ve Fonksiyonel Düzeye Olan Etkisi. (Sorumlu Araştırıcı)
 15. Yüksek Riskli Miyelodisplastik Sendrom, Kronik Miyelomonositik Lösemi Veya Düşük-Blastlı Akut Miyeloid Lösemi Hastalarında Birinci Basamak Tedavi Olarak Pevonedistatartı Azasitidin Tedavisinin Tek Başına Azasitidin Tedavisiyle Kıyaslandığı Faz 3, Randomize, Kontrollü, Açık Etiketli Klinik Bir Çalışma.Pevonedistat-3001(Yardımcı Araştırıcı)
 16. Daha Önce Tedavi Edilmemiş Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Polatuzumab Vedotin İle Birlikte Uygulanan Rituksimab Ve Chp'nin (R-Chp) Etkililiğinin Ve Güvenliliğinin Rituksimab İle Birlikte Uygulanan Chop (R-Chop) İle Karşılaştırıldığı Faz III, Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma.GO39942(Yardımcı Araştırıcı)
 17. Şiddetli von Willebrand hastalığı (VWD) olan pediatrik ve yetişkin gönüllülerde rVWF’nin uzun dönem güvenliliğinin ve etkililiğinin araştırıldığı faz 3b, prospektif, açık etiketli, kontrollü olmayan, çok merkezli çalışma (SHP677-304-B) (Sorumlu Araştırıcı)
 18. Bir Hipometilasyon Ajanının Başarısızlığının Ardından Myelodisplastik Sendromu olan Hastalarda Hekimin Tedavi Seçimine Kıyasla Rigosertibin Uluslararası, Randomize, Kontrollü Faz III Çalışması (04-30) (Yardımcı Araştırıcı)
 19. Cerrahi veya Diğer İnvazif İşlemler Uygulanan, Faktör VIII İnhibitörlü Konjenital Hemofili A’lı Gönüllülerde B-Parçası Silinmiş Rekombinant Domuz Faktör VIII’nin (BAX 802) Faz 3, Çok merkezli, Tek Kollu, Açık Etiketli Etkililik ve Güvenlilik Çalışması (241502-B) (Sorumlu Araştırıcı)
 20. Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri olan Gönüllülerde Soliris® ve SB12’nin (eculizumab’ın önerilen biyobenzeri)  İmmünojenisite, Farmakokinetik, Etkililik ve Güvenilirlik Açısından (SB12-3003) (Sorumlu Araştırıcı)
 21. Orta ila ağır hemofili B’li (FIX:C≤2%), erişkin, erkek gönüllülerde PF-06838435 (rAAV-Spark100-hFIX-Padua) ile FIX gen transferinin etkililik ve güvenliliğinin değerlendirildiği  faz 3, açık etiketli, tek kollu çalışma (BeneGene-2) (Sorumlu Araştırıcı)
 22. Relaps veya Refrakter CD30 pozitif Periferik T hücreli Lenfoma veya Transforme Mikozis Fungoides Hastalarında AFM13'ün Etkililik ve Güvenliliğini Değerlendirmek için Açık Etiketli, Çok Merkezli bir Faz II Çalışma(AFM13-202) (Sorumlu Araştırıcı)
 23. İmatinib Dahil TKİ’lerle Önceki Tedavinin Yetersiz Kaldığı ya da TKİ’lerle Önceki Tedaviye İntoleransı Olan, Ph+ Kronik Faz Miyeloid Lösemi Hastalarında Radotinib’in Etkililiği ve Güvenliliği için Faz 3, Çok Uluslu, Çok Merkezli, Tek Kollu, Açık Etiketli Bir Çalışma (RT51KRI03) (Yardımcı Araştırıcı)
 24. Faktör VIII veya IX’a yönelik inhibitör antikorlar bulunmayan hemofili A veya B hastalarında fitusiran’in etkililik ve güvenliliğinin değerlendirildiği bir Faz 3 çalışma (ALN-AT3SC-004(EFC14769)-B) (Sorumlu Araştırıcı)
 25. Daha önce faktör veya bypass edici ajan ile profilaksi alan hemofili A ve B hastalarında fitusiran profilaksisinin etkililik ve güvenliliğinin açıklandığı açık etiketli, çok uluslu, değişimli çalışma(ALN-AT3SC-009(EFC15110)-B) (Sorumlu Araştırıcı)
 26. Konjenital Afibrinojenemisi Olan Hastalarda İnsan Plazmasından Türetilen Fibrinojenin (FIB Grifols) Farmakokinetiğini, Etkililiğini Ve Güvenliliğini Değerlendiren Çok Merkezli, Prospektif, Açık Etiketli, Tek Kollu Çalışma. IG0902 (Yardımcı Araştırıcı)
 27. Nötrleştirici Antikor (NAK) Ve Salgı Bezleriyle Bağlantılı Virüs Vektörleri (AAV)-SPARK100 Açısından Negatif Olan Orta Derecede Ciddi İla Ciddi Yetişkin Hemofili B Hastası Olan Gönüllülerin (FIX≤2%) Olağan Bakım Koşullarında Faktör IX (FIX) Profilaksi Replasman Terapisinin En Az 6 Aylık Prospektif Etkinliği ve Seçili Güvenlilik Verilerinin Değerlendirilmesi İçin Açık Etiketli, Araştırma Amaçlı Ürün Olmayan, Çok Merkezli Değerlendirme Çalışması-C0371004-B (Sorumlu Araştırıcı)
 28. İnhibitörleri Olan Hemofili A Veya B Hastalarında Tam Yada %50 Azaltılmış Hacimde Sulandırılan FEIBA'nın Ve Daha Yüksek İnfüzyon Hızlarının Tolere Edilebilirliği Ve Güvenliliğinin İncelendiği Faz 3, Prospektif, Çok Merkezli, Açık Etiketli, Randomize, Çapraz Geçişli Çalışma. 091501-B (Sorumlu Araştırıcı)
 29. Daha Önceden Tedavi Almamış ve Yüksek Dozda Tedaviye Uygun Olan Multipl Miyelomlu Gönüllülerde Daratumumab, VELCADE (bortezomib), Lenalidomid ve Deksametazon (D-VRd) ile VELCADE, Lenalidomid ve Deksametazonu (VRd) Karşılaştıran Faz 3 Çalışma (Yardımcı Araştırıcı)
 30. Paroksismal Noktürnal Hemoglobinürisi Olan ve Halen Eculizumab ile Tedavi Edilen  Yetişkin Hastalarda Ravulizumabın Subkütan ve İntravenöz Uygulamalarının Karşılaştırıldığı Bir Faz 3, Randomize, Paralel Gruplu, Çok Merkezli, Açık Etiketli, Farmakokinetik, Eşit Etkinlik Çalışması. ALXN1210-PNH-303 (Sorumlu Araştırıcı)
 31. Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu için uygun ve Veno Oklüzif Hastalık için Risk Faktör(ler)i olan Tekrarlamış veya Refrakter B Hücre Akut Lenfoblastik Lösemili Yetişkin Hastalarda İki İnotuzumab Ozogamisin Doz Düzeyi Hakkında Faz 4, Açık Etiketli, Randomize bir Çalışma. B1931030 (Yardımcı Araştırıcı)
 32. Mantle hücreli lenfomalı gönüllülerde ibrutinib’in venetoklaks ile kombinasyonunun faz 3 çalışması. PCYC-1143-CA (Yardımcı Araştırıcı)
 33. Paroksismal Nokturnal Hemoglobinürili (PNH) Yetişkin Gönüllülerde Eculizumab ile Karşılaştırılan ABP 959'un Etkililiğinin ve Güvenliğinin Değerlendirildiği bir Randomize, Çift Kör, Aktif Kontrollü Faz 3 Çalışma (Sorumlu Araştırıcı)
 34. Daha önce faktör veya bypass edici ajan ile profilaksi alan hemofili A ve B hastalarında fitusiran profilaksisinin etkililik ve güvenliliğinin açıklandığı açık etiketli, çok uluslu, değişimli çalışma. ALN-AT3SC-009(EFC15110)-B (Sorumlu Araştırıcı)
 35. İnhibitörlü ya da İnhibitörsüz, Ağır (Koagülasyon Faktör Aktivitesi < %1) Hemofili A ya da B’si olan Adölesan ve Yetişkin Hastalarda Standart Tedavi ile PF-06741086 Profilaksisinin Karşılaştırıldığı Açık Etiketli Bir Çalışma. B7841005-B (Sorumlu Araştırıcı)
 36. Hemofili B Hastalarını Adeno İlişkili Virüs (AAV) Gen Terapisi Klinik Araştırmalarına Dâhil Etmek Amacıyla Potansiyel Hasta Uygunluğunu Belirlemeye Yönelik Tarama ve Giriş Gözlem Protokolü (ECLIPSE). FLT-01-B (Sorumlu Araştırıcı)
 37. IPSS-R’ye göre orta, yüksek veya çok yüksek riskli miyelodisplastik sendromu veya Kronik Miyelomonositik Lösemi-2’si (KMML-2) olan hastaların tedavisinde azasitidinin MBG453 ile birlikte ya da MBG453 olmaksızın kullanımına ilişkin randomize, çift kör, plasebo kontrollü, faz III, çok merkezli çalışma (Yardımcı Araştırıcı)
 38. Relaps veya Refrakter t(11;14)-Pozitif Multipl Myelom Hastalarında Venetoklaks ve Deksametazonun Pomalidomid ve Deksametazon ile Karşılaştırıldığı Faz 3, Çok Merkezli, Randomize ve Açık Etiketli Çalışma M13-494 ( Sorumlu Araştırıcı)
 39. Gerçek Yaşam Koşullarinda Emicizumab Ve Diğer Hemofili Tedavi Seçenekleri Ile Tedavi Alan, Inhibitörlü Ve Inhibitörsüz Hemofili A Hastalarinda Kanama Insidansi Ve Sağlikla Ilişkili Yaşam Kalitesini Değerlendiren Prospektif, Girişimsel Olmayan, Çok Merkezli Bir Çalışma. MO41001-B (Sorumlu Araştırıcı)
 40. Eritropoez Uyarıcı Ajan (ESA) Tedavisine Karşı Nükseden/Dirençli IPSS Düşük veya Orta-1 Riskli Miyelodisplastik Sendrom (MDS) Olan Transfüzyona Bağımlı Gönüllülerde İmetelstatın (GRN163L) Değerlendirildiği Çalışma. (Yardımcı Araştırıcı)
 41. Akut kanama için kanadıkça tedavi veya cerrahi profilaksi gerektiren konjenital afibrinojenemili ve şiddetli hipofibrinojenemili gönüllülerde insan plazması türevli fibrinojen konsantresinin (FIB Grifols) etkililiğini ve güvenliliğini değerlendiren prospektif, çok merkezli, açık etiketli ve tek kollu çalışma (Sorumlu Araştırıcı)
 42. Relaps/Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma İçin Araştırmacının Tercih Ettiği Kemoterapiye Kıyasla Epcoritamab'ın Değerlendirildiği Randomize, Açık Etiketli, Faz 3 Araştırma. GCT3013-05 (Yardımcı Araştırıcı)
 43. Orta ila Ağır Hemofili A (FVIII:C≤%1) Hastası Erişkin Erkek Gönüllülerde PF-07055480'in (Rekombinant AAV2/6 İnsan Faktör VIII Gen Tedavisi) Etkililik ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Faz 3, Açık Etiketli, Tek Kollu Çalışma. C3731003-B (Sorumlu Araştırıcı)
 44. Relaps/Refrakter Multiple Myelomlu Gönüllülerde Pomalidomid + Bortezomib ve Deksametazon’a (PVd) karşı Pomalidomid ve Deksametazon (B-Pd) ile Kombinasyonda Belantamab Mafodotin’in Etkililiğinin ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Faz III, Çok Merkezli, Açık Etiketli, Randomize Çalışma (DREAMM 8) 207499 (Yardımcı Araştırıcı)
 45. Relaps / Refrakter Miyelofibroz Hastalarında Navitoclax'in Ruxolitinib Kombinasyonu ile En İyi Mevcut Tedavinin Etkinliğini ve Güvenliğini Değerlendiren Randomize, Açık Etiketli, Faz 3 Çalışma (TRANSFORM-2) (Yardımcı Araştırıcı)
 46. Halen Kompleman İnhibitörleriyle Tedavi Gören Paroksismal Nokturnal Hemoglobinürili (PNH) Yetişkin Ve Adolesan Hastalarda Eculizumab’a Karşı Crovalimab’ın Etkililiğinin Ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Faz III, Randomize, Açık Etiketli, Aktif Kontrollü, Çok Merkezli Çalışma BO42161 (Sorumlu Araştırıcı)
 47. Daha Önce Kompleman İnhibitörleriyle Tedavi Uygulanmamış Paroksismal Nokturnal Hemoglobinürili (PNH) Yetişkin Ve Adolesan Hastalarda Eculızumab’a Karşı Crovalımab’ın Etkililiğinin Ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Faz III, Randomize, Açık Etiketli, Aktif Kontrollü, Çok Merkezli Çalışma BO42162 (Sorumlu Araştırıcı)
 48. Relaps veya Refrakter Klasik Hodgkin Lenfoması (rrcHL) ya da Relaps veya Refrakter Primer Mediastinal Büyük B Hücreli Lenfoması (rrPMBCL) Olan Gönüllülerde 6 Haftada Bir (Q6W) Uygulanan Pembrolizumabın (MK-3475) Değerlendirildiği bir Faz 2 Çalışma. MK3475-B68 ( Yardımcı Araştırıcı)
 49. Daha önce tedavi görmemiş, yüksek-orta ve yüksek riskli yeni tanı konmuş diffüz büyük B hücreli lenfoma (DLBCL) hastalarında R-CHOP'a ilave olarak tafasitamab artı lenalidomid tedavisinin etkililiğinin ve güvenliliğinin R-CHOP tedavisi ile karşılaştırıldığı bir faz 3, çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo-kontrollü çalışma (Yardımcı
  Araştırıcı)
 50. Üst Solunum Yolunda Akut Respiratuvar Sinsitiyal Virüs Enfeksiyonu Olan Yetişkin Hematopoietik Hücre Nakli Alıcılarında EDP-938'in Etkilerini Değerlendiren Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Bir Faz 2b Çalışma (Yardımcı Araştırıcı)
 51. Miyelofibroz hastalarında Navitoclax'in Ruxolitinib Kombinasyonu ile Ruxolitinib’in Karşılaştırıldığı Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Faz 3 Çalışması M16-191(Yardımcı Araştırıcı)
 52. Faktör VIII veya IX’a Karşı İnhibitör Antikorları Olan veya Olmayan Hemofili A veya B Hastalarında Fitusiran’ın Uzun Dönem Güvenlilik ve Etkililiğinin Değerlendirildiği Açık Etiketli Bir Çalışma (Sorumlu Araştırıcı)
 53. Ruksolitinibe Yetersiz Yanıt Veren Miyelofibroz Hastası Katılımcılarda PI3Kδ İnhibitörü Parsaklisib Artı Ruksolitinibin Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışması. INCB 50465-304 (Yardımcı Araştırıcı)
 54. Miyelofibroz Hastası Katılımcılarda PI3Kδ İnhibitörü Parsaklisib ve Ruksolitinib Kombinasyonuna İlişkin Faz 3, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışması. INCB 50465-313 (Yardımcı Araştırıcı)
 55. Hemofilik Artropatisi Olan Hastalarda TRM201’in (Rofekoksib) Etkililiğinin ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Uzun Dönem, Açık Etiketli Uzatması Olan Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Paralel Gruplu, Faz III Çalışma. TRM-201-HA-301-B (Sorumlu Araştırıcı)
 56. Emicizumab Profilaksisi Almakta Olan ≥13 Ve <70 Yaşları Arasındaki İnhibitörsüz Ağır Ya Da Orta Hemofili A Hastalarında Genel Sağlık, Fiziksel Aktivite Ve Eklem Sonuçlarının Değerlendirildiği Çok Merkezli, Açık Etiketli Faz IV Çalışma. MO42623(Sorumlu Araştırıcı)
 57. Monoterapi olarak Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri (PNH) Hastalarında Oral Faktör D (FD) İnhibitörü ALXN2050'nin (0145228) Etkililiğinin, Güvenliğinin ve Farmakokinetiğinin Değerlendirildiği Faz 2 Açık Etiketli bir Konsept Kanıtı Çalışması (Sorumlu Araştırıcı)
 58. Profilaksi Tedavisi Altındaki Çocuk ve Erişkin Hemofili A Hastalarında Eklem Sağlığını Değerlendirmede HEAD-US Ultrason Eklem Skorlamasının Öneminin Araştırıldığı Ulusal, Çok Merkezli, Kesitsel Çalışma (Sorumlu Araştırıcı)
 59. "İnhibitörlü Veya İnhibitörsüz Şiddetli Hemofili A Ve B’li Gönüllülerde Marstacımab Profilaksisinin Uzun Dönem Güvenliliğinin, Tolere Edilebilirliğinin Ve Etkililiğinin Değerlendirildiği Açık Etiketli Uzatma Çalışması. B7841007-B (Sorumlu Araştırıcı)
 60. Belirli Relaps veya Refrakter (R/R) B Hücresi Maligniteleri Olan Hastalarda CLR 131'in Değerlendirildiği Açık Etiketli, Çok Merkezli, Faz 2 Çalışma (CLOVER-1) ve Waldenström Makroglobulinemisi Olan Hastalarda Genişletme Kohortu (CLOVER-WaM) DCL-16-001 (Sorumlu Araştırıcı)
 61. Orak Hücre Anemili Gönüllülerde Mitapivat’ın Etkililiğini ve Güvenliliğini Değerlendirmek İçin Çift Kör, Randomize, Plasebo Kontrollü, Çok Merkezli bir Faz 2/3 Çalışması AG348-C-020 Çalışması (Yardımcı Araştırıcı)
 62. Agresif ve İndolent B Hücre Maligniteleri Olan Gönüllülerde Monoterapi Olarak ve Kombinasyon Halinde MK-2140’ın Güvenliliğinin ve Etkililiğinin Değerlendirildiği Çok Merkezli, Açık Etiketli, Faz 2 Basket Çalışma. MK2140-006 (Yardımcı Araştırıcı)
 63. Polisitemia Vera Hastalarında Hepsidin Mimetik Rusfertidin (PTG-300) bir Faz 3 Çalışması (Sorumlu Araştırıcı)
 64. Tekrarlayan veya Refrakter Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomalı Katılımcılarda Tafasitamab Artı Lenalidomid’in Güvenliğini ve Etkinliğini Değerlendiren Faz 3, Tek Kollu, Açık Etiketli, Çok Merkezli Çalışma (Yardımcı Araştırıcı)
 65. Relaps veya Refrakter Foliküler Lenfomalı Hastalarda Rituksimab ve Lenalidomid (R2) ile Kombinasyon Halinde Uygulanan Epkoritamab’ın Güvenliliği ve Etkililiğinin R2 ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirildiği Açık Etiketli, Faz 3 Çalışma (EPCORE™ FL-1) M20-638 (Yardımcı Araştırıcı)
 66. Birinci basamak  steroid tedavisine yetersiz yanıt veren veya birinci basamak steroid tedavisi sonrası relaps yaşayan primer immun trombositopenili (ITP) hastalarda eltrombopag’a ek olarak ianalumab (VAY736) ile plaseboyu karşılaştıran faz 3 randomize, çift kör bir çalışma (VAYHIT2) (Sorumlu Araştırıcı)
 67. Primer immün trombositopenide birinci basamak kortikosteroidlere ek olarak plaseboya karşı ianalumaba (VAY736) ilişkin faz III, randomize, çift kör bir çalışma (VAYHIT1) (Sorumlu Araştırıcı)
 68. Daha önce en az bir kortikosteroid ve bir trombopoetin reseptör agonisti (TPO-RA) ile tedavi edilen primer immün trombositopenili (ITP) hastalarda ianalumabın (VAY736) etkililik ve güvenliliğini değerlendiren bir faz 2 çalışma (Sorumlu Araştırıcı)